Arbetsbeskrivning

advertisement
Doknr. i Barium
31955
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-04-18
RUTIN
Preoperativ läkemedelshantering Avd 10 och 23
Version
1
Innehållsansvarig: Matilda Liljenskog, Sektionsledare, Avdelning 10 och 23 (matho10)
Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (asalu3)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Neurosjukvård
Denna rutin gäller för
Personal som vårdar neurokirurgiska patienter.
Syfte
Syftet är att säkerställa den preoperativa läkemedelsadministreringen.
Arbetsbeskrivning
Patienter skall premedicineras enligt den preoperativa narkosbedömningen. De
patienter som skall till operation tidigt premedicineras som regel av nattpersonal,
signeras på anestesijournal samt i Melior. Läkemedel som är ordinerade i Melior samt
finns på anestesijournalen ges vid ordinarie tidpunkt med nedan nämnda undantag*.
Var observant på patienter som är diabetiker vad gäller ordinerat dropp samt
insulindos, generellt ordineras glukosdropp och halverad insulindos men detta är en
individuell ordination.
Läkemedel för hypertoni ges enligt individuell ordination av narkosläkare. Som regel skall
patienten endast ta betablockerare, men inte vätskedrivande, ACE-hämmare eller
Angiotensin-II-antagonister. Modifierade doser kan förekomma.
Läkemedel av typ MAO-hämmare (antidepressiva) ges ej.
Ordinerade läkemedel som skall ges till neurokirurgiska patienter utöver den
preoperativa ordinationen är:
 Fragmin (ges EJ inför lumbaldrän. Fragmin ges senast kl 20 kvällen innan
operation!)
 Antiepileptika
 Betapred (följ operatörens ordination om ordinerat både i Melior och
preoperativ narkosbedömning)
 Ranitidin (om ord tex Omeprazol preop skall endast ena läkemedlet ges)
 *Solucortef (ges direkt preoperativt innan transport till operation)
Vid eventuella oklarheter vad gäller preoperativa ordinationer kontaktas
narkosjouren.
Ansvar
Vårdenhetschefen på enheten är ansvarig för att rutinen är känd och efterföljs. Den
vårdpersonal som utför arbetet är själv ansvarig för att utföra arbetsuppgifterna enligt
följande rutin.
www.sahlgrenska.se
Giltig
G
iltig version
version är
är publicerad
publiceradpå
påintranätet
intranätet,, ett
ett utskrivet
utskrivetdokument
dokument
ärär
alltid
alltid
en en
ko kopia
pia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
31955
Giltigt fr.o.m
2017-04-18
Version
1
RUTIN
Preoperativ läkemedelshantering Avd 10 och 23
Uppföljning, utvärdering och revision
Avvikelse från rutin skall dokumenteras i melior/patientjournal. Händelser som
avviker skall rapporteras i SU:s avvikelssystem Med Control Pro där
avdelningsansvarig ansvarar för händelseanalys, utredning, åtgärd och uppföljning.
Utvärdering och uppföljning av rutindokument skall göras ett år efter godkännande av
vårdenhetschef och revisionsansvarig.
Granskare/arbetsgrupp
Martin Hubrich, vårdenhetsöverläkare, operationsavdelning 5
Ina Skagervik, Specialistläkare, Neurokirurgen
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download