Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre * att möta och bemöta

advertisement
Äldres psykiska
ohälsa
Att fånga upp psykisk ohälsa
hos äldre i
handläggningsprocessen
26 maj 2016
Äldreomsorgs/Hälso- och
sjukvårdschefsnätverket
Sammanställt av
Linda Macke
Definition av psykisk ohälsa
Övergripande beskrivning av alla typer av psykiska
besvär, både självupplevda besvär och psykisk
sjukdom/diagnos som en läkare har ställt
Psykisk ohälsa
• 12-15% av befolkningen över 65 år är drabbade av en
depressionssjukdom, motsvarande för hela befolkningen är 4-10%
• Det finns en förhöjd risk för suicid, framförallt bland män över 85 år
• Äldre personer använder psykofarmaka i högre utsträckning än
andra
• Det finns effektiva metoder att behandla psykisk ohälsa hos äldre
personer
Faktorer som påverkar i mötet
Könsparadoxer
• Stora skillnader mellan hur kvinnor respektive män bemöts
vid psykisk ohälsa och främst depression
• Mäns behov och problem somatiseras och kvinnors
psykatriseras
• Det är vanligare att män över 85 år tar livet av sig
• Det är vanligare att kvinnor dör i tumörsjukdomar
Faktorer som påverkar i mötet
Våld i nära relationer
• Förutom svåra kroppsskador – kraftigt samband mellan
våldsutsatthet och psykisk ohälsa
• Depression, ångest, posttraumatisk stressyndrom och
sömnsvårigheter är vanligt förekommande hos personer som
utsatts för våld av närstående
Faktorer som påverkar i mötet
Äldre från andra länder
• En del kommer från fruktansvärda förhållanden och har
upplevt trauman i forma av våld, förföljerser, krig, tortyr etc
• När äldre personers olika roller förändras tex vid pensionen
eller vid förluster av olika slag, finns risk att minnen av
traumat återkommer
Äldre från andra länder
”Rainer är 85 år och bor på ett särskilt boende med inriktning
demens. I samband med en bråckoperation blir Rainer
panikslagen när han ska bedövas och drar ut kanylen. När
personalen försöker lugna honom och hålla fast honom tappar
han nästan fattningen. Personalen är helt oförstående och
förkrossad – så har Rainer aldrig varit förut. När anhöriga
kontaktas berättar de att Rainer flydde från hemska
förhållanden i sitt hemland Ungern” (Rolfner-Suvanto, 2013).
Faktorer som påverkar i mötet
Substansrelaterat bruk
• Äldre dricker allt mer alkohol, vilket är ett växande problem,
framförallt bland äldre kvinnor
• 23% av kvinnorna och 34% av männen i åldrarna 65-80 är
riskkonsumenter (Stockholms län 2013)
• Det finns olika typer av beroenden och ofta bottnar de i
någon form av psykisk ohälsa
Substansrelaterat bruk
”Astrid ligger till synes livlös på golvet. Talet är påverkat och hon
kan inte resa sig själv från golvet. Den ansvariga sjuksköterskan
bedömer att det kan handla om en stroke och beställer ambulans.
Astrid kommer snabbt tillbaka från sjukhuset och på remissen står
det ”full”. Sjuksköterskan funderar länge över hur hon kunde missa
det – samtidigt var det så svårt att tänka sig att den gamla kvinnan
var alkoholist. Men efter att ha pratat med anhöriga visar det sig
att Astrid haft stora problem med alkoholen tidigare i livet.
Sjuksköterskan kan nu bättre förstå varför Astrids humör och hälsa
kan variera så snabbt.” (Rolfner-Suvanto 2013).
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa
Ensamhet kan leda till psykisk ohälsa
Bygg ett socialt kapital:
internetanvändning,
reminicensgrupper, träffpunkter,
sysselsättning och/eller restauranger
som primärt vänder sig till äldre är
exempel på fungerande åtgärder.
Bryta
ensamheten
och bli sedd
Bättre sömn
Fysisk aktivitet
Äta sund mat
Ha något att
göra och se
fram emot
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Äldres behov i centrum (ÄBIC)
• Fokus flyttas från insats – till behovsstyrd äldreomsorg
• Behovet och inte åldern ska avgöra typen av biståndsbeslut,
tex bör boendestöd oftare övervägas för att möta komplexa
behov hos den äldre
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Makt
• Personen som har ett hjälpbehov står i kraftigt underläge
gentemot den som kan hjälpa
• Att vara hjälpare, och därmed viktig, är att ha makt
• De värderingar vi har blir avgörande för hur maktobalansen
hanteras och vilka konsekvenser den får i form av attityder
och bemötande
Makt
”Greta har ansökt om hjälp i hemmet efter att ha ramlat och
brutit lårbens-halsen. Greta har sedan hennes make gick bort
känt att livet inte är så roligt längre. Hon skulle önska att hon
kunde få komma ut lite mer än vad hon nu orkar med eller vågar
men hon är orolig för vad handläggaren på kommunen ska tycka.
