Pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
3 september 2014
Sverige-lansering av Invokana® (kanagliflozin) - en tablett för
dosering en gång om dagen från Janssen innebär en ny möjlighet
till förbättrad blodsockerkontroll för typ 2-diabetiker.i1
Janssen lanserade den 1 september Invokana® (kanagliflozin) i Sverige, en ny
behandlingsform för typ 2-diabetes som har visat sig sänka blodsockernivåerna hos
personer för vilka kost- och livsstilsförändringar eller behandling med andra
i
blodsockersänkande läkemedel inte har gett tillfredsställande resultat. 1
Enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV (från och med den 25
Juni 2014), ingår Invokana i högkostnadsskyddet endast som tillägg till behandling med
metformin.9
Diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till för tidig död, främst i kardiovaskulära
sjukdomar. Cirka 4–6 procent av den svenska befolkningen i åldern 16–84 år har
diabetes, och 85–90 procent av dessa personer har typ 2-diabetes. Dessutom finns det
många personer med diabetes som fortfarande är odiagnostiserade.2
Kanagliflozin, en tablett avsedd för oral administrering en gång om dagen, tillhör en ny
klass av läkemedel som kallas natrium-glukos kotransportör 2 (SGLT2)-hämmare. Det
nya läkemedlet fungerar på ett annorlunda sätt än de mest använda behandlingarna,
genom att det blockerar återabsorption av glukos i njurarna. Resultatet är att mer glukos
utsöndras i urinen vilket sänker blodsockernivåerna – ett viktigt mål vid typ
2-diabetesbehandling.i
1
Effekten av kanagliflozin har undersökts i studier på mer än 10 000 personer med typ 2diabetes inom alla behandlingsformer1, vilket innebär att det är en av världens mest
omfattande utvecklingsprogram för typ 2-diabetes.
I fas III-studier uppvisade kanagliflozin kliniskt och statistiskt signifikanta (p<0,001)
resultat jämfört med placebo inom glykemisk kontroll, inklusive procentandelen patienter
som uppnådde HbA1c < 7% (53 mmol/mol) 1. Vidare uppnåddes statistiskt ickeunderlägsna (kanagliflozin 100 mg) och överlägsna (kanagliflozin 300 mg) reduktioner i
HbA1c jämfört med både glimepirid och sitagliptin.6,7,8
Diabetes är idag ett växande folkhälsoproblem där en sund livsstil samt god behandling
utgör en viktig grund för att undvika allvarliga komplikationer för patienten.2 Nästan
hälften av alla som diagnostiserats med typ 2-diabetes misslyckas dessutom idag med
att uppnå de rekommenderade blodsockernivåerna.4
Insatser för att minska antalet patienter som insjuknar i diabetes i kombination med ett
förbättrat individuellt omhändertagande kan därmed minska de totala diabetsrelaterade
samhällskostnaderna.5
Biverkningar
Kliniska studier har visat att kanagliflozin generellt tolereras väl. De vanligaste
biverkningarna av kanagliflozin är genitala svampinfektioner som t.ex. urinvägsi
infektioner och ett ökat behov av urinering. Dessa specifika biverkningar är vanligen
milda till måttliga i intensitet och leder sällan till behandlingsavbrott i fas III-studier.
1
Det är dessutom en liten risk för hypoglykemi (när blodsockernivåerna sjunker till en
farligt låg nivå) associerad med kanagliflozinbehandling när det används som monoterapi
eller med metformin. Evidensen hittills indikerar att användningen av kanagliflozin inte
leder till en ökad kardiovaskulär risk.
