Checklista för inskrivning – Op

Checklista för Op- planerare vid inskrivning



















kontroll op-anmälan/bokningsunderlag - några ändringar sedan nybesöket?
Finns hälsodeklaration – om inte – skicka ut m kallelsen alt. ring patienten.
Behov av att träffa operatör/alt annan inskrivande läkare?
Boka inskrivningstid till operatör/läkare i Cosmic
Boka tid till arbetsterapeut i Cosmic
Boka tid till narkosläkare i Cosmic
Utsättning av läkemedel inför operation? –( se PM utsättning av läkemedel inför op)
Remiss till vårdgivare ang. utsättning av läkemedel?
Preop EKG se PM
Preop. Prover Se PM
Preop. Röntgen/ MRT?
Andra preop. undersökningar?
Skriva remiss till vårdcentral ang. prover, EKG, blodtryck och pulskontroll
Kontrollera att röntgenbilder finns tillgängliga/länkade för utomlänspatienter
Journalanteckning/dokument från annat sjukhus
Utomlänspatient – giltig spec.vårdsremiss/betalningsförbindelse?
Tolkbehov? beställ tolk. Se länk avtal tolk, kundnummer: 1557
http://lisa.lio.se/pages/143537/201203%20Nya%20avtal%20Tolkservicetj%C3%A4nster.pdf
Skicka kallelse
Skriv inskrivningsdatum i op.program i Cosmic
Sofie Hoskins, Christina Rydkvist 130828
1