Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
29545
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Behandling med Aclasta
Giltigt fr o m
2016-10-07
Version
1
Innehållsansvarig: Linda Hedin, Specialsjuksköt, Medicinmottagning Sahlgrenska (linhe6)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Medicin Sahlgrenska
Denna rutin gäller för
Endokrinsektionen
Revideringar i denna version
Ny rutin.
Syfte
Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet. Att
systematisera och effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens vård och
omhändertagande på ett optimalt sätt, för att på så sätt minska risken för att fel och brister ska uppstå
samt underlätta introduktionen för nya medarbetare.
Ansvar
Sektionschef på enheten och vårdenhetschef är ansvarig för att rutinen följs. Den sjuksköterska som
utför arbetet ansvara för att den utförs enligt rutin.
Arbetsbeskrivning
Bakgrund
Behandling till patienter med osteoporos.
Målsättning
Att förebygga frakturer hos patienter med osteoporos.
Instruktioner inför administration av Aclasta
Det är viktigt att ett elektrolytstatus tas (Na, K, Krea, Ca) innan påbörjad behandling, det får max vara
3 dagar gammalt. OBS: Kreatininclerance <35ml/min. Viktigt hos äldre > 65år och patienter som
behandlas med diuretika.

Inför administrering: Informera patienten per brev samt muntligt att dricka extra innan
besöket till sjuksköterska och att de ska ta med läkemedlet. Det kan behöva beställas från
apoteket i god tid. Informera patienten om de vanligaste biverkningarna (muskelvärk och
feber)
 Administrering: Infusionen ges under minst 15 min.
 Efter infusionen: Patienten ska uppmanas dricka rikligt under kommande 24 h. Genom att ta
Panodil/ Ipren på besöksdagen och dagen efter kan symtom som muskelvärk, feber
(influensaliknande symtom) förebyggas.
 Läkemedel: Kalcium- vitamin-D ska patienten fortsätta ta.
Uppmärksamhet
Vid svårare biverkningar ska patienten uppmanas höra av sig.
Uppföljning och utvärdering
Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i journal och inträffade händelser rapporteras i Med Control
Pro, där ansvarig chef står för vidare utredning, uppföljning och åtgärd.
Revidering av rutindokument ska ske efter 1 år av den rutinansvariga sjuksköterskan och
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
29545
Giltigt fr.o.m
2016-10-07
Version
1
RUTIN
Behandling med Aclasta
vårdenhetsöverläkare.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare
Lena Bokemark, Sektionschef, Sektionen för Endokrinologi, diabetologi och metabolism.
Oskar Ragnarsson, Överläkare, Endokrinmottagningen.
Gunnel Dureman, Sektionsledare, Endokrinmottagningen.
Helen Lantz, Vårdenhetschef, Sektionen för Endokrinologi, diabetologi och metabolism.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download