RUTIN Antibiotikaordination till barn på Infektion

advertisement
Doknr. i Barium Kategori
RUTIN
Giltigt fr.o.m.
2015-10-29
Version
Antibiotikaordination till barn på Infektion
Utfärdad av: Marie Studahl, överläkare
Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Revisionsansvarig: Marie Studahl, överläkare
Denna rutin gäller för
Läkare som ordinerar antibiotika i.v. till barn på Infektion. Sjuksköterskor på Infektion som
administrerar antibiotika i.v. till barn.
Revideringar i denna version
Första versionen
Syfte
Att öka patientsäkerheten vid antibiotikaordination i.v. till barn som vårdas på Infektion.
Ansvar
Ansvar för spridning och implementering av rutinen har utfärdaren och verksamhetschefen.
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.
Arbetsbeskrivning
FASS-texten är ofta bristfällig och svårtolkad när det gäller spädning. Därför ska DSBUS
spädningslistor på läkemedel till barn användas.
Beräkning av m2 kroppsyta kan utföras i Meliors läkemedelsordination (Mostellers formel)
eller på http://icd.internetmedicin.se/yta.
Ordinationen av läkemedlet innefattar informationen i ordinationsraden och anvisningen i
Läkemedelsmodulen i Melior.
I ordinationsraden anges mg eller g och doseringstillfällen.
Anvisningen ska innehålla
1. Mängd (g eller mg) som löses i viss mängd vätska (sterilt vatten, glukos, NaCllösning) och koncentrationen på spädd lösning anges därefter (ex. mg/ml).
2. Antalet ml av den spädda lösningen = antalet mg eller gram som ska antingen ges
direkt till patienten eller som ska spädas ytterligare i större volym (ange denna) som
infusion.
3. Under vilken tid som injektionen eller infusionen ska ges.
Observera att vissa läkemedel har en angiven högsta koncentration som kan ges till barn.
www.sahlgrenska.se
1 (av 2)
Doknr. i Barium Version
RUTIN
Antibiotikaordination till barn på Infektion
Uppföljning och utvärdering
Revideras vartannat år. Avvikelser i rutinen görs i MedControl PRO.
Relaterad information
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i
hälso- och sjukvården.

Antibiotikaordinationer i.v. till barn – test (se hemsidan)
Granskare/Arbetsgrupp
Ulrika Snygg-Martin
Överläkare
Daniel Bremell
Specialistläkare
www.sahlgrenska.se
Sida 2 (av 2)
Download