LKprotokoll 101013 - Landstinget i Kalmar län

PROTOKOLL
2010-10-13
Tid
12.30-16.00
Plats
Blå Jungfrun, Oskarshamns sjukhus
Närvarande:
Ellen Vinge (ordf.)
Ulla-Britt Andersson
Karin Fransson
Kerstin Björkman Lundberg
Ola Nordqvist (sekr.)
Gäster:
Martina Aronsson och Jeanette Edelsvärd från
Cosmic förvaltning
Anmält förhinder:
Åke Dillström
Örjan Johansson
Henrik Joborn (vice ordf.)
§ 1 Fastställande av dagordning
Dagens agenda godkänns.
§ 1 Val av justerare till dagens protokoll
Ulla-Britt Andersson väljs till att justera dagens protokoll.
§ 2 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är justerat och godkänns därmed av de närvarande
§ 4 Tillkommande ärenden
-Biverkningsrapportering
Diskussionsärenden
§ 5 Läkemedel i Cosmic
Martina och Jeanette går igenom principerna för läkemedelsmodulen i Cosmic.
Det fel gällande e-recept som hittades i förra veckan innebär att recept med 2 olika
doseringar varav den andra doseringen innehåller kommatering går iväg fel till
apoteken och att kommateringen då tappas på vägen. Cosmic har kört ett skript för
att ta reda på hur många recept det rör sig om samt spårning dessa. Felet kommer att
rapporteras till Läkemedelsverket.
LKprotokoll 100419.doc
1(3)
Sökningar av läkemedel i Cosmic går väldigt långsamt. För att det ska gå snabbare
rekommenderas att man avgränsar sökningen eller använder sig utav mallar. Det
medicinskåp som Läkemedelskommittén tog fram kan tyvärr inte användas i version
7.3.
Frågan kring landstingsgemensamma ordinationsmallar har lyfts till
patientsäkerhetsgruppen. Cosmic kan exportera mallar från andra landsting i och med
7.3.
Frågan kring integration mellan e-dos och Cosmic (pi-dos) diskuteras. Den tekniska
begränsning som råder gör att man tvingas till dubbeldokumentation. Cosmics
läkemedelslista måste fungera som original då apodos-listan inte är journalhandling
och endast har en begränsad historik. För att förtydliga att patienten har apodos
kryssas ”bocken för apodos” i läkemedelslistan. ”Apodos” skrivs in som ett läkemedel i
listan. Detta går sedan med till ordinationslistan som en inaktiv ordination.
Man bör inte skicka ”vanliga recept” om patienten är en apodos-patient.
Funktionen ”förnya alla” fungerar dåligt och har aldrig egentligen haft någon bra
funktion. Förslaget blir att denna tas bort.
Den varningsruta som kommer upp när patienten har ett läkemedel med ”enligt
särskild ordination” anses störande. Cosmic ska ta med sig frågan om denna kan
slopas.
För att ändra utdelningstillfällen till exempelvis kl. 06.00 i Cosmic ändrar man till
”Egna tider” under tillfälle.
För att ändra förpackningar i receptvyn går man in under ”Fler förpackningar”
Det går att ändra stående ordinationer till vid behov-ordinationer, däremot går inte att
göra det omvända. Cosmic ska göra en felsökning på detta.
Läkemedelskommittén påpekar att det finns ett behov av en påminnelse kring att
avsluta ordinationslistan i samband med patientens hemgång. Cosmic tar detta vidare.
Cosmics nya läkemedelsmodul IX3 kommer att acceptanstestas under augusti 2011
och sedan att breddinföras under hösten 2012. Ola sitter med i den interna
referensgruppen.
Ellen tar upp olika läkemedelslistor i kommande numret av Läkemedelsnytt.
§ 6 Läkemedel i de nationella IT-strategierna
Ola presenterar de projekt inom läkemedel som hanteras inom ramen för de nationella
IT-strategierna med fokus på PASCAL (patientens samlade läkemedelsinformation)
/NPÖ (Nationella PatientÖversikten) och Inera/SIL (Svensk Informationsdatabas för
Läkemedel).
§ 7 Uppföljning av förskrivningsstatistiken, allmän och klinikläkemedel
Jan Fehrm har tagit fram underlag på förskrivningsstatistik för de läkemedel som
förskrivs inom Hälsoval, samt en förteckning på alla läkemedel och deras fördelning
LKprotokoll 100419.doc
2(3)
per förvaltning. Sammanställningen visar att den klassificering som togs fram av
Läkemedelskommittén var väl avvägd.
§ 8 Ändringar i klassificering av läkemedel gällande kostnadsansvar
Inom diabetesområdet kommer en del nya läkemedel (ex liraglutid). Dessa bör vara
allmänläkemedel eftersom diabetes till största delen handläggs inom den öppna
vården. AU kommer att gå igenom underlaget mer i detalj framöver. Listan med
klassificering som allmän- respektive klinikläkemedel ska vara uppdaterad till
årsskiftet. Formellt beslut om justeringar görs i samband med Läkemedelskommitténs
internat den 11-12/11
Informationsärenden
§ 9 Nya läkemedel godkända sedan årsskiftet
Ellen har skickat ut en sammanställning med alla nya läkemedel och markerat de som
är särskilt intressanta.
§ 10 Nytt från TLV
TLV har gjort en genomgång av Nexium. Beslut om huruvida Nexium kommer att ingå
i högkostnadsskyddet framöver kommer inom kort. Även NSAID-området har gåtts
igenom och besluten där blir också snart offentliga.
§ 11 Inbjudningar till kurser och konferenser
Inbjudningar till Läkemedelskongressen, Läkemedelsriksdagen och Läkarstämman har
kommit in till kommittén.
Övriga ärenden
-Biverkningsrapportering
Ellen går igenom biverkningsrapporterna från Kalmar Län under september. Ellen
kommer att skriva kommentarer och skicka ut till verksamheterna.
För läkemedelskommittén
Ola Nordqvist
Justerat
Ellen Vinge
Ordförande
LKprotokoll 100419.doc
Justerat
Ulla-Britt Andersson
3(3)