MUC - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
17320
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
Giltigt fr o m
2015-10-28
Version
2
Innehållsansvarig: Per Brandström, Överläkare, Läkare medicin barn (perbr13)
Godkänd av: Kate Abrahamsson, Överläk/Professor, Läkare barnkirurgi (katab2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Medicin barn
Revideringar i denna version
Rutinen ersätter version 2013-10-14
Denna rutin gäller för
Samtlig personal inom Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU.
Handläggning av akut urinvägsinfektion (akut UVI)
Innehåll
Urinprov .................................................................................................................................... 2
Undersökningar ......................................................................................................................... 2
Blodprov .................................................................................................................................... 3
Undersökningar ......................................................................................................................... 3
Antibiotikabehandling ............................................................................................................... 3
Utredning och kontroller ............................................................................................................ 4
Barn <2 år (inskrivna avd 330) .............................................................................................. 4
Urinkontroll dagligen fram till utskrivning, som sker så fort tillståndet tillåter och
medicineringen fungerar. CRP-kontroll upprepas om feberduration kortare än 2 dygn och
tidigare CRP <70 mg/l. Ultraljud beställs (skall utföras inom 3 dagar). DMSA-scintigrafi
beställs (utförs så snart tid finns, senast inom 2 veckor) om max CRP ≥70 mg/l, infektion
med non-E. coli, septisk sjukdomsbild, förhöjt S-kreatinin eller dilatation på ultraljud. ....... 4
Fortsatt kontroll av pyelonefritpatienter ................................................................................ 4
MUC .......................................................................................................................................... 5
Urografi/CT/MR........................................................................................................................ 5
Ansvar ....................................................................................................................................... 5
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.
Ansvar för spridning och implementering har VEC/EC. .......................................................... 5
Uppföljning och utvärdering ..................................................................................................... 5
Dokumentation .......................................................................................................................... 5
Kunskapsöversikt ...................................................................................................................... 6
Revisionsansvarig...................................................................................................................... 6
Granskare/arbetsgrupp .............................................................................................................. 6
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
Urinprov
Så lång blåstid som möjligt (ange blåstid på remissen). Urinprov rekommenderas på alla
spädbarn med oklar feber ≥38.5°C, redan under väntetiden på akutmottagningen.
Blåspunktion

mest tillförlitliga metoden; bör utföras på alla barn <1 års ålder (undantag flickor med positiv
nitrit) innan antibiotikabehandling påbörjas.
Kateterprov

tillförlitligt; rekommenderas när ett allmänpåverkat barn snabbt behöver få antibiotikum och
blåspunktion misslyckats.
Mittstråleprov

hygglig tillförlitlighet; alltid på större barn, gärna också på mindre barn som ett förstaprov; vid
pos U-LPK på urinsticka rekommenderas som andraprov en blåspunktion vid ålder <1 år
(undantag flickor med positiv nitrit) och på barn >1 år ett andra mittstråleprov.
Påsprov

stor föroreningsrisk; rekommenderas ej för odlingsprov
Undersökningar
Stickor
(Multistix): nitrit, LPK, EPK, prot
Dipslide/uricult
urin för odling sparas i kylskåp och sändes till Bakt-lab SS (gul-vit remiss) vid växt av minst 104
bakterier/ml av en sort; urin sändes dock omedelbart vid

positiv nitrit

blåspunktion

kateterprov

”riskpatienter” (urinvägsmissbildning, reflux grad 3-5, njurtransplanterad)
Ange på remissen, förutom provtagningssätt och blåstid, även kliniska data (missbildning eller
reflux, feber, U-LPK, nitrit, antibiotika)
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
Blodprov
Vid misstanke om UVI tas

CRP

s-kreatinin

s-Na på barn < 3 mån ålder

blododling vid allmänpåverkan
Undersökningar



temperatur, vikt
yttre genitalia (inflammation, anomali, labiasynekier, trång förhud)
buk/rygg/medellinje
Antibiotikabehandling
Peroroalt

vid sveda/trängningar med högsta temp <38.5°C utan rygg/flankont hos barn över 1 års ålder =
akut cystit) ges nitrofurantoin (1,5 mg/kg x 2) eller trimetoprim (3 mg/kg x 2) i 5 dagar (OBS
nitrofurantoin kontraindicerat vid GFR <50 ml/min/1.73 m2)

övriga (febrila ≥38.5°C eller då njurengagemang ej kan uteslutas) behandlas med ceftibuten (9
mg/kg x 1) i 10 dagar. Trimetoprim-sulfa (3/15 mg/kg trimetoprim/sulfa x 2) kan användas när
res-bestämning visat känsliga bakterier. Ciprofloxacin (2,5 mg/kg x 2) kan övervägas vid
recidiv (apoteket ÖS kan tillverka kapslar på t.ex. 10 mg).
Parenteralt

vid kräkningar eller misstänkt urosepsis cefotaxim (100 mg/kg/dag delat i 3 doser). Alternativt
tobramycin (>3 mån 2,5 mg/kg x 3, obs konc- bestämning).
Ingen behandling

