Angående förändringar i läkemedelsförråden inom kommunal

advertisement
Angående förändringar i läkemedelsförråden inom kommunal sjukvård
I samband med övergången av Hemsjukvården från Landstinget till Dalarnas kommuner
uppmärksammades behovet av en revidering av innehåll och tillgång till läkemedelsförråd
inom den kommunala sjukvården. Förändringarna träder i kraft från och med 1 maj 2013.
Landstinget Dalarna ansvarar för kostnader för de läkemedel som finns förtecknade efter
beslut av Läkemedelskommittén och som publiceras på Läkemedelskommitténs hemsida.
http://www.ltdalarna.se/PageFiles/11444/akutf%c3%b6rr%c3%a5d%20s%c3%a4bo%20dala
rna.pdf
Kommunerna har även tillgång till förteckningen i beställningssystemet WebbAbest.
Förrådslistan är låst vilket betyder att inga andra läkemedel kan rekvireras.
När patienter lämnar slutenvård ska utskrivande klinik ansvara för att:



recept är utfärdade
eventuella dosändringar i Pascal är klara
skicka med patienten de läkemedel som behövs för att klara tiden fram till dess
apoteket kan leverera eventuellt nyinsatta läkemedel.
Det blir nu ännu viktigare att säkerställa att rutinen fungerar eftersom man inte kan förvänta
sig att läkemedel finns att tillgå på kommunernas särskilda boenden eller i hemsjukvården.
Läkemedel i förråden ska användas vid akuta situationer och för kortvarigt bruk i väntan på
att apoteket öppnar. I övrigt ska patienterna ha egna, personbundna läkemedel förskrivna på
e-recept eller i Pascal. Från och med nu kommer förråden att ha samma innehåll i alla
Dalarnas kommuner vilket bör kunna underlätta vid telefonordinationer under jourtid.
Sjuksköterska med förskrivningsrätt och med anställning inom hemsjukvård kan även i
fortsättningen skriva ut läkemedel till sina patienter på landstingets bekostnad.
Läkemedelskostnaderna belastar den vårdcentral där patienten är listad.
Läkemedelsförråden kan användas av såväl hemsjukvård som Säbo.
Det är viktigt att verksamhetschefer, läkemedelsansvariga läkare och sjuksköterskor
informerar medarbetare och kollegor om det förändrade innehållet i förråden så att
patientens läkemedelsbehandling får förbli korrekt och obruten i samband med vård på olika
vårdnivåer.
Information har lämnats till kommunernas socialchefer den 15 mars. MAS-ar informerades
under förra veckan.
Läkemedelsansvarig läkare kan lämna önskemål om förändring av listan till
[email protected] Läkemedelskommittén beslutar om förändringar av
innehåll.
Falun 2013-04-29
Annika Braman Eriksson
Ordförande Läkemedelskommittén
Download