Protokoll
Läkemedelskommitté
torsdag 31 maj kl. 09.30 – 16.30
Plats: Läkemedelskommitténs kansli
Deltagare
Markus Beland
Ingrid Brännström
Mira Granberg
Jan P Hanning
Torbjörn Sandlund
Kjell Melander t.o.m §10
Peter Skeppar
Robert Svartholm
Stig Andersson
Anders Bergström
Inbjuden
Tommy Wallgren kl. 14
ST-läkare, Division Vuxenpsykiatri
§1
Protokoll - justerare
Markus och Anders
§2
Föregående mötes protokoll
Godkändes
§3
Nytt från kansliet (Anders)
19 ansökningar till assistenttjänsten på läkemedelskommittén
inkommit. Anställningsintervjuer pågår.
§4
Introduktionsmodellen för Nya läkemedel (Anders)
Anders visade förslag på “Anmälningsblankett - Ny metod“.
Diskussion följde.
Mötet enades om att en sammanfattning av kommitténs
synpunkter tillställs Styrgrupp Läkemedel som fattar beslut i
frågan den 12 juni.
§5
SBU-rapporten Dyspepsi och reflux (Markus)
Av rapporten framgår bl.a att:
- ingen skillnad i symtomlindring visad mellan empirisk
(erfarenhetsbaserad) handläggning med syrahämning och
gastroskopibaserad handläggning (Evidensstyrka 3) vid outredd
dyspepsi.
- Det finns inga hållpunkter för att det finns några skillnader
mellan olika PPI vid ekvipotenta doser (doser med samma
syrahämmande förmåga) vid gastroesofageal refluxsjukdom.
Övriga slutsater i rapporten återkommer vi med i motiveringarna
vid revidering av rekommendationslistan.
‫א‬
§6
Läkemedelskommittén verksamhetsplan 2007 (Alla)
Fortsatt arbete med “uppföljningsparametrar“ kopplat till
rekommendationslistan.:
- Antidepressiva : Mål sätts efter höstens revidering av
rekommendationslistan
- Protonpumpshämmare: Mål att öka volymandelen generiskt
omeprazol av PPI jämfört med år 2006.
- Mål att volymandelen ARB av totalen ARB plus ACEhämmare inte skall öka över 2006 års nivå..
- Glukosamin : Mål att receptförskriven volym skall ligga under
2006 års nivå.
- Nedre UVI hos kvinnor: Listansvarig och lokala STRAMA tar
ställning till SFAM´S senaste mål för indikationen.
- Statiner: Mål diskuteras under hösten 2007.
§7
Etikavtalet om samverkan med läkemedelsindustrin (Anders)
Lokal anvisning för NLL diskuterades.
Anders tar med synpunkterna till Styrgrupp läkemedel.
§8
Stimulansbidrag för utveckling av äldrevården (Anders)
Ett projektkansli upprättat vid Primärvårdskansliet i
Landstingshuset.
För närmare info se bl.a Behandlingsbladet nr 4/2007.
§9
Förändringar i kostnadsansvar för läkemedel (Anders)
Under hösten justeras kostnadsansvaret mellan Primärvården och
övriga divisioner.
§ 10
Rekommendationslistan 2008 (Alla)
Principer för listans omfattning och djup samt hur gå vidare
diskuterades.
Listan skall framför allt ses som 1:a handsrekommendationer vid
förskrivning i öppen vård.
Översyn av ansvar för terapiområdena gjordes.
Se bilaga“Ansvariga för terapiområden“.
§ 11
Läkemedelsbehandling av alkoholberoende
Tommy refererade från Läkemedelsverkets infomöte.
Man betonar vikten av läkarbedömning vid alkoholberoende för
att identifiera ev. bakomliggande orsaker.
Om sådan, behandla denna först, därefter kan det bli aktuellt med
läkemedelsbehandling riktat mot alkoholberoendet.
Naltrexon och alkamprosat ger en marginell effekt, som dock kan
hjälpa patienten att komma över beroendet.
Av största vikt är patientens motivation.
‫ב‬
Alla tillgängliga åtgärder bör prövas för att förbättra
behandlingsutfallet av denna patientgrupp, speciellt när det gäller
yngre och nya missbrukare.
Tommy skriver en artikel till hösten i Behandlingsbladet.
§ 12
Samordning läkemedelsutbildningar (Anders)
En gemensam struktur för kompetensutveckling diskuteras för
närvarande inom division Primärvård och Medicin.
Anders och Robert deltar i ett möte om detta innan sommaren.
§ 13
Läkemedelsutvecklingen kvartal 1 2007 (Stig)
Denna punkt hanns inte med.
Sammanställning skickas separat.
§ 14
Utbyteslistan – uppdaterad (Stig)
En uppdaterad “lista“ som ger tips om läkemedelsalternativ till
förskrivande läkare.
Avser läkemedel som ej är utbytbara på apoteket (enligt
Läkemedelsverkets beslut).
Listan återfinns på läkemedelskommitténs hemsida.
§ 15
Regionala LK – mötet (Anders)
Program utskickas inom kort.
§ 16
Teman till Läkemedelsdagarna 2008 (Alla)
Dead – line för förslag passerat.
Anders skickar programmet så snart det är klar.
§ 17
Övriga frågor
a) GAD i primärvården
Peter meddelade att länets psykiatriker har bra erfarenhet av
pregabalin vid GAD (Generaliserat ångestsyndrom).
Ur psykiatrisk synpunkt är långvarig effekt av behandlingen
viktigare än att effekten sätter in snabbt.
Diskussion om läkemedlets plats i terapin.
Ellinors utredning om pregabalin och ångest bifogas protokollet.
b) Nya diabetesläkemedel
Stig presenterade kort information om två nygodkända
läkemedel vid diabetes typ 2:
- Substansen exenatid är en GLP -1- receptoragonist som skall
ges subkutant.
- Substansen sitagliptin är en DPP-4 hämmare som ges peroralt.
Båda substanserna ökar nivån av aktiva endogena inkretiner
resulterande i bl.a ökad insulinfrisättning och minskning av
‫ג‬
glukagonnivån.
F.n ( 070531) omfattas dessa inte av läkemedelsförmånen.
c) Nedre UVI hos kvinnor
Ingrid ,som även medverkat i framtagandet av
rekommendationen, presenterade några huvudbudskap från
Läkemedelsverket´s senaste behandlingsrekommendation.
Dessutom visade hon delar av Anders Österlunds
receptunderökning från 2005 rörande “Distal UVI i Norrbotten“
samt SFAM´s nya mål avseende läkemedelsbehandling av
rubricerade.
d) Evibase – datoriserat beslutsstöd för läkare
Skaparen av Evibase, Dr. Mats Persson, meddelat att NLL får
kostnadsfri tillgång för att utvärdera stödet.
Han erbjuder även utbildning i handhavande av Evibase om
önskemål finns.
Sammanträdesplan för 2007
2007-09-06, telefonmöte kl. 15
2007-10-18, heldagsmöte
2007-11-13, telefonmöte kl.15
2007-12-11, heldagsmöte
070607
Stig Andersson
Sekreterare
Justerad 070608
Justerad 070608
Markus Beland
Ledamot
Anders Bergström
Ordförande
‫ד‬