Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
22502
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2015-09-22
Version
1
RUTIN
Utbildningsplan med checklista för ssk som ska arbeta
med dosplanerings-CT på strålbehandlingen
Innehållsansvarig: Mona Riström Waite, Sjuksköt.onkologi, Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset (monri1); Susanne Lext,
Vårdenhetschef bitr, Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset (susle)
Godkänd av: Marie Lindh, Verksamhetschef, Gemensamt Onkologi (margu48)
Denna rutin gäller för: Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset; Strålbehandling Södra Älvsborgs sjukhus
Revideringar i denna version
Version 1 ersätter ingen tidigare dokumentation
Allmänt
Vi som arbetar på CT är onkologisjuksköterska/röntgensjuksköterska.
Till vår enhet hör också fysiker som tillhör kliniken för Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) samt
onkologläkare.
Förberedelseenheten består av
Fixation, CT, MR och röntgenbehandlingen.
I Borås finns Moulage, CT och simulator
Vi ansvarar för fixation samt CT och MR som dosplaneringsunderlag.
Introduktion/upplärning
Tiden för introduktion och upplärning är viktig för att få en hög kompetens och känna sig trygg på sin
arbetsplats.
Tid för upplärning är beroende på tidigare erfarenhet.
Den utbildningsplan som är fastställd skall följas.
Handledare ska utses.
”Checklistor” används som handlednings-instrument för att självständigt kunna utföra alla
arbetsmoment vid CT undersökning.
På CT kameran finns det arbetsbeskrivning som skall följas för undersökningar och andra rutiner på
kameran och i verksamheten.
I IGRT utbildning finns möjlighet att lära mera om CT och MR som dosplaneringsunderlag.
Uppföljning
För att kunna följa upp och utvärdera upplärning av ny medarbetare är det viktigt med fortlöpande
uppföljningssamtal. Detta görs tillsammans med handledare men även med BVEC.
Att gå igenom:
 Hur upplärningen fungerar.
 Yrkesmässigt samarbete med personalen.
 Arbetsmiljön.
 ”Checklistor” Hur fungerar det, hur långt har medarbetaren kommit?
Kompetens för dosplanerings CT
Mål:








Självständigt ta emot patient som ska göra dosplan CT och gå igenom förberedelser inför
undersökning.
Vid behov sätta perifer venkateter.
Förbereda med rätt fixation.
Självständigt lägga upp patient i rätt position enligt rutin se bilaga CT upplägg.
Självständigt utföra en CT undersökning och hantera kontrast injektion.
Självständigt utföra 4D CT
Självständigt utföra CT undersökning med gatingteknik
Självständigt hantera kontrastreaktion.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 6)
Doknr. i Barium
22502
Giltigt fr.o.m
2015-09-22
RUTIN
Utbildningsplan med checklista för ssk som ska arbeta
med dosplanerings-CT på strålbehandlingen



Version
1
Självständigt göra bildöverföring efter avslutad undersökning samt dokumentation i MELIOR
och Aria.
Självständigt göra daglig av/påslagning av systemet
Självständigt kunna arbeta på simulatorn, Borås
Arbetsbeskrivning
Teori CT:

Teoretisk intern genomgång av CT teknik/fysik samt kontrast, enskilt eller i grupp.
Genomförs av utsedd personal från Strålbehandlingen och MFT.

