LKprotokoll 101124 - Landstinget i Kalmar län

PROTOKOLL
2010-11-24
Tid
12.30-16.00
Plats
Videomöte i Hallströmska annexet och Manschetten
Närvarande:
Ellen Vinge (ordf.)
Henrik Joborn (vice ordf.)
Ulla-Britt Andersson
Karin Fransson
Örjan Johansson
Kerstin Björkman Lundberg
Ola Nordqvist (sekr.)
Adjungerad:
Birgitta Alexandersson
Anmält förhinder:
Åke Dillström
§ 1 Fastställande av dagordning
Dagens agenda godkänns.
§ 2 Val av justerare till dagens protokoll
Henrik Joborn väljs till att justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är justerat och godkänns därmed av de närvarande
§ 4 Tillkommande ärenden
Inga tillkommande ärenden
Diskussions- och beslutsärenden
§ 5 Rekommenderade läkemedel 2011
Läkemedelskommittén fastställer de förslag till justeringar som terapigrupperna lade
fram under internatet 11-12/11. Smärre redaktionella justeringar görs löpande utifrån
broschyrens lay out. Förslaget om metforminbehandling vid prediabetes stryks.
Läkemedelskommittén hänvisar till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Några
terapigrupper ombeds inkomma med formuleringar för kommentarer till preparatval i
reklistan.
LKprotokoll 100419.doc
1(3)
§ 6 Läkemedel i kommunala förråd 2011
Läkemedelskommittén diskuterar listan över Läkemedel i kommunala förråd. Följande
beslutas: Ketogan suppositorier och Propavan tas bort. Humalog byts till Novorapid.
Karin föreslår att Stesolid injektion (palliation) ska föras in på listan. Ellen kontaktar
Karin kring motivering.
§ 7 Förslag till riktlinje för läkemedelsavstämning i Cosmic
Ellen har tagit fram ett förslag till rutin för läkemedelsavstämning i Cosmic som ett
uppdrag från Patientsäkerhetsgruppen. Denna innebär att primärvården dokumenterar
ordinationer för patienter med apodos enbart i Apodos och att sjukhusläkarna utgår
från e-dos-listan vid inskrivning av apodos-patienter. Vid utskrivning av patienter ska
en läkemedelsberättelse skrivas. Denna ska innehålla uppgifter om vilka
läkemedelsförändringar som skett och varför, samt hur länge behandlingen ska pågå.
Patienten ska också få en aktuell läkemedelslista i samband med utskrivning.
Läkemedelskommittén diskuterar en sådan rutin och ser både fördelar och nackdelar
med den. Kommitténs medlemmar är inte eniga kring hur en rutin för dokumentation i
Cosmic för apodos-patienter ska se ut.
§ 8 Öppna jämförelser
Ellen redovisar statistiken för läkemedelsindikatorer i årets Öppna jämförelser.
Landstinget i Kalmar län ligger bra till inom de flesta områdena. Dock ökar
förskrivning av sömnmedel och bensodiazepiner.
§ 9 Ordinationsmallar i Cosmic
Örjan beskriver behovet av ordinationsmallar i Cosmic för läkemedel som inte finns
med på Reklistan. Läkemedelskommittén borde ta fram en prioriteringsriktlinje för
vilka läkemedel som ska kunna ordineras med hjälp av mallar.
§ 10 Läkemedelskommitténs mål för 2011
Ellen har tagit fram ett förslag till mål för Läkemedelskommittén 2011. Förslaget
innebär att kvalitetsmålen (Läkemedelsgenomgångar och Läkemedelsberättelser) står
kvar. Ett eller flera av STRAMAS förskrivningsmål för antibiotika tillkommer. Ett eller
flera mål kring läkemedel hos äldre står kvar. Läkemedelskommitténs mål kring ACEhämmare och losartan-kvot står kvar. Eventuellt skulle mål kring förskrivning av
lugnande och sömnmedel, samt ett triptan-mål kunna tillkomma. Målen fastställs
under Läkemedelskommitténs möte den 16/12.
Informationspunkter
-Information om upphandlade läkemedel
Ellen informerar kort om upphandlingen av rekvisitionsläkemedel för 2011
-Eventuellt byte av alendronat i apodos
Ett nytt alendronat-generikum har lanserats som är något billigare än det som i
dagsläget i Apodos-sortimentet. Ellen kollar upp om det är intressant för ev. byte i
Apodos
LKprotokoll 100419.doc
2(3)
-Aktuellt om HPV vaccination
Upphandlingen har återigen överklagats. Det har bildats en arbetsgrupp kring catchup vaccination
För läkemedelskommittén
Ola Nordqvist
Justerat
Ellen Vinge
Ordförande
LKprotokoll 100419.doc
Justerat
Henrik Joborn
3(3)