Doknr. i Barium
20319
Dokumentserie
RUTIN
Strabism
Giltigt fr o m
2015-05-12
Version
1
Innehållsansvarig: Elín Thorlacius, Specialistläkare, Läkare AN OP IVA barn (elith8)
Godkänd av: Kerstin Sandström, Överläkare, Läkare AN OP IVA barn (kersa7)
Denna rutin gäller för: Operation 2 barn; Operation 1 barn
Revideringar i denna version
Denna rutin är omarbetad och uppdaterad version av ett tidigare PM Strabism operation, version 4.
Syfte
Att ge rekommendationer för anestesi och postoperativ smärtlindring och omvårdnad vid
strabismoperationer.
Arbetsbeskrivning
Allmänt
Operation för strabism sker vanligen på Operation 2 barn. Operationstiden beror på hur många
muskler som ska flyttas. Ett öga med två muskler eller två ögon med vardera en muskel tar 60-90
minuter, medan två ögon med vardera två muskler tar den dubbla tiden.
Preoperativt
 Sidomarkering om ej bilateral operation.
 Paracetamol och ibuprofen/ diklofenac enligt rutinen Smärta – svaga analgetika
 Planera för remifentanil (Ultiva®).
Anestesi med remifentanil
 Narkosmetod är intubation med kontrollerad ventilation.
 Atropin ges alltid, bradycardirisk pga tryck eller drag i ögat.
 Induktion med propofol 3 mg/kg, starta propofolinfusionen med 15 mg/kg h
 Starta remifentanilinfusionen med 0,5 μg/kg/ min under 3-6 min.
 Ge samtidigt atracurium 0,5 mg/kg och intubera.
 Dra ner remifentanilinfusionen till 0,2-0,4 μg/kg/ min.
 Sänk propofolinfusionen till 6-8 mg/kg/ h efter intubationen
 Anestesin styrs främst med justering av remifentanilinfusionen, vanlig dos är 0,2-0,4
μg/kg/min.
 Viktigt med noggrann fixering av endotrakealtub och slangar.
 EKG-övervakning på alla pga bradycardirisk
 Vid ev bradycardi ombeds operatören släppa draget i muskeln, om detta inte hjälper ge
ytterligare atropin.
 Barn under 4 år är ofta oroliga postoperativt. Ge gärna clonidin 2 µg/kg iv före opstart.
 Morfin 0,1 mg/kg ges till alla 30-60 min före opslut.
 Ondansetron och betametason ges till alla patienter, se rutin Postoperativt illamående och
kräkning.
Uppläggning av patient och operationsbordets placering
 Ryggläge med huvudet max högt upp på bordet.
 Huvudet fixeras med vakumkudde.
 Bordet vänds så att huvudändan vetter mot fönstret.
 Undvik att stöta till bordet under operationens gång.
 Ögonläkaren vill ”känna på ögonen” innan patienten tvättas och sterilkläds.
Lokalbehandling vid operationsslut
 När operationen är avslutad ges ögonsalva fusidinsyra, Fucithalmic® i det/de opererade
ögat/ögonen. Tuben skickas sedan med patienten.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
20319
Giltigt fr.o.m
2015-05-12
RUTIN
Strabism
Version
1
Postoperativ vård
 Patienten övervakas på UVA Operation 2.
 Patienten ska undvika att klia sig i det/de opererade ögat/ögonen. Initialt har patienten en
kåpa över det opererade ögat som skydd.
 Svullnad och salva kan göra det svårt att öppna ögat första timmen.
 Som regel behövs ingen ytterligare postoperativ smärtlindring.
 Vid behov kan tetracaindroppar ges, kontakta ansvarig operatör för ordination.
 Om patienten trots detta har ont ges morfin.
 Vid svår klåda i ögonen: Tavegyl 0,05 mg/kg iv (max 1 mg), ska ges långsamt.
 Återbesök hos ögonläkaren före hemgång och efter två veckor.
Ansvar
Narkosläkare på operation 1 och 2 Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus har ansvar för att
arbeta enligt denna rutin. Varje verksamhetsområdes VC har ansvar för att rutinen finns och är känd.
Uppföljning, utvärdering och revision
VC ansvarar för innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga
orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare
Per Karlsson överläkare, Verksamhet 3 ögonsjukvård, SU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)