Doknr. i Barium
11915
Dokumentserie
su/adm
Giltigt fr o m
2016-12-08
Version
3
RUTIN
Sekundärpreventionsmottagning, kriterier och innehåll
Innehållsansvarig: Truls Råmunddal, Sektionschef, Verksamhet Kardiologi (trura)
Godkänd av: Per Albertsson, Verksamhetschef, Verksamhet Kardiologi (peral2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Kardiologi
Revideringar i denna version
Inga revideringar sedan föregående version
Syfte
Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och
forskningsresultat. Att systematisera och effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens
vård och omhändertagande på ett optimalt sätt, samt att minska risken att fel och brister uppstår samt
att underlätta introduktionen av nya medarbetare.
Rutinens huvudsyfte är att samtliga patienter som är i behov av sekundärprevention får god
vård med bra tillgänglighet.
Arbetsbeskrivning
Alla patienter, tillhörande SU/Sahlgrenskas upptagningsområde, som har vårdats för Akut koronart
syndrom (STEMI, NSTEMI eller instabil angina) samt patienter med dokumenterat koronarsjukdom /
stabil angina pectoris som bedöms kunna ha nytta av sekundärpreventiva åtgärder skall erbjudas
uppföljning på sekundärpreventionsmottagningen.
Patienterna remitteras till sekundärpreventionsmottagningen av behandlande läkare vid utskrivning
efter vårdtilfälle för AKS. Patienter med stabil angina remitteras till sekundärpreventionsmottagningen
efter vårdtillfälle för koronarangiografi / PCI eller vid öppenvårdsbesök.
Sekundärpreventionsmottagningen
Sekundärpreventionsmottagningen är en teammottagning som består av läkare, sjuksköterskor samt
vid behov sjukgymnast, psykolog, kurator och dietist.
Sekundärprevention inkluderar:
 Information om koronarsjukdom
 Läkemedelsbehandling
 Livsstilsrådgivning
 Fysisk aktivitet
 Stopp för tobaksbruk
Patientbesöken på sekundärpreventionsmottagningen är baserade på besök hos sjuksköterska. Vid
första besök på mottagningen gör sjuksköterska bedömningen om det finns medicinska eller andra
skäl till patienten är i behov av att träffa läkare eller inte. Denna bedömning görs enligt särskilda
kriterier (se nedan ”Kriterier för läkarbesök”). Läkarbesöken inom ramen för
sekundärpreventionsmottagningen är således behovsstyrda och bokas inte rutinmässigt. Läkaren
finns dock tillgänglig för medicinska och andra frågor från övriga personalkategorier i
sekundärpreventionsteamet.
Sekundärpreventionsteamet sammanträder varannan vecka i behandlingskonferens där patientfall
och strategier för att uppnå behandlingsmål diskuteras.
Patienterna kommer att erbjudas uppföljning enligt nedan:
Mottagningsbesök hos sjuksköterska två veckor efter utskrivning/mottagande av remiss
 Information om kranskärlssjukdom samt riskfaktorer
 Information om livsstilsförändring mot bättre hjärthälsa
 Information om hjärtskola samt hjärtträning
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
11915
Giltigt fr.o.m
2016-12-08
RUTIN
Sekundärpreventionsmottagning, kriterier och innehåll









Version
3
Patientens hälsohistoria
Hälso- samt psykosocialt nuläge
Kontroll av sjukskrivning
Genomgång av medicinlista, verkan samt biverkningar
Kontroll av: blodtryck, puls, vikt, bukomfång, andning, ödem
Instickställe vid PCI
Medicinjustering mot målvärden gällande blodtryck.
Vid nyinsättning eller dosjustering av ACE/ARB, kontroll av Na, K, Krea
Bedömning av lämplig uppföljning utifrån ”Kriterier för läkarbesök”
Mottagningsbesök hos sjuksköterska 6 veckor efter utskrivning/ mottagande av remiss
 Hälso- samt psykosocialt nuläge
 Genomgång av medicinlista, verkan samt biverkningar
 Kontroll av: blodtryck, puls, vikt, bukomfång, andning, ödem
 Kontroll av lab. prover enl. rutin (Hb, Lpk, Tpk, kreatinin, elstatus, LDL, fp-glukos, HbA1c)
 Övriga prover v b.
 Genomgång av Sephia 1 formulär
 Utremittering till primärvård om patienten mår bra samt har uppnått målvärden
Mottagningsbesök hos sjuksköterska ett år efter utskrivning/ mottagande av remiss
 Hälso- samt psykosocialt nuläge
 Genomgång av medicinlista, verkan samt biverkningar
 Kontroll av: blodtryck, puls, vikt, bukomfång, andning, ödem
 Kontroll av lab. prover enl. rutin (lipidstatus, fp-glukos, HbA1c).
 Genomgång av Sephia 2 formulär
Kriterier för läkarbesök
• Överlevt hjärtstopp
• Nytillkommen hjärtinsufficiens/påtagligt nedsatt VK-funktion
• Arytmiproblematik
• Kvarvarande kardiell ischemi
• Komplikationer under vårdtid eller PCI procedur
• Trippelbehandling blodförtunnande
• Annan komplicerad läkemedelsbehandling
• Anemi/andra påtagligt avvikande lab.värden
• Annan svår sjukdom, t ex respiratorisk insuff, njursvikt, aktiv tumörsjukdom
• Komplicerade ärenden med Försäkringskassan
• Bristande compliance
• Psykologiska skäl
DOKUMENTATION OMVÅRDNADSANAMNES
KONTAKTORSAK
Sjuksköterskebesök för sekundärpreventiva åtgärder efter
hjärtinfarkt/PCI och/eller CABG operation. Uppföljning enligt SEPHIA.
HÄLSOHISTORIA
Hjärtanamnes, tidigare sjukdomar av betydelse, riskfaktorer
avseende hjärt-kärlsjukdomar t ex diabetes, rökning etc. Aktuellt status
av sjukdomen.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
11915
Giltigt fr.o.m
2016-12-08
RUTIN
Sekundärpreventionsmottagning, kriterier och innehåll
SOCIAL BAKGRUND
LIVSSTIL
Version
3
Bedömning av patientens sociala situation avseende:
 Profession, arbetssituation, sjukskrivning och planering för
återgång till arbete

