Meddelandeblad nr 1 - Landstinget Sörmland

advertisement
MEDDELANDE
FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN
2017-03-10
Meddelandeblad nr 1 2017
Risken för tåamputationer är eventuellt ökad för patienter
som använder så kallade SGLT2-hämmare, som är ett
läkemedel mot typ 2-diabetes
EMAs granskning av SGLT2-hämmare påbörjades då man observerat ett ökat
antal amputationer, framförallt av tår, i två pågående kliniska studier, CANVAS och
CANVAS-R. Dessa studier omfattar patienter med typ 2-diabetes och hög risk för
hjärt-kärlsjukdom, där patienter som tagit läkemedlet kanagliflozin jämförts med
patienter som fått placebo.
Patienter med diabetes mellitus, särskilt de med dåligt kontrollerad diabetes eller
tidigare känd hjärt-kärlsjukdom, löper en ökad risk för fotsår och efterföljande
infektioner som kan leda till amputation. Verkningsmekanismen för hur
kanagliflozin skulle kunna bidra till en ökad risk för amputation är inte klarlagd.
Motsvarande ökning av amputationer har hittills inte observerats i studier med
andra läkemedel av samma typ (dapagliflozin och empagliflozin). Dataunderlaget
är dock begränsat och en ökad risk kan finnas även för dessa läkemedel.
Det viktigaste budskapet i nuläget är:
• vid behandling av SGLT2-hämmare är det extra viktigt med regelbunden
förebyggande fotvård
• att överväga avsluta behandling med SGLT2-hämmare om patienten utvecklar
betydande fotkomplikationer, som infektioner eller svårläkta sår
Läs mer på Läkemedelsverket och EMA.
Björn Lundahl
Informationsläkare
Läkemedelskommittén
Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland
Sveavägen Hus E35 Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards