KUR-dag på temat ”Samordnad individuell plan – SIP”

advertisement
6 februari 2015
PSYKIATRINS UTVECKLINGSENHET
KUR-dag på temat
”Samordnad individuell plan – SIP”
KUR-projektet – kompetensutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för
personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det har resulterat i en satsning som syftar till att höja
kvaliteten på arbetet med rehabilitering och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Syftet är att skapa en gemensam
kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet
organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om
rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Innehållet i satsningen ska i så hög grad som möjligt vara evidensbaserat eller
bygga på bästa tillgängliga kunskap.
Målgrupp:
Kunskapssatsningen vänder sig till chefer
och medarbetare – från försäkringskassan,
arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst
och arbetsmarknadsenhet, psykiatri och
primärvård – som i sitt arbete ansvarar för
eller möter personer med psykiatrisk
diagnos och funktionsnedsättning.
Datum och plats:
21/4 – Best Western Mora Hotell & SPA,
Mora
22/4 – IOGT-NTO Kulturhuset SVANEN,
Borlänge
23/4 – Best Western Star Hotell Avesta,
Avesta
Deltagaravgift: (inkluderar mat): 350 kr
Anmälan via länk:
http://www.ltdalarna.se/kur2015
8.30 – 9.00 Samling med fika.
Program:
• Delat beslutsfattande; en grund för allt
vårt arbete med brukare, patienter,
klienter. Ulla Karin Schön lektor och
forskare Högskolan Dalarna.
• Vad är SIP och hur kan vi arbeta med SIP,
Ann- Marie Norén vårdutvecklare på
landstinget Dalarna.
11. 45 – 12.45 - Lunch
• ”Churchill var inte heller klok” - Pjäs med
Östra teatern.
• Eftersnack, fallbeskrivningar,
gruppdiskussioner samt återsamling.
Eller sökväg:
www.ltdalarna.se/kur2015
15.30 Dagen avslutas
OBS! Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss
rätten att prioritera platsfördelning så att de olika
verksamheterna representeras.
Välkommen med din anmälan senast den 1 april 2015
För mer information kontakta [email protected] eller [email protected]
Download