Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
26931
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2015-10-14
RUTIN
Riktlinjer för akut omhändertagande av patient med
dislokaliserad gastrostomitub.
Version
1
Innehållsansvarig: Gisela Ringström, Vårdenhetschef, GEA - Gastroenterologisk avdelning (gisri)
Godkänd av: Maria Telemo Taube, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (marta10)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Medicin Sahlgrenska
Revideringar i denna version
Denna rutin är om bearbetad version av den tidigare rutinen Riktlinjer för hantering av akuta patienter
med Gastrostomi som utgått.
Syfte
Att tydliggöra rutin för akut omhändertagande av patient med dislokaliserad gastrostomitub.
Arbetsbeskrivning
Det är av stor vikt med ett snabbt omhändertagande då patientens stomakanal snabbt sluter sig.
Nedan följer enkla instruktioner hur man primärt på akutmottagning eller på vårdavdelning bör hantera
situationen.
Det finns i huvudsak 3 olika typer av gastrostomier:
PEG som fixeras med platta. Knapp som fixeras med ballong. Gastrotub som fixeras med ballong
PEG
Knapp
Gastrotub

Kontrollera först hur länge patienten haft gastrostomi. Är det en nyanlagd gastrostomi dvs
insatt för kortare än 4-6veckor sedan bör kontakt tas med kirurg eller GEA mottagning
(dagtid) för ny insättande av gastrostomi.

Alternativ 1: Sätt tillbaka befintlig gastrotub/knapp, är ballongkuffen trasig tejpa fast tuben.

Alternativ 2: Om det finns en ny gastrotub/knapp sätt in den och kuffa ballongen med
angiven mängd vatten.

Alternativ 3: Sätt in en Foleykateter med grov french (18 fr) om möjligt. Kuffa ballongen
med angiven mängd vatten.

Vid foleykateter/gastrotub dra tillbaka katetern tills du känner motstånd av bukväggen.
Fixera folykateter med tejp så den inte glider. Detta görs för att förhindra att dess kuff
åker neråt i magsäcken och täpper till den nedre magmunnen.

Det går bra att ge sondnäring när gastrostomituben är fixerad.

Kontakta GEA mån-tors kl. 7:30–16:00 samt fre. kl. 7:30–14:00 på tel.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
26931
Giltigt fr.o.m
2015-10-14
Version
1
RUTIN
Riktlinjer för akut omhändertagande av patient med
dislokaliserad gastrostomitub.
342 94 88, för att få foleykatetern utbytt mot knapp eller gastrotub.
Ansvar
Läkare och sjuksköterskor som arbetar på GEA.
Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.
Uppföljning, utvärdering och revision
Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av
verksamhetens rutiner.
Revideringsansvarig är innehållsansvarig eller dennes av Vårdenhetschef utsedd ersättare.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
P-O Stotzer Sektionschef Gastroenterologi och hepatologi/Medicin/område 6, Erik Johnsson
Sektionschef Övre abdominiell kirurgi/Kirurgi/område 5, Andreas Pischel VÖL GEA, Lena Gustavsson
SSK GEA, Jessica Ryhlander SSK GEA, Sara Sjöblom Specialistsjuksköterska GEA
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download