LKprotokoll 100118

advertisement
PROTOKOLL
2010-01-18
Tid
12.30-16.30
Plats
Vinö, Sjukhuset i Oskarshamn
Närvarande:
Ellen Vinge (ordf.)
Henrik Joborn (vice ordf.)
Örjan Johansson
Åke Dillström
Ulla-Britt Andersson
Petra Hallén
Ola Nordqvist (sekr.)
Anmält förhinder:
Karin Fransson
§ 1 Val av justerare och protokollförare till dagens protokoll
Ola Nordqvist för protokoll och Petra Hallén valdes att justera dagens protokoll.
§ 2 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är justerat och godkänns av de närvarande.
§ 3 Godkännande av dagens agenda
Dagens agenda godkänns.
§ 4 Tillkommande diskussionsärenden
-Kommentarer kring mål a) och b)
-Remiss kring Utbytesregler
-Utbildning av läkare och annan personal inom landstinget
Diskussionsärenden
§ 5 Remiss ”Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad
apoteksmarknad”
I och med apoteksmarknadens omreglering bör forskning som tidigare bedrivits av
Apoteket AB nu flyttas till andra instanser. Socialdepartementet har bl.a. föreslagit att
man inrättar ett nytt centrum för bättre läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket.
Läkemedelskommittén anser att man inte beaktat landstingens arbete med bättre
läkemedelsanvändning i förslaget, samt att Socialstyrelsen ligger närmre till hands, då
läkemedelsregistret tillhör Socialstyrelsen. AU får i uppdrag att skriva ett remissvar.
D:\684090509.doc
1(4)
§ 6 Subvention av läkemedel för profylax i samband med utlandsvistelse
Läkemedel som används som profylax kan numera förskrivas inom förmånen, så även
läkemedel inför utlandssemester. Enligt riksdagenss prioriteringsriktlinjer så kan man
dock tolka lagen så att man bör förskriva dessa läkemedel utan förmån. En policy för
landstinget har efterfrågats. Ellen får i uppdrag att ta fram underlag kring hur
förskrivningen av dessa läkemedel ser ut och huruvida de förskrivs med eller utan
förmån i dagsläget och sedan återkomma till kommittén.
§ 7 Revision ”Läkemedel och äldre”
Landstinget ska genomföra en intern revision kring arbetet med läkemedel och äldre.
Delar av Läkemedelskommittén och Läkemedelssektionen kommer att intervjuas.
Revisionen ska vara genomförd mars 2010.
§ 8 Dokument om hantering av ”farliga” läkemedel
De landstingsövergripande rutinerna för hantering av cytostatika respektive läkemedel
med bestående toxisk effekt ska revideras under våren. Läkemedelskommittén
beslutar att förlänga dokumentet kring hantering av cytostatika till 2010-07-01.
Dokumentet om hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt förlängdes vid
föregående kommittémöte. AU får i uppdrag att se över om arbetet kräver nya
arbetsgrupper för revidering av dokumenten.
§ 9 Spårbarhet av läkemedel vid rekvisition
Läkemedel som ordineras och administreras i sjukvården ska dokumenteras i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter. Läkemedelskommittén har upprättat en utbyteslista
med hänvisningar till de preparat som sjukvården ska välja i första hand (generika,
rekommenderade och upphandlade läkemedel) och som sjukhusapoteken får byta till
vid beställning av rekvisitionsläkemedel. Sjuksköterskan har idag möjlighet att
dokumentera det preparat som patienten de facto får i Cosmic. För att öka
spårbarheten för rekvisitionsläkemedel borde det på ett tydligare sätt visas i Cosmic
vilka läkemedel som finns på Utbyteslistan och i avdelningens läkemedelsförråd så att
ordinatören kan välja ”rätt” läkemedel från början. Dokumentationskraven borde
göras bättre kända. Ellen får i uppdrag att ta frågan vidare till
patientsäkerhetsgruppen och sedan till Cosmic samt att beskriva problematiken i
Läkemedelsnytt.
§ 10 Komplettering av ledamöter till kommittén
Läkemedelskommittén saknar representation från Medicinkliniken i Kalmar. Ellen tar
kontakt med Thomas Hybinette om detta. Ellen tar dessutom kontakt med
Regionförbundet i frågan om representation i form av sjuksköterska från kommunen i
Läkemedelskommittén.
§ 11 Övriga diskussionsärenden
-Kommentarer kring mål a) och b)
D:\684090509.doc
2(4)
Ola beskriver det arbete som pågår med att samla in underlag för att kunna mäta
Läkemedelskommitténs mål a) läkemedelgenomgångar och b) läkemedelsberättelse
för 2010. Läkemedelskommitténs mål kommer att följas upp kvartalsvis av AU.
-Remiss kring Utbytesregler
Ellen berättar om en remiss från TLV kring nya regler för generisk substitution. Den
innebär att det billigaste alternativet inom en utbytesgrupp som finns tillgängligt på
marknaden ska expedieras på apotek i stället för idag då det billigaste alternativet
som apoteket har hemma på lager expedieras. Förslaget innebär också att
prissättningsperioden förlängs från 1 till 4 månader. Läkemedelssektionen skriver svar
på remissen.
-Utbildning av personal inom HSF
Henrik beskriver behovet av en väl fungerande utbildningsorganisation inom HSF.
Ulla-Britt berättar om hur Primärvården organiserat gemensamma utbildningar. En
landstingsgemensam utbildningsenhet som samordnar och tar fram utbildningar
behövs. Denna skulle kunna samverka med Läkemedelskommittén i utbildningar kring
läkemedel. Förutsättningarna för Läkemedelskommittén att bedriva utbildningar borde
också bli tydligare.
Meddelanden
§ 12 Rapport kring kvalitetskontrollarbetet
Petra berättar om den nya rutin som tagits fram för uppföljning och förbättring av
läkemedelshanteringen. Petra berättar också om arbetet med gaskommittéerna vid
länets tre sjukhus.
§ 13 Läkemedel i Hälsoval
Ola berättar om de politiska beslut som fattats kring läkemedel i Hälsoval.
§ 14 Rapport kring läkemedel och miljö
Ola berättar om det arbete som pågår med att ta fram nationella utbildningar inom
läkemedel och miljö för förskrivare. Under försommaren kommer provtagningen av
dricksvattnet att följas upp.
§ 15 Biverkningsrapportering
Ellen har skickat ut biverkningsrapporterna för december med kommentarer.
§ 16 Läkemedelsanvändning 2009
Ellen har skickat ut en sammanfattning av läkemedelsförsäljningen i Kalmar Län 2009.
För receptläkemedel minskade kostnaderna med 0,1% och för rekvisitionsläkemedel
ökade kostnaderna med 6,6%
§ 17 Utannonserade apotekartjänster
Ola berättar att det nu annonseras 6 stycken apotekartjänster. Sista ansökningsdag är
19/2.
D:\684090509.doc
3(4)
§ 18 Datum för vårens möten med terapigrupperna och
läkemedelsindustrin
Vårens möten med terapigrupperna och läkemedelsindustrin blir 25/3 och 14/4 i
Oskarshamn. Temat är ”Läkemedel och äldre”.
För läkemedelskommittén
Ola Nordqvist
Justerat
Ellen Vinge
Ordförande
D:\684090509.doc
Justerat
Petra Hallén
4(4)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards