Behandling och dokumentation för substitutionspatienter

advertisement
Doknr. i Barium
24258
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-09-15
Version
2
RUTIN
Behandling och dokumentation för substitutionspatienter,
Verksamhet Beroende
Innehållsansvarig: Linda Schulz, Enhetschef, Substitutionsverksamhet (linsc)
Godkänd av: Pia Rydell, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (piary1)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Beroende
Rutinen gäller samtliga substitutionsenheter, Verksamhet Beroende
Syfte
Tydliggöra arbetssätt och rutiner som måste följas för att säkerställa innehållet i behandling vid
substitutionsmottagningarna inom Verksamhet Beroende. Rutinen är tänkt att fungera som en
checklista för stöd i det dagliga arbetet.
Arbetsbeskrivning
Dagavdelning 369
Vid inskrivning
 Alla patienter ska mätas och vägas
 Provtagning enligt Smittskyddets rekommendation
 Rutinstatus blod - Hb, LPK, TPK, Na, K, Ca, Krea, ASAT, ALAT, GGT,
 Läkarordination på övriga prover som är adekvata att ta innan behandling påbörjas
 AUDIT/DUDIT och GAF fylls i
 Vårdplan skrivs för vårdtid på avdelning 369
 SBR- görs på nyinställda patienter. Registreringen i SBR görs på patientens tilltänkta
öppenvårdsmottagning för att underlätta fortsatta registreringar
 SCL 90 görs vecka 2 under inställning av läkemedel
Inför utskrivning till öppenvård
 Buprenorfinpatienter ska lämna blodprov avseende S-Buprenorfin
 Gör uppföljning med ny SCL 90
 Avsluta vårdplan
Öppenvårdens enheter
Provtagning/uppföljning
 Läkarbedömning minst 1g/år
 I samband med läkarbesöket görs en dosöversyn med diskussion om eventuell dossänkning
 Somatiskt friska patienter – rutinstatus blod 1g/år (Hb, LPK, TPK, Na, K, Ca, Krea, ASAT,
ALAT, GGT), eventuellt hepatit och HIV. Provsvar ska ha inkommit vid tiden för läkarbesök.
 Patienter med somatisk sjukdom (t.ex hepatit, diabetes, epilepsi) hänvisas att söka till
alternativt remitteras till Vårdcentral, Infektionsklinik eller annan adekvat sjukvårdsinstans.
 Kontrollera patientens vikt 1g/år
 Puls och blodtryck enligt ordination och inför läkarbesök
 S-Metadon/S-Buprenorfin 1g/år
 Metadonpatienter med dos > 100 mg: EKG 2 ggr/år, övriga Metadonpatienter EKG 1g/år
 Patienter med metylfenidatbehandling följs enligt separat checklista för
substitutionsenheterna
 AUDIT/DUDIT 1g/år
 SBR-uppföljning 3 månader efter nyregistrering, därefter 1g/år
 Vårdplanering minst 1 g/år. Uppföljning/utvärdering var 6:e månad. GAF vid samtliga tillfällen.
Urinprovsintervall
 Nya patienter - 1g/vecka de första 2 månaderna
 Välfungerande patienter som kommer 1g/vecka – 2-4 ggr/år
 Övriga patienter – ca 1g/månad eller efter bedömning
Generellt bedöms 1/3 av patientgruppen ingå i vardera kategorin.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
24258
Giltigt fr.o.m
2016-09-15
Version
2
RUTIN
Behandling och dokumentation för substitutionspatienter,
Verksamhet Beroende
Kvällsmottagning
 För hämtning av läkemedel på kvällsmottagning krävs alltid ett bokat besök.
 För besök på annan enhets kvällsmottagning ska patientens kontaktperson rapportera och
dokumentera följande till aktuell mottagning:
- Patientens namn och personnummer
- Aktuell tidsperiod som hämtningen avser
- Vilken dos som ska intas vid besöket samt vilken dos patienten ska ta med sig hem
 Mottagande enhet skriver in ovanstående uppgifter i sitt ordinarie system för
läkemedelsdelning och markerar till-och-med datum. Avbokning, uteblivande m.m.
rapporteras till ordinarie mottagning där besöksregistrering sker.
Dokumentation
 Vårdplan formuleras när patienten påbörjar kontakt. Planering för besöksintervall och
drogtestsintervall dokumenteras i vårdplanen.
 I Melior ska följande dokumenteras under
1) ”UPPMÄRKSAMHETSINFORMATION”:
Vid sökord ”BEHANDLING” välj ”Annan behandling med risk” och skriv:
Substitutionsbehandling med opioider. Vid eventuell intoxikation eller annan akut inläggning –
var god informera substitutionsmottagning: (namn) på telefon: (nummer) eller fax:(nummer).
2) ”PATIENTBAKGRUND”
Vid sökord ”ANSVARIG” – skriv:
För läkemedelsassisterad behandling enligt HSLF-FS 2016:1 Substitutionsmottagning
(namn), telefonnummer till expedition: (nummer), kontaktperson: (namn).
 Besök dokumenteras i Melior minst 1g/månad.
 Översyn av patientuppgifter i Melior (patientbakgrund, tillägg patientbakgrund,
uppmärksamhetsinformation och patientadministration) – 2 ggr/år.
 Vid varje årsskifte avslutas vårdplanen och en ny vårdplan öppnas under januari månad i
pågående vårdtillfälle.
Ansvar
Enhetschefer ansvarar för att rutinen blir känd och att den följs upp. Samtlig personal inom
substitutionsenheterna ansvarar för att rutinen följs.
Uppföljning, utvärdering och revision
Enhetschefer vid substitutionsenheterna ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras
i MedControl PRO.
Arbetsgrupp
Simon Lindguss, enhetschef, dagavdelning 369, Verksamhet Beroende
Daniella Samarghandi, MAS, dagavdelning 369, Verksamhet beroende
Annkie Fridström, sektionsledare, Regional Behandlingsenhet, Verksamhet Beroende
Lena Molin, verksamhetsutvecklare, Verksamhet Beroende
Granskare
Elena Pizarro, specialistläkare, substitutionsenheterna, Verksamhet Beroende
Referensgrupp med brukare, substitutionsenheterna, Verksamhet Beroende
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download