Sammanställning

advertisement
Sammanställning - handlingsplan
På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva
ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog
med er från dagen och vad som behövs i min verksamhet/organisation för att
komma vidare i arbetet med psykisk hälsa hos äldre.
Läs och inspireras av varandra!
Om du skrev namn och adress på kuvertet kommer ditt eget brev skickas till
dig längre fram.
1. Det här budskapet tar jag med mig från dagen:
-
Att våga ställa en ärlig fråga om hur man mår!
-
Mer kunskap behövs i ämnet. Mer samverkan behövs för att lyckas. Samverka med det civila
samhället.
-
Livet är värt att leva. ”Byt jobb”!
-
Det finns mycket kvar att göra för att förebygga psykisk ohälsa. Verktyg finns för att ge
kunskap.
-
Mycket vanligare än man tror. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Kunskap behövs.
-
Det var mycket bra information.
-
Att försöka se och våga fråga.
-
Vad som är på gång för äldres psykiska hälsa.
-
Att det är så vanligt att äldre tar sitt liv.
-
Att det är viktigt att våga fråga om psykisk ohälsa.
-
Våga prata med äldre om livet.
-
Vikten av kunskap, samverkan. Lyfta frågan i olika sammanhang.
-
Vikten av att ta med äldres psykiska hälsa i folkhälsoarbetet.
-
Många äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Finns mycket information att hämta på nätet.
-
Ämnet är aktuellt, mycket på gång.
-
Förstå betydelsen av dagens ämne, psykisk ohälsa bland äldre (och vad man kan göra åt det).
-
Att vi ser väldigt olika på begreppet ”äldre”.
-
Viktigt att uppmärksamma problemet.
-
Att psykisk hälsa/ohälsa behöver få en mer synlig position i våra verksamheter.
-
Våga fråga, se, stanna upp. Viktigt med gemenskap, bekräfta personen.
-
Våga fråga, våga se.
-
Behöver jobba mer aktivt med frågan, fått mer kunskap.
-
En viktig fråga som behöver lyftas och belysas. Förebyggande arbete är viktigt!
-
Gå utbildningen Våga fråga, våga se.
-
Att psykisk ohälsa inte ingår i normalt åldrande!
-
Jobba mer med frågan.
-
Vikten av samverkan på grund av komplexitet kring äldres psykiska ohälsa. Behov av satsning
gemensamt på att identifiera och sätta in åtgärder.
-
Det är ett område som är mer vanligt än man tror och behov finns av kunskap, samverkan
och att man för en dialog runt ämnet.
-
Resurser och kunskap om psykisk hälsa samt även att tid ges till området.
-
Viktigt att vi har ett samarbete mellan olika vårdgivare och tar ett gemensamt ansvar.
-
Alla kan göra något för någon annan, med kunskap och utbildning kommer man långt.
-
Värdet av att ha SIP.
-
Bra med olika utbildningsformer för att öka kunskapen.
-
Ökade kunskaper för medarbetare och samverkansparter.
-
Att det finns mycket bra utbildningar/kunskapskällor via nätet.
-
Att psykisk ohälsa för äldre ska få en kunskap hos medborgare.
-
Att det finns mycket kvar att göra, hjälp till äldre, bra med utbildning.
-
”Äldre” är inte kronologiskt, det är individuellt. Våga se, våga fråga, agera, sök
hjälp/vidarebefordra hjälp till den personen som mår dåligt så den kommer till/får
professionell hjälp.
-
Använda SIP.
-
Att de som räknas som ”äldre” är alltid lika viktiga som barn, unga och vuxna. Jag vill få
möjlighet till att få bli en ”äldre” med god hälsa och ett glatt liv!
2. Det här behövs i min verksamhet/organisation för att gå vidare:
-
Information till vår personal om hur man går vidare när psykisk ohälsa påträffas.
-
Använda webbutbildningen, skapa alternativa boenden och koppla in frivilliga organisationer.
-
Utbildning! TID.
-
En analys av nuläget i kommunen/primärvården.
-
Sprida kunskapen. Förståelse hos chefer att detta även kan drabba personer från andra
grupper såsom nyanlända äldre.
-
Kunskap och en förståelse.
-
Utbildning i psykisk ohälsa.
-
En tydlig struktur för arbetet (framförallt det förebyggande) med psykisk ohälsa hos äldre.
-
Samverkan med folkbildningen.
-
Utbildning och samverkan.
-
Ökad kunskap, ökad samverkan, se helheten.
-
Ökad kunskap om äldre och psykisk ohälsa.
-
Samla kunskap/fakta. Ge förutsättning för nytänk och utveckling.
-
Börja reflektera omkring frågorna i vår organisation.
-
Flytta personalens fokus från grupp/personalfokus till individfokus.
-
Samverkan, utbildning, inventera de resurser vi har.
-
Utbildning, ledarskap och resurser. Kanske även organisatoriska justeringar.
-
Äldreplan-handlingsplan, utbildning m.m.
-
Utbildning för samtlig personal.
-
Krävs gemensam styrning och ledning för samverkan.
-
Kartlägga hur vår interna samverkan ser ut. Öka kunskapen hos personalen. Utveckla
verksamheten att bemöta behoven.
-
Mer personal för att gå vidare.
-
Möjlighet till utbildning samt mer personal.
-
Mer information i verksamheterna.
-
I vår politiska grupp behövs mer kunskap/underlag om äldres psykiska hälsa och vad som kan
göras.
-
Styrning och ledning för samverkan.
-
Satsa på att utbilda instruktörer som kan utbilda första hjälpare.
-
Mer kunskap om psykisk ohälsa och vart man vänder sig för att få hjälp.
-
Skärpa till oss med samverkan genom SIP.
-
Fortsätta att få med alla ”mina” deltagare i en SIP.
-
Sprida kunskapen till övriga inom organisationen.
-
Mer fokus på äldrepsykiatri.
-
Planering av tid för att personal ska kunna ta del av webbutbildningar.
-
Att det blir bättre samverkan mellan olika verksamheter.
-
Att fler utbildas.
-
Bättre samverkan inom kommunens olika enheter och utbildning för personal.
-
Mitt eget ansvar till stor del att ta upp frågan om SIP med de aktörer som är aktuella.
Download