1
För mer information, kontakta:
Annika Rickle Forssell, Medical Advisor Diabetes, Nordic Medical Affairs,
[email protected] + 46 8 626 52 38
Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Nordic Medical Affairs, Janssen,
[email protected], +46 8 626 51 73
Anteckningar till redaktörer
Om typ 2-diabetes
Typ 2-diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som karaktäriseras av höga nivåer av
blodsocker (glukos) i blodet.1 Detta orsakas antingen av insulinbrist (där betacellerna i
bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin) och/eller av insulinresistens (där
kroppen inte kan effektivt tillgodogöra sig det insulin som bildas).3
Om typ 2-diabetes lämnas okontrollerad kan det leda till allvarliga komplikationer som
t.ex. hjärtsjukdom, stroke, blindhet, njursjukdom och amputeringar. En förbättrad
glykemisk kontroll har visat sig minska uppkomsten och utvecklingen av dessa
komplikationer.3
Om kanagliflozin1
Kanagliflozin är licensierat för vuxna i åldern 18 och äldre med typ 2-diabetes mellitus för
att förbättra den glykemiska kontrollen:
-
som monoterapi, när ändrade kostvanor och motion inte räcker för att ge en
bättre glykemisk kontroll hos patienter för vilka användningen av metformin
betraktas som olämpligt p.g.a. intolerans eller kontraindikationer.
-
eller som tilläggsbehandling till andra glukossänkande läkemedel som innehåller
insulin när dessa, tillsammans med kostvanor och motion, inte ger en tillräcklig
glykemisk kontroll
Kanagliflozin har undersökts som enda substans (monoterapi), i kombination med
metformin, och i kombination med övriga glukossänkande medel, inklusive insulin, hos
patienter i behov av större glukoskontroll. I fas III-studier uppvisade kanagliflozin kliniskt
och statistiskt signifikanta (p<0,001) resultat jämfört med placebo inom glykemisk
kontroll, inklusive procentandelen patienter som uppnådde HbA1c < 7% (53 mmol/mol)1
Vidare uppnåddes statistiskt icke-underlägsna (kanagliflozin 100 mg) och överlägsna
(kanagliflozin 300 mg) reduktioner i HbA1c jämfört med både glimepirid och
sitagliptin.6,7,8
Biverkningar
Kliniska studier har visat att kanagliflozin generellt tolereras väl. De vanligaste
biverkningarna av kanagliflozin är genitala svampinfektioner som t.ex. urinvägsinfektioner och ett ökat behov av urinering.
1
Dessa specifika biverkningar är vanligen
milda till måttliga i intensitet och leder sällan till behandlingsavbrott i fas III-studier.
1
Det är dessutom en liten risk för hypoglykemi associerat med kanagliflozinbehandling
(när blodsockernivåerna sjunker till en farligt låg nivå) när det används som monoterapi
eller med metformin och bevisen hittills indikerar att användningen av kanagliflozin inte
leder till en ökad kardiovaskulär risk.
1
För ytterligare detaljer, se produktresumén.
1
Om Janssen
Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska
behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar:
prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos,
psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda
patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla
nordiska länder.
1
INVOKANA (kanagliflozin), produktresumé: www.fass.se - senast besökt september 2014
Nationella Riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen 2014
3
Berne, C., & Fritz, T. 2011–2012. Diabetes mellitus. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken
4
Nationella Diabetesregistret (NDR). Årsrapport 2012 års resultat.
5
Bolin K, Gip C, Mörk AC, Lindgren B: Diabetes, healthcare cost and loss of productivity in Sweden
1987 and 2005--a register-based approach. Diabet Med. 2009 Sep;26(9):928-34. doi:
10.1111/j.1464-5491.2009.02786.x
6
Lavalle-González FJ et al. Efficacy and safety of canagliflozin compared with placebo and
sitagliptin in patients
with type 2 diabetes on background metformin monotherapy: a randomised trial. Diabetologia.
2013;56(12):2582-92
7
Schernthaner G et al. Canagliflozin compared with sitagliptin for patients with type 2 diabetes
who do not
have adequate glycemic control with metformin plus sulfonylurea: a 52-week randomized trial.
Diabetes Care.
2013; 36(9):2508-15
8
Cefalu WT et al. Efficacy and safety of canagliflozin versus glimepiride in patients with type 2
diabetes
inadequately controlled with metformin (CANTATA-SU): 52 week results from a randomised,
double-blind, phase3 non-inferiority trial. Lancet. 2013; 382(9896):941-50
2
9 (http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Invokana-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/)
Field Code Changed
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards