SGLT2-hämmare - Region Uppsala

advertisement
Plats i terapin
Fastställd 2010-03-25. Reviderad i mars 2017.
SGLT2-hämmare: dapagliflozin (Forxiga®), kanagliflozin (Invokana®),
och empagliflozin (Jardiance®)
Läkemedelskommitténs rekommendation
Vid läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes bör, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
diabetesvården, metformin ordineras som förstahandsval om inte intolerans eller kontraindikation
föreligger (prioritet 1). Sulfonylurea (SU)/repaglinid (prioritet 4) eller NPH-insulin (prioritet 3-4) är
andrahandsval. Behandling med andra läkemedelsgrupper har lägre prioritet; GLP-1-analoger
(prioritet 6), DPP-4-hämmare (prioritet 7), akarbos (prioritet 9), pioglitazon (prioritet 10) samt SGLT2-hämmare (prioritet 10).
SGLT-2-hämmare bör inte ges till individer med moderat/kraftigt nedsatt njurfunktion och med
försiktighet till individer som kan vara känsliga för volymförluster (individer med kardiovaskulär
sjukdom, de som behandlas med loopdiuretika, äldre >75 år).
Säkerhet och effekt av SGLT-2-hämmare vid typ 1-diabetes har inte fastställts och ska inte
användas hos denna patientgrupp. Begränsade data tyder på att risken för ketoacidos är hög.
Om behandling med en SGLT2-hämmare övervägs bör för närvarande dapagliflozin eller
empagliflozin väljas framför kanagliflozin.
Utvärdera efter 3-6 månader. HbA1c bör ha minskat 6 mmol/mol senast efter 6 månader.
Kort bakgrund
Godkänd indikation
Typ 2-diabetes.
Verkningsmekanism
SGLT2-hämmare är reversibla hämmare av natrium-glukoskotransportör 2 (SGLT2) som uttrycks selektivt i
njuren. SGLT2 är en viktig transportör för återabsorption av glukos från den glomerulära filtrationen.
Plasmaglukosnivåerna sänks genom att återabsorptionen av glukos minskas.
Effekt
SGLT2-hämmare sänker HbA1c med cirka 10 mmol/mol, vilket är väsentligen detsamma som för övriga
diabetesläkemedel på marknaden. God njurfunktion är en förutsättning för effekt. Långtidseffekt är utvärderad
för empagliflozin och man har där sett en absolut riskreduktion för kardiovaskulär död/hjärtinfarkt/stroke på
0,5% efter ca 3 år (number needed to treat (NNT)=194). Ett års behandling medför en viktnedgång på ca 2-3 kg.
Säkerhet
Låg hypoglykemirisk. Sällsynta fall av diabetesketoacidos har förekommit hos patienter som använder SGLT2hämmare och vissa fall har dessa varit atypiska så till vida att blodsockernivåerna har varit lägre än förväntat. En
något ökad risk för amputationer, huvudsakligen tåamputationer, har noterats för kanagliflozin i långtidsstudier
(7-8 fall per 1000 patientår jämfört med 3-4 för placebo). Motsvarande har inte observerats för dapagliflozin och
empagliflozin, men eftersom dataunderlaget är begränsat kan en ökad risk även för dessa läkemedel inte
uteslutas. För kanagliflozin utfärdade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under 2015 en varning om
en viss ökad risk för frakturer. Av dessa skäl bör f.n. dapagliflozin eller empagliflozin väljas framför kanagliflozin.
Läkemedelskostnad i mars 2017
Pris för 3 månaders behandling med
Forxiga (10 mg x 1)
1472 kr
Invokana (100 mg x 1)
1263 kr
Jardiance (10 mg x 1)
1263 kr
SGLT2-hämmare subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin.
Generiskt metformin (1 g x 3)
236 kr
Länk till referenslista
Läkemedelskommittén i Region Uppsala i samarbete med Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards