Protokoll
Läkemedelskommitté
torsdag 22 mars 09.30 till 16.30
Plats: Läkemedelskommitténs kansli
Deltagare
Johan Alsén endast fm
Markus Beland
Ingrid Brännström
Jan P Hanning
Torbjörn Sandlund endast em
Kjell Melander
Peter Skeppar endast fm
Stig Andersson
Anders Bergström
Inbjuden:
Lars-Gunnar Larsson §11
§1
Justerare
Kjell Melander och Anders Bergström.
§2
Övriga frågor
Se § 20
Föregående mötes protokoll godkändes
§3
§4
Nytt från kansliet (Anders)
Läkemedelskommitténs assistent Gudrun Marklund arbetar t.o.m okt
2007 för att därefter gå i pension.
Assistentbefattningen utannonseras.
Besöks-statistik för kommittéhemsidans olika avdelningar nu
tillgängligt.
§5
Nya ledamöter (Anders) i läkemedelskommittén
Markus Beland, distriktsläkare vid Jokkmokks VC.
Mira Granberg, medicinkliniken PÄS.
Välkomna!
§6
Jävsblanketten (Alla)
Alla ledamöter har nu inlämnat jävs-deklaration.
§7
Läkemedelskommittén verksamhetsplan 2007 (Alla)
Ett antal mätbara läkemedelsmål som exempelförslag på
uppföljningsparametrar kopplat till rekommendationslistan och i
förekommande fall till hanteringordning diskuterades.
Vi arbetar vidare med förslagen till nästa möte.
§8
Rapport från möte 07 03 15 Styrgrupp Läkemedel (Anders)
Introduktionsmodellen för nya läkemedel och förvaltningen av ITfrågor utgjorde huvudpunkterna, dessutom diskuterades lokala
tolkningen av etikavtalet samt mål och uppföljningsmått för
läkemedelsarbetet.
Se § 7 och 14.
‫א‬
§9
Rekommendationslistan diabetes, 2007/2008. (Johan, Anders)
Anders och Johan deltog 21 mars på möte med Länsgrupp
diabetes, numera ett permanent expertorgan, som är i färd
med att arbeta fram en s.k Behandlingsöverenskommelse.
Önskvärt att läkemedelskommittén stämmer av
läkemedelsrekommendationer på området med gruppen.
Man enades om att Trombyl tas bort som rekommendation vid
diabetes, dvs. ingen indikation för primärprevention föreligger.
Ny avstämning görs under hösten.
Johan skriver artikel i Behandlingsbladet
§10
Rekommendationslistan Hjärta/kärl, 2007/2008. (Kjell)
Följande beslutades:
Amlodipin ersätter felodipin som förstahandsval bland
kalciumantagonisterna vid högt blodtryck.
Amlodipin har bättre dokumentation (inkl. miljöaspekter) samt
lägre pris.
Kjell skriver artikel i Behandlingsbladet
§11
Rekommendationslistan Luftvägar, 2007/2008.
(L-G Larsson, överläkare lung- och allergisektionen)
Lars - Gunnar delgav oss sina synpunkter samt besvarade frågor
rörande “andningsorganens“ läkemedel. Se bilaga “tema
luftvägar“.
Nyheter vid horisonten?
Grazax, det första perorala läkemedlet för specifik immunterapi
av gräspollenallergi finns nu på marknaden.
Lars - Gunnar, Anders och Robert fick i uppdrag att ta fram
förslag på hanteringsordning som skickas till division
Primärvård för synpunkter.
§12
Evibase -beslutsstöd för läkare (Alla)
Inventeringen gav vid handen att väldigt få läkare nyttjar stödet,
många anser att det är otympligt att använda i vardagsarbetet.
Abbonemanget avslutas härmed.
§13
Läkemedelsfrågor och Elinor (Anders).
Nytt avtal tecknas.
Läkemedelskommittén faktureras och får löpande kännedom om
frågor som ställts från länet.
§14
Nytt etikavtal om samverkan med läkemedelsindustrin
(Anders)
Lokala anvisningar/skärpningar av avtalet överlåtes till
divisionerna/ styrgrupp läkemedel att besluta om.
Nya avtalet börjar gälla april 2007.
‫ב‬
§15
Lista över akutläkemedel på äldreboenden (Johan)
Fortsatt revidering till nästa möte.
§16
Listan över Apoteket´s jourläkemedel (Johan)
Beslutades att Ranitidin ersätter Novaluzid mixtur som ej längre
finns på marknaden.
Esucos ersätts av Lergigan av samma anledning.
Kansliet distribuerar listan till Apoteket AB.
§17
Utbyteslistans vara eller inte vara...?
Listan finns på kommitténs hemsida och ger tips om ett antal
läkemedel som vi rekommenderar som alternativ ( minst
likvärdig dokumentation men lägre pris) till läkemedel som inte
är utbytbara på apoteket dvs. förskrivande läkare avgör om vår
rekommendation är ett alternativ.
Beslutades att utbyteslistan skall finnas kvar och uppdrogs åt
kansliet att uppdatera densamma.
§18
Läkemedelsverkets (LV) framtida workshopverksamhet
Inför den årliga planeringen av workshopverksamheten önskar LV
synpunkter och förslag på terapiområden som
läkemedelskommittéerna tycker är aktuella och viktiga.
Följande föreslås från vår kommitté:
Hud o mjukdelsinfektioner
Luftvägsinfektioner
Epilepsi och Parkinson
Diabetes hos äldre ( 80+)
Behandling med Långverkande opioider
Vitaminterapi? Profylax till barn?
§19
Lägesrapport RekOrd (Anders)
Tas upp på nästa möte.
§20
Lägesrapport apodos (Anders)
Tas upp på nästa möte.
Övriga frågor:
a) Läkemedelsverket inbjuder till informationsmöte
onsdagen den 9 maj 2007 där behandlingsrekommendationen
”Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor”
presenteras och diskuteras.
2 representanter per läkemedelskommitté erbjuds deltaga.
Beslutades att Markus Beland deltar samt att Anders hör med
Primärvårdsledningen ifall intresse finns för att sända ytterligare en
delegat.
‫ג‬
b)Glukosamin
Vid divisionsmöte har framkommit önskemål om hanterings-ordning
för receptordination av glukosaminläkemedel.
Kansliet samt Johan Alsén och Anders Sundelin utarbetar förslag,
efter förankring i kommittén, för beslut av Styrgrupp Läkemedel.
Sammanträdesplan för 2007
2007-05-03, telefonmöte kl.15
2007-05-31, heldagsmöte
2007-09-06, telefonmöte kl. 15
2007-10-18, heldagsmöte
2007-11-13, telefonmöte kl.15
2007-12-11, heldagsmöte
OBS.
Läkemedelskommittéernas regionmöte i Östersund,
ändrat datum till den 23-24 oktober (lunch till lunch)
070329
Stig Andersson
Sekreterare
Justerad 070402
Justerad 070403
Kjell Melander
Anders Bergström
Ledamot
Ordförande
‫ד‬