Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
29541
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Ögonpatienter till ögonmottagning
Giltigt fr o m
2016-11-16
Version
2
Innehållsansvarig: Sari Siirilä, Vårdenhetschef, Akut- och olycksfallsmottagning Sahlgrenska (sarsi1)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Medicin Sahlgrenska
Revideringar i denna version
Förtydligande avseende remiss till ögonläkare. Nytt faxnummer till ögonsjukvården.
Syfte
Remiss krävs för patienter som söker till ögonmottagning.
Arbetsbeskrivning
Undantag ifrån remisskravet är patienter med svåra ögonskador t.ex.






Vasst föremål in i ögat.
Färsk sårskada ögonlock eller på tårkanal.
Svår kemisk skada (lut eller syra).
Rött öga med mycket svår smärta, synnedsättning och ev. pupillpåverkan.
Känd ögonpatient med akut försämring av sin ögonsjukdom.
Plötslig och tydlig synnedsättning i ett öga (några dagar).
Akuta patienter som skall ha remiss till ögonläkare:
 Slag mot ögat utan syn nedsättning.
 Kraftigt slag mot ögat med syn påverkan.
 Svår ögonvärk med syn nedsättning.
Subakuta patienter som skall ha remiss till ögonläkare. Remiss kan komma från optiker, Närhälsan
eller jourcentral.
 Rörliga prickar i synfältet (1-3 dagar).
 Främmande kropp mot ögat (1 dag).
 Rodnad i ögat samt måttlig smärta (1 dag).
 Blåsor på ögonlock som vid herpes eller erysipelas (1 dag).
 Plötsligt dubbelseende ( 1-3 dag).
 Ensidigt rött öga (1-3 dag).
 Ögonmigrän (1-3 dag).
 Variga ögon hos spädbarn/kontaktlinsbärare (1 dag).
 Mjukdelsinflammation.
 Ögonvärk men helt bleka ögon.
Patienter som kan tidbokas alt. hänvisas till primärvården.
 Vagel som funnits någon vecka.
 Upprepade subkonjunktival blödning.
 Blefarit- ögonlocksinflammation.
 Kladdiga ögon utan syn nedsättning.
 Kiande ögon.
 Herpes zooster som inte drabbat ögonlocken.
 Epiphora- mycket stort flöde av tårar.
Remiss faxas till ögonsjukvården tel. 031-7069302, såväl dagtid som jourtid.
Tidbokning av akut tid till ögon, dagtid 07.30 – 17.00. Tel. 3430091
Rådgivning av ögonläkare 3430606, dagtid, övrig tid via växeln.
Rådgivning ssk. nattetid, vårdavdelningen, ögon, via växeln.
Dessa telnr. är endast till för sjukvårdspersonal.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
29541
Giltigt fr.o.m
2016-11-16
Version
2
RUTIN
Ögonpatienter till ögonmottagning
Ansvar
Sjuksköterskor och läkare som arbetar på Akut- och Olycksfallsmottagningen.
Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.
Uppföljning, utvärdering och revision
Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av
verksamhetens rutiner.
Revideringsansvarig är innehållsansvarig eller dennes av Vårdenhetschef utsedd ersättare.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.
Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
Åsa Hjärpe, sektionsledare, Akut- och olycksfallsmottagningen.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download