INVOKANA (kanagliflozin)

advertisement
29.4.2016
SE DHPC 02/2016
Direktkommunikation till hälso- och sjukvårdspersonal
De kanagliflozininnehållande läkemedlen Invokana (kanagliflozin), Vokanamet
(kanagliflozin/metformin) och risken för amputation av nedre extremiteter (främst
av tår).
Till hälso- och sjukvårdspersonal,
Janssen-Cilag International N.V. vill i samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
och Läkemedelsverket informera dig om ny och viktig säkerhetsinformation angående de
kanagliflozininnehållande läkemedlen: Invokana (kanagliflozin) och Vokanamet
(kanagliflozin/metformin).
Sammanfattning
•
En två gånger högre incidens av nedre extremitetsamputationer (främst av tår) har
setts i en klinisk studie med kanagliflozin (CANVAS; en pågående långtidsstudie av
kardiovaskulära utfall).
•
Risken var 6 per 1000 patientår i kanagliflozingrupperna jämfört med 3 per 1000
patientår med placebo.
•
Den förhöjda risken observerades oberoende av predisponerande riskfaktorer, även
om den absoluta risken var högre hos patienter med tidigare amputationer, befintlig
perifer kärlsjukdom eller neuropati. Ingen dos-respons observerades.
•
En utredning för att utreda den förhöjda risken för nedre extremitetsamputationer
pågår för närvarande. Eventuella bakomliggande orsakssamband är ännu okända. Det
är dock möjligt att dehydrering och volymförlust kan ha betydelse för
händelseförloppet.
Vi vill påminna hälso- och sjukvårdspersonal om att vid behandling av patienter med
kanagliflozin:
•
är gängse behandlingsriktlinjer för diabetesvård med avseende på rutinmässig
preventiv fotvård viktiga;
•
måste patienter med riskfaktorer för amputation, t.ex. patienter med tidigare
amputationer, befintlig perifer kärlsjukdom eller neuropati, noggrant följas;
•
måste tidig behandling sättas in vid fotproblem, vilket inkluderar (men ej är
begränsat till) sår, infektion, nyuppkommen smärta eller ömhet;
•
måste som en försiktighetsåtgärd utsättning av kanagliflozinbehandling övervägas
hos patienter som utvecklar en betydande komplikation såsom hudsår, osteomyelit
eller gangrän i nedre extremiteten till dess komplikationen inte längre föreligger och
förutsatt en ökad vaksamhet;
•
måste patienterna följas med avseende på tecken och symtom på vätske- och
saltförluster. Tillräcklig hydrering för att förhindra volymförlust måste tillgodoses, i
linje med rekommendationerna i produktinformationen. Användning av diuretika kan
ytterligare förvärra dehydrering.
Hälso- och sjukvårdspersonal måste även informera patienterna om:
•
vikten av rutinmässig preventiv fotvård
•
vikten av att patienterna meddelar hälso- och sjukvårdspersonal om de utvecklar sår,
missfärgning eller nyuppkommen smärta eller ömhet i nedre extremiteten
•
att uppmuntra patienterna att hålla sig väl hydrerade.
Bakgrundsinformation om säkerhetsrisken
CANVAS-studien (CANagliflozin cardioVascular Assessment Study) är en pågående
randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps-, 3-armad multicenterstudie
för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och kardiovaskulär risk för kanagliflozin i kombination
med standardbehandling jämfört med placebo i kombination med standardbehandling. I
studien deltar patienter med typ 2-diabetes mellitus som antingen har hög risk för
kardiovaskulär sjukdom eller har tidigare anamnes på kardiovaskulär sjukdom.
Studiedeltagarna randomiserades till behandling med en av två doser av kanagliflozin (100 mg
eller 300 mg) eller ”matchande” placebo i ett förhållande 1:1:1. Studien är fullt rekryterad
med 4 330 randomiserade patienter. Medelvärde och median för uppföljningstiden är cirka
4,5 år.
Vid monitoreringen av allvarliga biverkningar i denna studie har en cirka två gånger högre
incidens av nedre extremitetsamputationer (främst av tår) observerats i behandlingsgrupperna
med kanagliflozin 100 mg (7/1000 patientår) och 300 mg (5/1000 patientår) jämfört med
placebo (3/1000 patientår), gällande för alla riskfaktorer för amputationer vid baseline.
I CANVAS-R-studien, en pågående utfallsstudie med en liknande population som CANVAS, har
en numerisk obalans vad gäller amputationshändelser observerats (16 händelser i
kanagliflozingruppen och 12 händelser i placebogruppen). Den uppskattade årliga incidensen
av amputationer är 7 respektive 5 händelser per 1000 patientårsexponering i kanagliflozinrespektive placebogruppen, utan statistiskt signifikant skillnad.
I 12 andra avslutade kliniska fas 3/4-studier med en genomsnittlig uppföljning på 0,9 år
(0,6/1000 patientår i kanagliflozin-grupperna och 2/1000 patientår i kontrollgrupperna), har
ingen högre incidens av amputationer observerats.
Den förhöjda risken avseende amputationer av nedre extremiteter utreds för närvarande av
den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Eventuella nya rekommendationer kommer att
meddelas omgående.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Hälso- och sjukvårdspersonal ska i enlighet med gällande nationella föreskrifter rapportera
misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket (elektronisk blankett och instruktioner finns på
www.lakemedelsverket.se).
Företagets kontaktuppgifter
Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Janssens avdelning för medicinsk information,
MICS (Medical Information and Customer Service). E-post: [email protected] eller telefon: 08626 50 00 (växelnummer, be att få tala med "medicinsk information" så kopplas du rätt).
Sms: 0730 120 847.
Med vänlig hälsning,
JANSSEN-CILAG AB
Kristina Sandström
Nordic Medical Affairs Director
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards