Exempelrutin utskrivning slutenvård

Dokumentnamn:
Lokal rutin för
Utskrivningsinformation
Utfärdad av:
NM
Gäller för:
X-kliniken
Dokument nr:
x
Sida nr:
1 (1)
Gäller fr o m:
ÅÅÅÅ-MM-DD
Godkänd av:
ABC
verksamhetschef
Gäller t o m:
ÅÅÅÅ-MM-DD
Extern ref:
Utgåva nr:
x
Lokala rutiner för Utskrivningsinformation för patienter i sluten vård vid Xkliniken
Alla patienter som skrivs ut från sluten vård vid X-kliniken skall få en utskrivningsinformation
enligt Skånes regionala riktlinjer,
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelssakerhet/ under
utskrivningsinformation.
Lathund för hur utskrivningsinformation praktiskt skapas i Melior finns tillgänglig via länken
ovan under utskrivningsinformation, Manual för utskrivningsinformation i Melior.
Tillvägagångssätt:
Utskrivande läkare:
Kontrollera att innehållet i Aktuella ordinationer överensstämmer med de läkemedel patienten
ska ha efter hemgång.
Diktera eller skriv en utskrivningsinformation i Melior (Ny anteckning – utskrivningsinfo läk).
Skriv ut och signera tillämpligt antal exemplar av det automatgenererade dokumentet.
Gå igenom ett exemplar tillsammans med patienten eller dennes ombud och överlämna därefter
dokumentet.
Sekreterare
Skriv ut diktat och meddela utskrivande läkare när det är klart.
Överför ett signerat exemplar till nästa vårdgivare samma dag som patienten skrivs ut.
Dokumentera i journalen vem/vilka som erhållit utskrivningsinformation.
Utskrivning under jourtid:
Om utskrivningen är planerad dikteras/skrivs utskrivningsinformationen i förväg av ordinarie
läkare som även uppdaterar Aktuella ordinationer. Om någon förändring av ordinationerna ska
göras i samband med hemgång skall en daganteckning skrivas om detta. Jourhavande läkare
kontrollerar innehållet i Aktuella ordinationer, skriver ut, signerar och överlämnar till patienten
enligt ovan.
Om utskrivningen är oplanerad ansvarar jourhavande läkare för framtagande av
utskrivningsinformation.
Avdelningsansvarig läkare är ytterst ansvarig för att ovanstående rutiner efterföljs.
Exempelrutin Utskrivningsinformation