asymtomatisk bakteriuri - ABU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
Utredning och kontroller
Barn <2 år samt äldre allmänpåverkade barn skrivs in på avd 330.
Barn <2 år (inskrivna avd 330)
Urinkontroll dagligen fram till utskrivning, som sker så fort tillståndet tillåter och medicineringen
fungerar. CRP-kontroll upprepas om feberduration kortare än 2 dygn och tidigare CRP <70 mg/l.
Ultraljud beställs (skall utföras inom 3 dagar). DMSA-scintigrafi beställs (utförs så snart tid finns,
senast inom 2 veckor) om max CRP ≥70 mg/l, infektion med non-E. coli, septisk sjukdomsbild, förhöjt
S-kreatinin eller dilatation på ultraljud.
Uppföljning på urinvägsmottagningen med besök eller per telefon inom 2-3 veckor för svar på DMSA.
Vid patologiskt fynd på ultraljud (dilatation) eller DMSA scintigrafi (tydlig unilateral upptagsdefekt
och/eller sidofunktion <45% eller bilaterala defekter) görs MUC så snart tid finns, senast inom 4
veckor (se nedan). Besked om MUC-resultat i samband med undersökningen eller per telefon.
Barn ≥2 år (oftast polikliniska patienter)
Febrila barn (pyelonefrit) remitteras till Barnmottagning i öppenvård för kontroll inom 2-3 veckor.
Tidigare kontroll behövs inte under förutsättning att bakterierna är känsliga för ordinerat antibiotikum.
Viktigt därför att odlingens resistensmönster bevakas. Nationella vårdriktlinjer rekommenderar att
ultraljud görs (förslagsvis inom 2 veckor). DMSA-scint (6 månader efter UVI) görs vid recidiv av
febril UVI eller patologiskt ultraljud. Annan kompletterande utredning kan bli aktuell vid patologiskt
ultraljudsfynd.
Uppföljning UVI Göteborgsmodellen - Bilagor - klicka här
Barn med cystit (=akut dysuri/täta trängningar, temp <38.5°C, CRP<20 mg/l) behöver i
allmänhet ingen utredning eller uppföljning.
Vid resistenta bakterier mot givet antibiotikum, hemorragisk cystit eller upprepade cystit-recidiv bör
ultraljud beställas och uppföljning ske, i första hand vid lokal barnmottagning. Flödesmätning med
residualurinbestämning kan vara aktuellt vid upprepade recidiv och/eller avvikande blåstarmanamnes hos dagtorra barn.
Fortsatt kontroll av pyelonefritpatienter
Individualiserad uppföljning beroende på utredningsresultat:



för barn med avvikelser vid första DMSA scintigrafi förnyas denna undersökning efter 1 år. Inga
mellanliggande besök behövs, endast akutbesök vid misstänkt recidiv.
för barn med normal såväl DMSA scintigrafi som ultraljud behövs inga ytterligare besök.
information till familjen att söka akut vid misstanke om recidiv (fr.a. vid hög feber).
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
MUC
Barn <2 år gör MUC vid dilatation på ultraljud eller patologisk DMSA scintigrafi. För barn ≥2år görs
MUC huvudsakligen vid recidiverande pyelonefriter kombinerat med njurskada. Vid MUC ges
engångsprofylax i samband med kateteriseringen (se särskilt schema).
Urografi/CT/MR
Ej rutinmässigt
Glomerulusfiltrationen (GFR) skattas med formulaclearance:
GFR=konstant x längd (cm)/S-kreat (μmol/l)
Vid misstänkt funktionsnedsättning rekommenderas Cr51EDTA-clearance.
konstant = 32 vid ålder <2 år, konstant = 36,5 vid ålder ≥2 år
Ansvar
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar. Ansvar för
spridning och implementering har VEC/EC.
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten följer upp att rutinen efterlevs.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 5 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
Kunskapsöversikt
Mori R, Lakhanpaul M, Verrier-Jones K. Diagnosis and management of urinary tract infection in
children: summary of NICE guidance. Bmj. 2007;335:395-7. PubMed PMID: 17717369.
Subcommittee on Urinary Tract Infection SCoQIaM, Roberts KB. Urinary tract infection: clinical
practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2
to 24 months. Pediatrics. 2011;128:595-610. PubMed PMID: 21873693.
Preda I, Jodal U, Sixt R, Stokland E, Hansson S. Imaging strategy for infants with urinary tract
infection: a new algorithm. J Urol. 2011;185:1046-52. PubMed PMID: 21247606.
Brandstrom P, Esbjorner E, Herthelius M, Swerkersson S, Jodal U, Hansson S. The Swedish Reflux
Trial in Children: III. Urinary Tract Infection Pattern. J Urol. 2010;184:286-91. PubMed PMID:
20488494.
Brandstrom P, Neveus T, Sixt R, Stokland E, Jodal U, Hansson S. The Swedish Reflux Trial in
Children: IV. Renal Damage. J Urol. 2010;184:292-7. PubMed PMID: 20494369.
Revisionsansvarig
Läkare barnnefrologi, Barnmedicin, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, SU
Granskare/arbetsgrupp
Sverker Hansson, Läk, Barnmedicin, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, SU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 6 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
Bilagor - Uppföljning UVI Göteborgsmodellen
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 7 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 8 (av 9)
Doknr. i Barium
17320
Giltigt fr.o.m
2015-10-28
Version
2
RUTIN
Urinvägsinfektion - akut (akut UVI)
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 9 (av 9)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards