RUTIN ESWL-behandling

advertisement
Doknr. i Barium
31477
Dokumentserie
su/med
RUTIN
ESWL-behandling
Giltigt fr o m
2016-11-01
Version
1
Innehållsansvarig: Jasmina Duvnjak, Sjuksköterska, Urologiavdelning 17 och 30 (jasbr)
Godkänd av: Maria Frånlund, Verksamhetschef, Urologi läkare (marfr39)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Urologi
Syfte
Informationen är framtagen för att säkerställa en säker vård och ge ett strukturerat arbetssätt
för omhändertagande av patienter pre- och postoperativt.
Arbetsbeskrivning
Indikation:
Uretär- och njursten. Görs oftast polikliniskt. Om patienten lagts in p g a stensmärta kan akut
behandling göras inneliggande.
Behandlingsförberedelser:
 Ge patienten informationsbladet ”Välkommen till stötvågsenheten”
 Ta Hb, TPK, PK, APTT, Kreatinin, Calcium och Urat. (Kan vara tre månader gamla om
inte något i anamnesen påverkar blödningsproverna.)
 Ta urinodling för antibiotikaordination på grund av risk för avstängd pyelit.
 Sätt ut Waran och sätt över patienten på Fragmin. Ta nytt PK-värde behandlingsdagen.
PK skall vara normalt vid behandling. Trombyl behöver inte sättas ut.
 Som premedicinering ges inj. Oxycodone 5 mg s.c. och S.Voltaren 50 mg en halvtimma
innan behandling, om ingen annan ordination givits. I Meliors läkemedelsmodul finns en
ordinationsmall för detta.
 Patienten ska kissa innan avfärd
 Sängtransport till Urologmottagningen
Patientinformation:
 Behandlingstiden är 45 - 60 minuter
 Premedicinering ges innan behandlingen
 Får äta och dricka
 Hematuri/smärta kan förekomma efter behandlingen
 Vårdtid ca 1 dag. Patienter som blir smärtfria efter behandlingen kan ev gå hem samma
dag.
Behandlingen:
Med hjälp av röntgen lokaliseras stenen och stötvågor riktas mot den. Detta krossar stenen
delvis eller fullständigt. Fragmenten passerar sedan ut med urinen. Stora stenar och
svårbehandlade stenar kan ibland behöva behandlas mer än en gång.
Efter behandlingen:
För att fånga upp stenfragment får patienten en sil att kissa i.
Fragmenten skickas på analys, om detta inte är gjort tidigare.
Patienten får informationsbladet ”Information till patienter efter stötvågsbehandling av
njursten”.
Patienten kan få smärta och eventuell rodnad över det behandlade området. När stora
stenar krossas finns ökad risk för att en stengata bildas, så kallad ”steinstrasse”, som
då kan obstruera uretären.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
31477
Giltigt fr.o.m
2016-11-01
Version
1
RUTIN
ESWL-behandling
Patienten bör ha med sig 3 stycken S.Voltaren hem + recept.
Komplikationer som kan uppkomma är blödningar i njuren och urosepsis.
Läkaren som skriver ut patienten ska se till att remiss för röntgenkontroll finns.
Informera patienten om att vid svåra smärtor och/eller feber, ska akutmottagningen
sökas!
Ansvar
All vårdpersonal på avdelning 17/30 ska arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetschefen
ansvarar för att rutinen blir känd och finns.
Uppföljning, utvärdering och revision
Teamsjuksköterska inom verksamhet Urologi ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i
rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till
patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Granskare/arbetsgrupp
Elin Axén, sektionschef inom Verksamhet Urologi
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download