Rutin för organisation och ansvar

advertisement
Rutin för organisation
och ansvar
Sidan 1(1)
Datum:
Rutin för organisation och ansvar
Syfte
Rutinen syftar till att företaget skall ha en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att
upprätthålla kraven i miljöbalken och andra lagar och krav.
Ansvar
VD ansvarar för att rutinen hålls aktuell.
Frekvens
Vid nyanställning samt förändrade arbetsuppgifter.
Utförande
Varje anställd ska ha en befattnings/funktionsbeskrivning där arbetsuppgifter, ansvar och
befogenheter framgår. I samband med medarbetarsamtal följs denna beskrivning upp.
Nyckelpersoner, vars arbete kan inverka på företagets påverkan på miljö och hälsa ska
identifieras.
Nyckelpersoner:
VD
Ledningens genomgång, extern kommunikation, organisation/ansvar, resurser
Driftchef
Efterlevnad av lagstiftning, rutiner för egenkontroll, myndighetskontakter, inköp
Lagerförman Hantering av kemikalier, farligt avfall, övrigt avfall
Truckförare Hantering av kemikalier
Dokumentation
Befattningsbeskrivningar
Förteckning nyckelpersoner
Download