Konsultremiss att användas vid driftstopp
Avsändare:
Patientens personnr:
Patientens namn:
Patients adress:
Mottagare:
Patientens tfnnr:
När Melior åter är i bruk dokumentera remissen i Melior alternativt kopiera och skicka ett ex för scanning till Comprima.
Om remissen skickas till scanning skrivs datum in i Melior i Administrativ anteckning för när remiss utfärdades och till vilken
mottagare den är skickad + att kopia är skickad för scanning.
Önskad undersökning:
Frågeställning/ anamnes:
Akut undersökning: