MEDRET Intravitreala injektioner mottagning

advertisement
Doknr. i Barium
21115
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-03-21
RUTIN
MEDRET Intravitreala injektioner mottagning
Version
2
Innehållsansvarig: Åsa Holhammar, Ögonsjuksköterska, Ögonmottagning Mölndal (asada1)
Godkänd av: Carina Bedin, Vårdenhetschef, Ögonmottagning Mölndal (carbe3); Marita Andersson Grönlund, Sektionschef,
Läkare ögon medicin (maran210)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård
Revideringar i denna version
Rutinen är omgjord och anpassad efter att utföra verksamheten på mottagning istället för på
operationsavdelning.
Förutsättningar för smidigt injektionsflöde på mottagning
 Patienten är välinformerad om injektionsförfarandet vid ankomst till kliniken.
 Injicerande läkare eller sjuksköterska (hädanefter kallad ”injektör” i rutinen) har läst
på om patienterna som är bokade under passet för att minimera behov av att läsa
Melior mellan patienterna.
 Injektören stannar i injektionsteamet.
 Förberedelser av patient utanför injektionsrummet håller tempo.
 Assisterande person inne i injektionsrummet är flexibel i teamet, vilket betyder att
hjälpa till med förberedelser av patient utanför injektionsrummet vid behov.
 Kassapersonal är uppmärksam på att patientflödet inte stannar upp och direkt hänvisar
patienterna till ”Injektionsväntrum” efter anmälan.
Syfte
Att säkerställa och standardisera rutiner för att optimera flödet och för att ge alla patienter samma
vård.
Arbetsbeskrivning
Intravitreal läkemedelsinjektion.
Förberedelser i injektionsväntrum
1. Patienten hänger av sig ytterkläder i väntrummet. Undersköterska hjälper de patienter
som behöver hjälp med detta. Värdesaker tar patienten med sig till injektionsrum.
2. ID-kontroll, droppning och tvätt (2a-2c) sker bakom uppställd skärm i
injektionsväntrummet:
a. Undersköterskan kontrollerar patientens identitet och jämför mot op-anmälan
och dokumenterar.
b. Undersköterskan droppar patienten med antibiotika Gentamycin x 3 i ögat som
skall behandlas och dokumenterar i op-anmälan.
c. Undersköterskan tvättar huden runt ögat med descutansvamp och dokumenterar
i op-anmälan (svampen fuktas i handfat i OCT-rum).
3. Om patienten enligt op-anmälan ska undersökas med OCT hänvisas patienten till
OCT-rum.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
21115
Giltigt fr.o.m
2017-03-21
Version
2
RUTIN
MEDRET Intravitreala injektioner mottagning
4. Färdiga patienter (tvättade och fotade) hänvisas till väntstolar utanför injektionsrum.
5. Patienten har med sig dokumentationen till väntstolen utanför injektionsrummet och
blir inkallad av injektionsteamet i rummet när föregående patient är klar.
Injektion
1. Injektionsteam på rum kallar in förberedd patient som väntar utanför rummet.
Patienten lämnar dokumentation till assisterande sjuksköterska.
2. Patienten sitter ned på britsen som sedan sänks i liggläge.
3. Assisterande sjuksköterska kontrollerar patientens identitet i samråd med injektör.
4. Injektör sidomarkerar patienten enligt rutin.
5. Undersköterska inne i rummet ger lokalbedövning med ytanestesi Tetracain 1% (10
mg/ml) 1 droppe x 3 och sköljer ögat med klorhexidinlösning.
6. Sjuksköterska steriltvättar ögat med klorhexidinsprit (5 mg/ml). Steril ögonduk
anbringas ögat.
7. Injektör gör en öppning i ögonduken och sätter blefarostat, bedövar med ytanestesi
Tetracain 1% (10 mg/ml) och ger injektionen.
8. Injektören tar bort sterildraperingen och patienten kan lämna rummet.
9. Injektören dokumenterar erforderlig dokumentation i Melior och dokumenterar när
patienten skall komma för nästa injektion.
10. Undersköterska städar upp efter färdig patient och förbereder med nytt material inför
nästa patient.
11. Efter injektionen hänvisas patienten med dokumentation om nästa tid till
administratör och nästa patient kallas in i rummet.
För injektion används engångsset ”Eye injektion set”. Engångsseten ”Eye Injektion set”
slängs efter injektionen.
Soporna slängs i blå säck i injektionsrummet och töms vid behov.
Ansvar
Sektionschef och vårdenhetschef ansvarar för att arbeta utefter denna rutin för att denna rutin blir
känd och för att den finns.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
21115
Giltigt fr.o.m
2017-03-21
Version
2
RUTIN
MEDRET Intravitreala injektioner mottagning
Uppföljning, utvärdering och revision
Processansvarig Medicinsk retina ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Granskare/arbetsgrupp
Martin Bond Taylor, specialistläkare
Åsa Holhammar, tf processansvarig medicinsk retina
Mari Andréasson, operationssjuksköterska
Carina Brask, undersköterska
Ing-Marie Mannheden, sektionsledare
Pia Thorell Lindahl, VEC
Elin Kareld, verksamhetsutvecklare
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)
Download