Om/när möjlighet ges genomgå extern/intern CT utbildning när det finns tillgänglig t ex
kurs 7,5 p eller delta i lektioner i röntgensjuksköterske-programmet i den mån kurs
förekommer.
Praktik CT :
Upplärningstid är beroende av tidigare erfarenhet.
 Utse handledare
 Vecka 1-2, informera patienten, förberedelser av upplägg med fixation.
 Vecka 2 genomgång kvalitetskontroll CT
 Vecka 2-3 injicera, dra upp och hantera kontrast, och följa rutiner innan bildtagning.
Praktisk ”examination” av injektion, uppdragning av kontrast ladda kontrastspruta och
information till patienten.
 Vecka 3-10, arbeta självständigt ihop med handledare med bildtagning, kontrastspruta och
andra rutiner på CT.
Remiss/strålkorthantering från ankomst till avslutad undersökning.
Bildöverföring och dokumentation.
Handledarsamtal sker inledningsvis, efter två och fyra veckor. Tidpunkt bestäms efter hand.
Genomgång av ”checklista” tillsammans med handledare gällande flöde, rutiner och
arbetsmoment innan uppföljning.
Ansvar
Vårdenhetschef ansvarar för att rutinen finns tillgänglig, är uppdaterad och följs.
Ansvaret för att följa rutinen har alla som arbetar med CT på strålbehandlingen
Uppföljning, utvärdering och revision
”Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.” Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.”
Relaterad information
Behandling av överkänslighetsreaktioner utlöst av kontrastmedel
Kontrastanvändning vi dosplan CT
Kontrastanvändning till patient med gynekologisk cancer vid dosplan CT
Kontrastanvändning till patient med hjärntumör vid dosplan CT
Kontrastanvändning till patient med prostatacancer vid dosplan CT
Körkort för andningsanpassad strålbehandling för mam
Generell arbetsbeskrivning som gäller för alla patienter på CT
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 6)
Doknr. i Barium
22502
Giltigt fr.o.m
2015-09-22
Version
1
RUTIN
Utbildningsplan med checklista för ssk som ska arbeta
med dosplanerings-CT på strålbehandlingen
Dokumentation
Genomgången Checklista med signaturer
Genomgånget Körkort för andningsanpassad strålbehandling för mam, med underskrift.
Granskare/arbetsgrupp
Lisa Eek Branzell, Vårdenhetschef, Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset (lisee); Malin Arngården
Rasmusson, Sektionsledare, Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset (malra1); Mona Riström Waite,
Sjuksköt.onkologi, Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset (monri1); Susanne Lext, Vårdenhetschef
bitr, Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset (susle); Thomas Björk Eriksson, Överläkare, Gemensamt
Onkologi (thobj1)
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 6)
Doknr. i Barium
22502
Giltigt fr.o.m
2015-09-22
Version
1
RUTIN
Utbildningsplan med checklista för ssk som ska arbeta
med dosplanerings-CT på strålbehandlingen
Checklista för arbetsbeskrivningar CT Strål
Checklista har gåtts igenom med handledare…………………………………….
Tagit del av Utfört Handl.
Datum
Datum sign
1. Allmänna rutiner
Genomgång av dokument upplägg
Strålkort/remiss Registrering av personnummer på CT
Ta emot patient/ankomstsamtal
Kontakt med läkare/fysikervid behov
Dokumentation i Melior och Aria
Dokumentation på förberedelse blad
Fotodokumentation
Strålkort efter avslutad undersökning
Utebliven patient
2. Daglig kvalitetskontroll, strömavbrott mm
Daglig påslagning och avstängning av systemet
Rutiner för återställande (reset) vid problem
Avstängning av systemet vid planerade elavbrott
Starta systemet efter planerade elavbrott
Starta systemet efter oplanerat elavbrott
Huvudströmbrytare och Nödstopp
3. Kontrast
Kontrollera kreatinin svar
Räkna ut GFR
Ladda kontrastspruta
Starta program kontrastspruta
Förvaring av röntgenkontrast och natriumklorid
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 6)
Doknr. i Barium
22502
Giltigt fr.o.m
2015-09-22
Version
1
RUTIN
Utbildningsplan med checklista för ssk som ska arbeta
med dosplanerings-CT på strålbehandlingen
Tagit del av
Utfört Handl.
Datum
Datum sign
4. Strålskydd
Strålskydd personal
Strålskydd anhörig
Strålskyddsgenomgång av MFT (teori/föreläsning)
5. Arbetsbeskrivning
Patient info: Tarm/blås protokoll inför prostatabehandling
(se rutin G-mapp)
Patient info: Tarm/blås protokoll inför gynbehandling
(se rutin G-mapp)
Smärtlindring/sedering relaterat till oro/smärta hos patient:
se Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination
Stickvagn med läkemedel
Generell arbetsbeskrivning som gäller för alla patienter på CT
6. 4D CT
Genomgång av Varian applikation
Placering av andningsbox
Rekonstruktion av CT bilder
7. Gating
Körkort för andningsanpassad trålbehandling för
mam (gatingkörkort)
Genomgång av Varian applikation
Placering av andningsbox
Information och träning med patient
8. Bildhantering
Överföring från server till Aria
9. Akut situation
Rutin för akuta läkemedel
Syrgas
Akutväska
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 5 (av 6)
Doknr. i Barium
22502
Giltigt fr.o.m
2015-09-22
Version
1
RUTIN
Utbildningsplan med checklista för ssk som ska arbeta
med dosplanerings-CT på strålbehandlingen
Tagit del av
Utfört
Handl.
Datum
Datum sign
10. Protokoll
Mam / gating
Bröstrygg
Buk med/ utan kontrast
Bäcken
Esophagus
Extremiteter
Gyn
H&N
H&N 2 boxar
Hjärna med/utan kontrast
Hjärna stereotaktisk med/utan kontrast
Lunga
Lunga stereotaktisk 4DCT
Ländrygg
Prostata
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 6 (av 6)
Download