Hon har hört att om man begär för mycket så är det lätt att få
avslag och det skulle Greta inte klara av. Hon har varit med om
tillräckligt många motgångar under den senaste tiden”.
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Mötet
• Medvetenhet om att psykisk ohälsa är
vanligt hos äldre och att gruppen ofta är
osynliggjord
• Skapa en förtroendefull och respektfull
grund
• Skapa en allians där den äldre kan
känna sig sedd, respekterad och trygg
Orsaker till
psykisk ohälsa
Synen på
ohälsa
/somatisk
hälsa
Könsparadoxer
Könsroller
/civilstånd
Ålderism
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Tillräckligt med tid och direkta frågor om hela människan
• Vara följsam, lyssna aktivt - ställa raka och direkta frågor om
hälsotillståndet
• Tidigare obearbetade trauman kan finnas
• Genom att lyssna och kanske förstå behovet kan rätt hjälp
sättas in direkt
• ÄBIC – ett stöd för att beskriva hela hjälpbehovet
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Viktiga områden att undersöka och kunna erbjuda stöd kring
• Hur fungerar sömnen
• Kost – både över och underkonsumtion kan vara tecken på
psykisk ohälsa
• Vad har personen för aktiviteter och hur ser kontaktnätet ut –
i syfte att undvika isolering
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Kommun och region kan erbjuda stödinsatser
• Handläggare behöver kunna berätta om vilket stöd personen
kan förvänta sig få från både kommun och region
• Samverkan - förutsättning för att nå bra resultat
• SIP (samordnad individuell plan)
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Anhöriga
• Tar ofta stort ansvar för den drabbades liv, hälsa och ekonomi
• Betydelsefulla för återhämtningsprocessen
• Känner oro och kan se tidiga tecken
• Finnas med i myndighetsprocessen och bekräfta deras
insatser - om den sökande vill
• Kan också vara i behov av stöd och hjälp
Myndighetsutövningens möjlighet att förebygga psykisk ohälsa Handläggningsprocessen
Återhämtning/uppföljning
• Bygger på individens egna resurser - hitta ett konstruktivt
förhållningssätt till sin situation
• Definiera sin återhämtning - återföra makten till personen
• Uppföljning av beslut – fokus på individen själv definierar sin
situation – skattningsskalor välbefinnande före/efter
Tecken på psykisk sjukdom
Ångest
• Hjärtklappning
• Andnöd
• Yrsel
• Torrhet i mun
• Magsmärtor, illamående
• Muskelvärk
• Rädsla för att förlora förståndet
• Rädsla för att dö
Tecken på psykisk sjukdom
Depression
• Nedstämdhet
• Minskat intresse/glädje
• Viktförändring
• Sömnstörning
• Minskad tanke eller koncentrationsförmåga
• Känslor av värdelöshet/skuldkänslor
• Självmordstankar
Tecken på psykisk sjukdom
Psykos
• Social isolering
• Ändrad uppfattning om sig själv eller andra
• Ändrad verklighetsuppfattning och oförmåga att skilja på
fantasi eller verklighet
• Svårbegripliga känsloutbrott eller udda framtoning
• Ökad känslighet för sinnesintryck
• Ändrad dygnsrytm eller sömnlängd
Allt för många människor tar sina liv som en
konsekvens av psykisk ohälsa i dess mest brutala form.
Om vi skulle börja se att obehandlad psykisk ohälsa
leder till döden, på samma sätt som andra somatiska
tillstånd gör, så skulle kanske synsättet kring psykisk
ohälsa förändras.
Lär dig mer!
•
•
•
•
Första hjälpen till psykisk hälsa, utbildning på beställning
MI-utbildning, anordnas löpande på GR
SIP webbutbildning och material, gratis och alltid tillgängligt
Tematidning Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre
• Innehållet i detta bildspel hämtades ifrån: Äldres psykiska
ohälsa. Att fånga upp psykisk ohälsa hos äldre i
handläggningsprocessen. SKL 2015.
Download