Civilstånd

Bostad

Vid behov förmedla kuratorskontakt
Motionsvanor, värderingar, kultur, religion, livsåskådning och intressen.
OMVÅRDNADSSTATUS
KOMMUNIKATION
Ex språksvårigheter, hörselnedsättning eller synrubbning.
KUNSKAP/UTVECKLING
Patientens syn på orsaker till sjukdomen. Behov av
information, undervisning och korrigering av eventuella
missuppfattningar.
ANDNING/CIRKULATION
Vid vilo- eller samtalsdyspné, överväg kontakt med
kardiologjour. Blodtryck (sittande) och puls mäts. Notera även ev.
oregelbundenhet.
Matvanor: Om behov finns ge information om hjärtvänlig kost.
Informera om möjlighet till dietistkontakt. Bedömning av aktuella
lipid- och glucosvärden. Mät vikt och bukomfång. Fråga patienten om
längd.
HUD
Har patienten gjort en PCI, inspektera insticksstället och
dokumentera eventuella problem.
Deltagande i ”Hjärtskola” samt eventuell sjukgymnastik
Antal motionstillfällen sista veckan. Har patienten genomfört något
konditionstest? Eventuellt funktionshinder som kan ha betydelse för
fortsatt rehabilitering.
SMÄRTA
Fråga om kvarstående angina och om patienten har prövat
Nitrolingualspray och effekten av detta? Vid kvarstående angina
överväg kontakt med läkare.
Här kan t ex sjukdomsupplevelse, förväntningar, krav och
önskemål gällande vård och behandling dokumenteras.
Emotionellt status. Informera om möjlighet till psykologkontakt.
PSYKOSOCIALT
VÄLBEFINNANDE
Sammanfattande bedömning av patientens status när det gäller
välbefinnande och egenvårdsförmåga.
Gå igenom aktuell medicinering med patienten, notera
eventuella problem och om ordinationen följes. Kontrollera så att
patienten fått nitrospray utskrivet
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
11915
Giltigt fr.o.m
2016-12-08
Version
3
RUTIN
Sekundärpreventionsmottagning, kriterier och innehåll
Ansvar
Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten
ansvarig för att rutinen är känd och följs. Den sjuksköterska eller läkare som utför arbetsuppgiften är
själva ansvariga för att utföra arbetsuppgifterna enligt följande rutin. Verksamhetschefen är ytterst
ansvarig för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att
verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.
Uppföljning, utvärdering och revision
Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska
rapporteras avvikelsesystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd
och uppföljning.
Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två år efter godkännande. Ansvar för
revidering har hjärtmottagningens rutinansvariga sjuksköterska tillsammans med vårdenhetschefen
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium.
Kunskapsöversikt
PM ”Poliklinisk inskrivning av patienter inför elektiv koronarangiografi/PCI”, upplaga 3.
Ehnfors, M., Ehrenberg, A., Thorell-Ekstrand, I. VIPS-boken (1998). Tidigare rutinbeskrivning.
Granskare/arbetsgrupp
Truls Råmunddal, Sektionschef Vo Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Susanna Synnergård sjuksköterska Hjärtmottagningen Vo Kardiologi Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Malin Cedermark- Magnusson, sjuksköterska Hjärtmottagningen Vo Kardiologi Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Anna Hultgren-Gunnarsson,sjuksköterska Hjärtmottagningen Vo Kardiologi Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)