DPP-4-hämmare: sitagliptin (Januvia)

Plats i terapin
Fastställd 2009-03-25. Reviderad i mars 2017.
DPP-4-hämmare: sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Galvus),
saxagliptin (Onglyza) och linagliptin (Trajenta)
Läkemedelskommitténs rekommendation
Vid läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes bör, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
diabetesvården, metformin ordineras som förstahandsval om inte intolerans eller kontraindikation
föreligger (prioritet 1). Sulfonylurea (SU)/repaglinid (prioritet 4) eller NPH-insulin (prioritet 3-4) är
andrahandsval. Behandling med andra läkemedelsgrupper har lägre prioritet; GLP-1-analoger (prioritet
6), DPP-4-hämmare (prioritet 7), akarbos (prioritet 9), pioglitazon (prioritet 10) samt SGLT-2-hämmare
(prioritet 10).
DPP-4-hämmare kan också vara ett alternativ hos de mest sjuka äldre pga låg risk för hypoglykemi.
Bland de olika tillgängliga DPP-4-hämmarna bör sitagliptin eller linagliptin väljas framför vildagliptin
och saxagliptin pga längst klinisk erfarenhet av sitagliptin, och för att linagliptin inte kräver dosjustering
vid nedsatt njurfunktion.
Utvärdera efter 3-6 månader. HbA1c bör ha minskat 6 mmol/mol senast efter 6 månader.
Kort bakgrund
Godkänd indikation
DPP-4-hämmare är godkända som monoterapi vid typ 2-diabetes om metformin är olämpligt, samt som
tilläggsbehandling tillsammans med andra glukossänkande läkemedel när dessa ger otillräcklig glukoskontroll.
Verkningsmekanism
DPP-4-hämmare verkar genom att hämma enzymet DPP-4 (dipeptidylpeptidas-4), vilket medför att
plasmakoncentrationen av kroppseget GLP-1 (glukagonlik peptid-1) och GIP (glukosberoende insulinotropisk
peptid) ökar. Detta ökar i sin tur den glukosberoende utsöndringen av insulin.
Effekt
Behandling med en DPP-4-hämmare sänker HbA1c med ca 6-8 mmol/mol, vilket är något mindre än övriga
diabetesläkemedel på marknaden.
Säkerhet
Låg hypoglykemirisk, men i kombination med en sulfonureid ökar risken. Fall av pankreatit har associerats med
sitagliptinbehandling, och sällsynta fall av leverdysfunktion har rapporterats för vildagliptin.
Långtidssäkerheten avseende kardiovaskulära händelser för DPP-4-hämmare har undersökts för tre av
läkemedlen, sitagliptin, saxagliptin och alogliptin, av vilka alogliptin inte marknadsförs i Sverige. Kardiovaskulära
händelser (medianuppföljning 3 år) skiljde sig inte mellan sitagliptin (11,4%) jämfört med placebo (11,6%). För
saxagliptin (medianuppföljning 2,1 år) var motsvarande siffra 7,3% jämfört med 7,2% för placebo.
Sjukhusinläggning pga hjärtsvikt var dock statistiskt signifikant vanligare för saxagliptin än för placebo (3,5% vs
2,8%). Ingen skillnad i hjärt-kärlhändelser sågs heller för alogliptin jämfört med placebo hos patienter med
nyligen genomgånget akut koronarsyndrom (uppföljningstid upp till 40 månader).
Läkemedelskostnad i mars 2017
Pris för 3 månaders behandling med
Januvia (100 mg/dag) 1 170 kr
Galvus (100 mg/dag) 1 138 kr
Onglyza (5 mg/dag) 1 170 kr
Trajenta (5 mg/dag) 1 074 kr
DPP-4-hämmare subventioneras endast för patienter som först provat
metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.
Humulin NPH KwikPen (30 E/dag) 464 kr
Humulin NPH 5x3 ml (30 E/dag) 410 kr
Länk till referenslista
Läkemedelskommittén i Region Uppsala i samarbete med Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset