LKprotokoll 100419 - Landstinget i Kalmar län

advertisement
PROTOKOLL
2010-04-19
Tid
12.30-16.00
Plats
Oskarshamns sjukhus, Vinö
Närvarande:
Ellen Vinge (ordf.)
Örjan Johansson
Ulla-Britt Andersson
Petra Hallén (sekr.)
Anmält förhinder:
Karin Fransson
Henrik Joborn
Åke Dillström
Ola Nordqvist
§ 1 Val av justerare och protokollförare till dagens protokoll
Petra Hallén för protokoll och Ulla-Britt Andersson valdes att justera dagens protokoll.
§ 2 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är justerat och godkänns av de närvarande.
§ 3 Godkännande av dagens agenda
Dagens agenda godkänns.
§ 4 Tillkommande ärenden
- möten industrin/Läkemedelskommittén och terapigrupper kring Läkemedel och äldre
- symtomsskattningsskala för läkemedelsrelaterade symtom
- utbildning vitaminer
Beslutsärenden
§ 5 Läkemedel i Hälsoval
Ellen och Ola har justerat de listor som tagits fram utifrån beslut på förgående
Läkemedelskommittémöte. Det finns en lista för bas-/allmänläkemedel och en för
psykiatriläkemedel. Alla läkemedel som ej finns förtecknade på någon av dessa listor
är att betrakta som klinikläkemedel. Ellen ska skicka ut senaste versionen till
kommittén för en sista påtitt.
LKprotokoll 100419.doc
1(4)
Diskussionsärenden
§ 6 Uppföljning av mål för kvartal 1 2010
Läkemedelsgenomgång/Läkemedelsberättelse: statistik har tagits fram från Cosmic.
Ellen får i uppdrag att bearbeta data och föra detta vidare till berörda förvaltningar.
Det ska även publiceras på hemsidan.
§ 7 Revidering av Läkemedelskommitténs mål
Då det nu finns tillgängliga generika av losartan fick AU vid förra mötet uppdraget att
titta på förskrivningssiffrorna och komma med förslag till justering av målet ACEhämmare vs ARB.
Förslaget som bifalles är att nya målet är ACE-hämmare inkl losartan vs ARB exkl.
losartan. Antalet doser ACE-hämmare inkl losartan ska utgöra minst 80% av
totalförskrivningen av medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.
§ 8 Revisionsrapport Läkemedel och äldre
Diskussion kring revisionsrapporten ”Granskning av läkemedel och äldre”.
Läkemedelskommittén konstaterar att ett omfattande arbete kring läkemedel och
äldre i vårt landsting redan pågår, är gjort samt planeras för.
§ 9 Receptfria läkemedel på recept
Policy efterfrågas för vad patienter ska rekommenderas köpa receptfritt respektive få
förskrivet med/utan förmån.
För ApoDos-patienter anser kommittén att policyn bör vara att receptfria läkemedel
förskrivs i e-dos utan förmån. Detta för att man i den kommunala sjukvården ska få
en bättre överblick över patientens totala läkemedelsanvändning.
Ellen får i uppdrag att skriva om detta i Läkemedelsnytt.
§ 10 Policy för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförsäkringen eller
motsvarande
Flera läkemedelsföretag har valt att inte ha sina läkemedel inom läkemedelsförsäkringen/motsvarande. TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) har på
förslag att dessa läkemedel ej ska kunna bli periodens vara.
Diskussion fördes kring hur landstinget ska ställa sig till dessa läkemedel i samband
med rekommendationer och upphandling.
AU får i uppdrag att föra frågeställning vidare i landstinget och i samband med
läkemedelsupphandling.
§ 11 Rapport från e-Hälsoinstitutet kring läkemedelsavstämningar
Rapport ”Utvärdering av läkemedelsavstämning” har kommit från e-Hälsoinstitutet.
Denna diskuterades och det finns anledning att fundera på hur arbetet ska gå vidare.
Ellen har formellt tagit över uppdraget från Erik Lexne.
Ellen får i uppdrag att samla arbetsgruppen för att diskutera hur man ska gå vidare
samt arbetsmodellen.
LKprotokoll 100419.doc
2(4)
Informationsärenden
§ 12 Införande av pi-dos fas 1
Petra informerade om att pi-dos fas 1 är möjligt i och med införandet av Cosmic 7.3
den 18/5 men att Processrådet valt att skjuta på införandet till efter semestrarna pga
att utbildningsinsatser krävs.
Läkemedelskommittén anser det önskvärt att funktionen finns införd då resterande
primärvårdsenheter byter till Cosmic (utbildningsstart v. 34).
§ 13 LOKs deklaration kring Läkemedel- och IT-frågor
Ellen informerade om deklarationen som LOK skrivit.
§ 14 Rapport från presentation av läkemedelsarbetet för Plan- och Budgetberedningen
Läkemedelssektionen var i början av april inbjuden till Plan- och Budgetberedningen
för att informera om Läkemedelssektionens nuvarande och framtida arbete.
§ 15 Nya SBU alert-rapporter
Ellen informerade om att det kommit två nya alert-rapporter, gällande silverförband
respektive cilostazol.
Tillkommande ärenden
§ 16 Möten med industrin kring läkemedel och äldre
Läkemedelskommittén har under mars och april anordnat möten mellan
terapigrupperna och läkemedelsindustrin kring temat Läkemedel och äldre.
Förra våren anordnades liknande möten kring temat Nya läkemedel.
Läkemedelskommittén får fundera på om man nästa vår ska gör ytterligare liknande
satsning inom nytt tema.
§ 17 Symtomskattningsskala för läkemedelsrelaterade symtom
Uppsala har utarbetat en skattningsskala för läkemedelsrelaterade symtom – PHASE
20.
Läkemedelskommittén tror att denna kan vara ett användbart
arbetsredskap/diskussionunderlag i primärvård och kommunala boende.
AU får i uppdrag att lägga länk till skattningsskalan på hemsidan samt skriva om den i
Läkemedelsnytt.
§ 18 Utbildning
Ellen frågar om behov finns att anordna utbildning inom vitaminområdet inkl
orsakssamband sjukdom - provsvar. Kommittén tror att behov finns i verksamheten.
AU får i uppdrag att se över möjligheten och lämpliga föreläsare.
LKprotokoll 100419.doc
3(4)
För läkemedelskommittén
Petra Hallén
Justerat
Ellen Vinge
Ordförande
LKprotokoll 100419.doc
Justerat
Ulla-Britt Andersson
4(4)
Download