Barn över 2 år

advertisement
sid 1
Urinvägsinfektion hos barn
UVI hos barn ≥2 år
Basutredning:
Urinodling
Cystit
Pojkar - 1 recidiv av cystit
Flickor - 3 eller fler recidiv av cystit
Febril UVI
miktionsanamnes
infektionsanamnes
Remiss till barnläkare
värdera blås- och tarmfunktion*
ultraljud - njurar, urinvägar, rektum**
S-kreatinin
* anamnes, miktionslista, flöde, resurin
** förstoppning om rektal diameter bakom urinblåsa >3 cm
Riskfaktorer som motiverar separat handläggning hos intresserad barnläkare:
•
UVI med non-E. coli
•
allmänpåverkan vid UVI
Vid blåsdysfunktion
•
blåsträning/uroterapi
•
överväg samtidig profylax
Svensk Barnnefrologisk Förening 2013-04-23
Vid patologiskt ultraljud eller
recidiv febril UVI
DMSA 6-12 mån efter UVI
patologisk
Fortsatta kontroller
eventuellt MUCG
normal
Avsluta kontroller
Download