Kalmar läns läkemedelskommitté

PROTOKOLL
2010-09-23
Tid
12.30-15.30
Plats
Videolokalerna vid Västerviks sjukhus och LSK
Närvarande:
Ellen Vinge (ordf.)
Henrik Joborn (vice ordf)
Ulla-Britt Andersson
Karin Fransson
Örjan Johansson
Kerstin Björkman Lundberg
Ola Nordqvist (sekr.)
Anmält förhinder:
Åke Dillström
§ 1 Fastställande av dagens agenda
Dagens agenda godkänns.
§ 2 Val av justerare till dagens protokoll
Kerstin Björkman-Lundberg väljs till att justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är justerat och godkänns därmed av de närvarande.
§ 4 Tillkommande ärenden
- Informationsapotekare diskussion
- Kostnader för förskrivning från kommunala sjuksköterskor
Diskussionsärenden
§ 1 Förslag till kvalitetsmått för läkemedelsbehandlig av äldre i
Landstingsplanen
Läkemedelskommittén diskuterar hur man bäst mäter kvaliteten i äldres
läkemedelsbehandling. Läkemedelsgenomgångar i primärvård är en indikator som
skulle kunna användas, men då det i dagsläget varken inte finns en tillförlitlig
nämnare till måttet eller ett bra underlag för att få fram antal
läkemedelsgenomgångar som genomförts, men inte registrerats i Cosmic så är inte
läkemedelsgenomgångar en lämplig indikator. Läkemedelskommittén väljer istället att
LKprotokoll 100419.doc
1(3)
rekommendera att man har ”Olämpliga läkemedel till äldre” som mått, där
förskrivningen av sådana läkemedel som listas som olämpliga av Socialstyrelsen inte
ska öka.
§ 2 Läkemedelsförteckningen
Socialdepartementet vill ha in en redovisning från landstingen (senast 31/3-2011)
kring om och hur läkemedelsförteckningen används. Eftersom förskrivarna upplever
att det är komplicerat att få tag på läkemedelsförteckningen verkar det inte som om
det är någon större användning. AU får i uppdrag att ta frågan vidare till Erik Lexne,
som var inblandad i pilotstudien.
§ 3 Läkemedel och miljö
Ola rapporterar kring den utbildning om ”läkemedel och miljö” som för tillfället äger
rum i primärvården och vid länets tre sjukhus. Resultaten från dricksvattenproverna
som tagits i Västervik, Oskarshamn och Kalmar är på väg in.
Läkemedelskommittén diskuterar om man ska ha en miljömärkning av läkemedel med
i rek.listan för 2011, men kommer fram till att i de fall där det finns en relevant
miljöaspekt att ta hänsyn till ska detta kommenteras i listan.
§ 4 Cosmicifiering av primärvården
Cosmic håller på att breddinföras vid länets hälsocentraler under hösten. Problemet
med dubbeldokumentation av ordinerade läkemedel (i journalen samt i patientens
apodos-lista/e-dos) diskuteras. Ellen får i uppdrag att ta med sig frågeställningen till
patientsäkerhetsgruppen.
§ 5 Biverkningsrapporter: löpande feed-back till verksamheten?
Ellen skickar i dagsläget ut återkoppling kring biverkningsrapporter till
Läkemedelskommittén, chefsläkarna och basenhetscheferna. Detta upplevs som
positivt av verksamheterna. Apotekarna skulle även kunna använda detta vid besök
på kliniker och i primärvården framöver.
§ 6 Utbildning av sjuksköterskor i kommunerna: Receptfria läkemedel?
Då Birgitta Alexandersson ej är närvarande får Ellen i uppdrag att ta frågan vidare till
Birgitta.
Tillkommande diskssionsärende
- Informationsapotekare diskussion
Ulla-Britt efterfrågar fler besök av informationsapotekare i primärvården för utbildning
kring nya läkemedel. Vid varje tillfälle då apotekarna besöker primärvården kommer
en del av materialet handla om nya läkemedel. Ellen ska även återuppta
sammanställningen av nya läkemedel med kommentarer och skicka ut detta till
verksamheterna.
LKprotokoll 100419.doc
2(3)
- Kostnader för förskrivning från kommunala sjuksköterskor
Underlaget som Jan Fehrm tagit fram skickas vidare till Birgitta Alexandersson för
kommentarer.
Informationsärenden
§ 7 Läkemedel och äldre: reviderade kvalitetsindikatorer från
Socialstyrelsen
De reviderade indikatorerna för god läkemedelsterapi hos äldre har nu publicerats.
Läkemedelskommittén får i uppdrag att uppdatera sig i dessa.
§ 8 Nytt från SBU och TLV
SBU-rapporten om sömnläkemedel är relativt ny. TLVs genomgång av
migränläkemedel är publicerad, och utredningen kring NSAID och Nexium är klar.
Malin Östbring Carlsson är kontaktperson från landstinget. Socialstyrelsens riktlinjer
kring rörelseorganens sjukdomar är preliminära.
Övriga ärenden
-Socialstyrelsens läkemedelsregister (individdata) skall kunna nyttjas i ökad
omfattning av landstingen. Kerstin och Ellen ska delta i en utbildning i detta.
-Läkemedelsinteraktioner. AU kommer att vara bollplank i ett projekt kring
läkemedelsinteraktioner som e-hälsoinstitutet genomför.
För läkemedelskommittén
Ola Nordqvist
Justerat
Ellen Vinge
Ordförande
LKprotokoll 100419.doc
Justerat
Kerstin Björkman-Lundberg
3(3)