Patientnära scanning

advertisement
Patientnära scanning
Hur kan en standard öka patientsäkerheten
GS1-konferens april 2013
Photo Courtesy of HCA
Elisabeth Ström
Servicetjänster och Logistik,
Karolinska Universitetssjukhuset
Vem är Elisabeth?
Civilingenjör, specialisering logistik
Verksamhetsutvecklare och projektledare
Karolinska, Servicetjänster och Logistik, 2009
Kompetenser:
Involverad i på Karolinska
- JIT-förråd
- Förbättringsarbete
- Sakkunnig i logistik (upphandlingar, projekt etc.)
- Realtidspositionering (RTLS)
- Förstudie Bedside scanning
- Godsmottagningssystem/Godsmärkning
- Projektledare inom IKT-upphandlingen till NKS
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Logistik
Sjukvårdslogistik
LEAN och Flödesarbete
Streckkoder, scanning, identifiering (GS1)
Drivkraft:
Patienten alltid först
Hjälpa vården att skapa säkra effektiva
processer
Hur lång tid tar det för ett företag att återkalla ett parti dålig kyckling från
alla butiker i hela USA?
Svar ca 24 timmar
Hur lång tid tar det att återkalla ett parti felaktiga läkemedel i hela USA?
Svar: ?
Man vet inte om och när alla läkemedel är bort från hyllorna på alla sjukhus
och apotek
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Transparens i hela flödet – Spårbarhet
Möjligheten att följa en specifik produkt genom hela flödet – från tillverkare
till distributörer till sjuhus till patient
Möjligheten att identifiera specifika produkter på enhet- och/eller batchnivå
för återkallning, säkerhet, undersöka ”klagomål”, service, effektivisering etc
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Vision
- Spårbarhet från producent till patient
- Korrekt information följer produkten, patienten, etc
- Prata samma ”språk” i hela flödet
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Patientnära scanning
Förstudie genomförd vintern 2012
Photo Courtesy of HCA
Elisabeth Ström
Servicetjänster och Logistik, Karolinska
Bakgrund
Vid en genomgång av lex Maria för Karolinska under 2011 uppskattades 11
av fallen (15%) ha kunnat undvikas med hjälp av patientnära scanning.
Ett flertal av fallen handlade om förväxling av patienter, läkemedel eller annat
vårdmaterial.
Karolinskas mål och vision
•
•
•
•
•
Patienten alltid först
Säker vård
Klar för nya Karolinska
Skapa högsäkerhetskultur
Införa standardiserade arbetssätt
och nya samarbetsformer
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Datum för de 11 fallen; 2011 01-17, 01-24, 02-28, 03-11, 04-12, 05-17, 05,23, 07-07, 07-18, 08-18, 09-08.
http://www.karolinska.se/OM/press-nyheter/pressrum/Lex-Mariarapporter-fran-Karolinska-Universitetssjukhuset-2011/
Omvärldsbevakning
UK: nationella riktlinjer för användning av
streckkoder
Australien: nationell databas för artiklar,
Det är hög tid för Sverige att sätta igång!!
identifiering av vårdgivare och patienter
med streckkoder
Turkiet: nationell databas för läkemedel
och artiklar
Nederländerna: bedside scanning,
gemensam vårddokumentation
primärvård, sjukhus, specialistvård
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Vad är patientnära scanning?
Att med en scanner läsa informationen i en databärare (streckkod eller
RFID) i patientnära arbete och använda informationen för kvalitetssäkring
och journalföring
Patientnära scanning består av tre delar:
1. Identifiering av patienter, vårdpersonal, material etc
2. Matchning/bearbetning av information för att säkerställa att rätt
läkemedel, implantat, blodpåse etc paras ihop med rätt patient
3. Automatisk journalföring, standardiserad och sökbar information
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
RFID – Radio Frequency Identifikation
http://www.youtube.com/watch?v=26n-7Xv730U
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Information och databärare
Information kodas i en databärare som en sifferslinga
Exempelvis: artikelnummer eller patient-id
För att få information om artikeln krävs koppling till en databas där
sifferslingan kopplas ihop med övrig information
För att databärare ska skapa ett mervärde måste arbetsprocesser och itsystem använda den inscannade informationen
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Exempel: Cytostatika i Geneve
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Lyckade exempel
Bringham and Women’s Hospital
i Boston
Administrering av fel läkemedel
minskade med 57,4 %
Fel dos med 41,9 %
Felen i dokumentationen vid
administreringen minskade 80,3 %
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Universitetssjukhuset i Genève
redovisar följande förbättringar i
läkemedelsadministrationen tack
vare bedside scanning:
Var kan bedside scanning användas?
