Kalmar läns läkemedelskommitté

PROTOKOLL
2010-02-15
Tid
12.30-16.00
Plats
Videolokalerna i Landstingshuset och sjukhuset i
Västervik
Närvarande:
Ellen Vinge (ordf.)
Henrik Joborn (vice ordf.)
Ulla-Britt Andersson
Petra Hallén
Ola Nordqvist (sekr.)
Anmält förhinder:
Karin Fransson
Örjan Johansson
Åke Dillström
§ 1 Val av justerare och protokollförare till dagens protokoll
Ola Nordqvist för protokoll och Ulla-Britt Andersson valdes att justera dagens
protokoll.
§ 2 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är justerat och godkänns av de närvarande.
§ 3 Godkännande av dagens agenda
Dagens agenda godkänns.
§ 4 Tillkommande diskussionsärenden
- Fortsatt diskussion kring fortbildning av landstingets personal
- Läkemedelsallergi i Cosmic
Beslutsärenden
§ 5 Klassning av läkemedel i Hälsoval
Ola beskriver bakgrunden till uppdraget åt läkemedelskommittén att ta fram listor där
läkemedel klassas som antingen basläkemedel, klinikläkemedel eller särläkemedel
(m.fl.). Listorna fastställs sedan av landstingsdirektören. Läkemedelskommittén
diskuterar generella principer för klassningen. De läkemedel som finns med på
rek.listan och/eller finns i de kommunala förråden bör vara basläkemedel. Nya
läkemedel är generellt sett klinikläkemedel. Läkemedelskommittén ger AU i uppdrag
D:\684104246.doc
1(3)
att se över det utkast som tagits fram av ersättningsgruppen i hälsoval och
återkomma till Läkemedelskommittén.
Diskussionsärenden
§ 6 Uppföljning malariaprofylax
Ellen har tagit fram förskrivningsstatistik för läkemedel mot malaria. Detta skulle
kunna användas som underlag till en landstingsgemensam policy kring eventuell
subventionering av reseprofylax. Ärendet bordläggs till nästa kommittémöte eftersom
Örjan Johansson inte är närvarande.
§ 7 Uppföljning oxykodon/morfin
Ellen har tagit fram statistik för förskrivningsmönster av okykodon respektive morfin
över länet. Landstinget i Kalmar Län ligger lågt generellt sett, men det är stora
skillnader över länet. Rehabkliniken i Västervik sticker ut med hög oxykodon/morfinkvot. Ellen får i uppdrag att komplettera statistiken med fentanyl och buprenorfin.
Ärendet diskuteras vidare vid kommande möte.
§ 8 Angående dokumentation av läkemedel i Cosmic
Ellen beskriver bristen på spårbarhet av läkemedel som ges inom slutenvård i de fall
då det ordinerade läkemedlet byts till det som finns i ex. basförråd på avdelningen.
Läkemedelskommittén efterlyser bättre möjligheter att se i Cosmic vilka läkemedel
som finns på respektive avdelning/klinik. Ellen får i uppdrag att kontakta Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Psykiatriförvaltningen och Cosmic för att påtala problemet.
§ 9 Rekommenderade läkemedel på hemsidan
Petra presenterar det nya upplägget för rek.läk på läkemedelskommitténs hemsida. En
länk kommer även att ligga på intranätets förstasida. Kommittén ser den nya
strukturen som en förbättring.
§ 10 Hantering av ”farliga läkemedel”, förslag till arbetsprocess
De dokument kring hantering av ”farliga läkemedel” som Läkemedelskommittén tagit
fram tidigare har tidigare förlängts av kommittén. Läkemedelssektionen har tittar på
dokumenten och diskuterat dem med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som vill få in
dokumenten i kvalitetsledningssystemet. Ett förslag till arbetsprocess har tagits fram
där Petra uppdaterar den del i dokumenten som rör lagar och författningar och HSF
utser personer, som reviderar de delar som rör rutiner för läkemedelshanteringen. Det
reviderade dokumentet går sedan på remiss till Läkemedelskommittén och fastställs
av berörda förvaltningschefer.
§ 11 Listmöte 2010, planering
Ellen föreslår att årets listmöte ordnas som ett internat med övernattning. Ola kollar
upp konferensmöjligheter på lämpliga ställen. Datum för listmötet blir 11-12/11.
D:\684104246.doc
2(3)
§ 12 Producentobunden information för diabetessjuksköterskor
Det har framkommit att det är ett högt tryck från läkemedelsföretag som vill ha
produktinformation för sköterskor. Ellen får i uppdrag att påminna förvaltningarna att
etiköverenskommelsen mellan SKL och Lif även gäller sjuksköterskor.
§ 13 Tillkommande diskussionsärenden
- Fortsatt diskussion kring fortbildning av landstingets personal
AU får i uppdrag att skriva till landstingsledningen och påtala behovet av en
fungerande organisation för fortbildning av landstingets personal och en policy kring
utbildningsfrågor.
- Läkemedelsallergi i Cosmic
Henrik beskriver det system som kopplar läkemedel till ATC-kod i Cosmic vid
överkänslighetsreaktioner. Systemet gör att bara just den ATC-kod som det aktuella
läkemedlet tillhör markeras, inte närliggande ATC-koder. Det behövs en lista som
påminner förskrivarna att även markera även andra relevanta läkemedel.
Informationsärenden
§ 14 Planerat informationsmöte med framtida apoteksaktörer
Landstinget kommer att bjuda in framtida apoteksaktörer i Kalmar Län till ett möte
den 16/4.
§ 15 Genomgångar av läkemedel och nutrition i Haninge kommun
Ellen har skickat ut en rapport från ett projekt från Stockholm där man genomfört
genomgångar av nutrition och läkemedel.
§ 16 Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse, underlag
Ola beskriver de svårigheter som uppkommit när det gäller underlag för uppföljning av
läkemedelsgenomgångar. Uppgifter har kommit in från alla MASar kring antal
patienter inom SÄBO resp ordinärt boende, men kopplingen till ansvarig
hälsocentral/vårdgivare finns inte i alla kommuner. Därför kommer det endast bli
möjligt att följa upp på dokumentation av läkemedelsgenomgångar på kommunnivå.
§ 17 Upphandling av läkemedel
Petra berättar om läkemedelsupphandlingen som påbörjats.
För läkemedelskommittén
Ola Nordqvist
Justerat
Ellen Vinge
Ordförande
D:\684104246.doc
Justerat
Ulla-Britt Andersson
3(3)