Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
19030
Dokumentserie
su/med
RUTIN
OMS-provtagning 0 mån
Giltigt fr o m
2015-10-08
Version
2.1
Innehållsansvarig: Anna-Karin Bengtsson, Sjuksköterska/mott, Medicinmottagning Sahlgrenska (annbe139)
Godkänd av: Maria Telemo Taube, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (marta10)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Medicin Sahlgrenska
Revideringar i denna version
Matdagbok (4 dagars kostregistrering) ersätter Kostenkät
Ny studie BASUN
Syfte
Att tydliggöra rutin inför, under och efter provtagningen.
Arbetsbeskrivning
Genomför provtagningen utifrån ”Checklista enligt lokalt PM för Obesitasmottagnignen”
o PatientID.
o Längd.
o Vikt.
o BMI.
o Midjeomfång.
o Blodtryck hö/vä.
o Puls.
o Blodprover: enl.lokalt PM (se nedan)
- Ta ett av EDTA-rören och analysera p-glucos venöst i HemoCueapparat. Om p-glucos visar
≥ 6,1 eller vid känd diabetes, skicka EDTA-röret för analys av HbA1c, annars släng röret).
o Är patienten fastande?
o Urinprov (Kastad urin. Skickas i ett 10 ml rör).
o Sömnapnéscreening
- Boka i ELVIS.
- För ytterligare info om sömnapnéscreeningen se flik 13 i behandlingspärmen.
o Patientenkäter/frågeformulär, (Kostenkät enbart PCO-studien), Matdagbok (4 dagars
kostregistrering), QEWP-R, lämnas till patienten.
o Boka dietistbesök i ELVIS
o – registreras som ett X-besök
o Boka DXA-undersökning i Elvis, enbart i PCOs-studien.
- För ytterligare info om DXA-undersökningen se flik 13 i Behandlingspärmen.
Dokumentera besöket i Melior
Placera tidminneslappen i OMS-provsvarslådan på ssk – expeditionen i väntan på provsvar.
Prover som tas vid OMS-provtagningen
Alla patienten tillfrågas om att vara med i BASUN-studien (För ytterligare info. Se i BASUN-pärm)
o FP-glucos (analyserat enl snabbmetod, Hemocue, Ascensia Contour)
o B-HbA1c (vid känd diabetes eller fP-Glucus ≥ 6,1 mmol/L)
o
B-Hb
o
o
o
S-Natrium
S-Kalium
S-Kreatinin
o
o
o
o
S-TSH
S-Fritt T4
S-ASAT
S-ALAT
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
19030
Giltigt fr.o.m
2015-10-08
RUTIN
OMS-provtagning 0 mån
o
o
o
o
S-Kolesterol
S-Triglycerider
S-HDL-kolesterol
S-LDL-kolesterol
o
Urin-Albumin/kreatinin
Version
2.1
OBS! Om patienten är insulinbehandlad diabetiker ska vederbörande inte vara fastande. Endast lätt
frukost.
Ansvar
Sjuksköterskor som arbetar på Obesitasmottagning - Medicinmottagning.
Vårdenhetschef ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.
Uppföljning, utvärdering och revision
Vårdenhetschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamhetens rutiner.
Revideringsansvarig är innehållsansvarig eller dennes av Vårdenhetschef utsedd ersättare.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.
Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.
Relaterad information
Checklista enligt lokalt PM för Obesitasmottagningen.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
Helén Lantz, Vårdenhetschef, Obesitasmottagning, VO Medicin, Område 6
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download