• Patienter
• Implantat
• Vårdgivare
• Instrument
• Blodpåsar
• Behandlingar
• Nutrition (bröstmjölk)
• Hjälpmedel
• Läkemedel
• Etc.
• Journalföring
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Resultat från förstudien
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Varför använda 2D-koder
En linjär streckkod växer proportionerligt med antal det tecken som skrivs i
koden
Hälso- och sjukvården kan, förutom artikelnummer ha behov av batch- och
serienummer samt utgångsdatum etc.
Det är ofta små saker som ska märkas
Linjära streckkoder är svåra att läsa av på krökta ytor
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Identifiering av patienter
Olika sätt att skriva ett personnummer leder till problem vid elektronisk
hantering av patienters identitet mellan system
Ex: ÅÅMMDD-XXXX
ÅÅÅÅMMDD-XXXX
ÅÅMMDDXXXX
Det finns en global standard som kan användas för patient-id:
GSRN - Global Service Relation Number
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Identifiering av patienter
Olika sätt att skriva ett personnummer leder till problem vid elektronisk
Förstudiens
rekommendation:
hantering
av patienters
identitet
Patientidentifieringen ska ske med GSRN (GS1-standard)
Ex: ÅÅMMDD-XXXX
ÅÅÅÅMMDD-XXXX ÅÅMMDDXXXX
Alla patientarmband ska ha en 2D-streckkod med ett GSRN
Det finns en global standard som kan användas för patient-id:
GSRN - Global Service Relation Number
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Läkemedel
De flesta läkemedel som säljs idag har en streckkod på ytterförpackningen
som anger vilket artikelnummer som finns i förpackningen
Bedside scanning kräver märkning på minsta enhet, endos
Primär/enhetsdos
Sekundärförpackning
Mellannivå (sjukhusets)
Ytterförpackning
Pall
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Läkemedel - endos och streckkod
I Tillburg i
Nederländerna har
man infört bedside
scanning för
läkemedel i endos.
För att kunna göra
det krävs i dagsläget
märkning av vissa
läkemedel på
sjukhusens apotek
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Därför ska hälso- och sjukvården använda
GS1-standard
Internationella leverantörer förser svensk hälso- och sjukvård med
läkemedel, material, medicinskteknisk utrustning etc. En global marknad
kräver en global standard, vilket GS1 är
Svensk hälso- och sjukvård är en spelare på en global marknad
Ordning och reda på informationen (AI-koder)
00
SSCC (Serial Shipping Container Code)
01
GTIN (Global Trade Item Number)
10
Lot / Batch
17
Utgångsdatum
21
Serienummer
7003
Utgångsdatum+ Tid
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Beslut: Bedside scanning och GS1-standard
Beslut fattat på Karolinska 3 jan 2012
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Summering förstudie
GS1-standard för identifiering (AI-koder)
Databärare: 2D-koder, linjära streckkoder, (RFID)
GS1-standard på databärare
Scanners/hårdvara som läser 2D
Mjukvara som förstår GS1-språket (i scanners/hårdvara samt it-system)
Streckkoder på en-dos/ en styck gör att vi kan behålla information och
säkerhet genom hela flödet, ända fram till patienten!
Elisabeth Ström / Karolinska / SoL
Tack för er uppmärksamhet!
Frågor och funderingar är välkomna!
E. Ström / Karolinska/ Servicetjänster och Logistik
Download