Protokoll 2014-01-22

advertisement
Protokoll
Läkemedelskommitté
Onsdag 22 jan 2014 kl. 15.30-16.30
Videokonferens
Deltagare
Johan Alsén
Ingrid Brännström
Mira Granberg
Jan Hanning
Annika Nilsson
Eva Pettersson
Peter Skeppar
Stig Andersson
Sven Hagnerud
Adjungerad:
Georgia Bellou
§1
Val av justerare
Johan och Sven.
§2
Föregående mötes protokoll
Godkändes.
§3
Nytt från kansliet och kommittéledamöterna
3.1 Angående “nya antikoagulantia“ (NOAK)
Diskussion pågår om gemensamt förhållningssätt till dessas
plats i terapin i de fyra norrlandstingen.
3.2 IT och läkemedel
NLL´s It-läkemedelsgrupp håller på att sammanställa en
årsrapport som kommer, när den är klar, skickas till
läkemedelskommittén för kännedom.
Gruppen kommer att bilda ett referensnätverk under 2014 för Itrelaterade frågor.
Läkemedelskommittén kommer som tidigare att ingå som en
naturlig referensgruppering.
3.3 Reglemente för NLK
Skall revideras inom ramen för kunskapsstyrningsprojektet.
‫א‬
§4
Revidering av rek.listan
4.1 Status
Kort info från resp. terapiansvariga.
4.2 ”Appen”, läget
Sven undersökt möjligheterna.
Kan direktupphandlas.
Möte med informationsenheten m.fl i augusti 2014 för vidare
planering.
§5
Hanteringsordning- mirabegron
Fastställdes.
§6
Eplerenon
Då patentutgång är att vänta (mars-14?) bordläggs frågan.
LK agerar inte för närvarande utifrån förskrivningsmönstret.
§7
Behandlingsbladet
I kommande nummer presenteras den uppdaterade
rekommendationslistan. Redaktionsmötet för Behandlingsbladet är
den 6 mars 2014.
Respektive terapi-områdesansvariga förväntas kommentera/ skriva
om vidtagna förändringar.
2014-02-03
Stig Andersson
Sekreterare
Justerad 2014-02-07
Johan Alsén
Ledamot
Justerad 2014-02-04
Sven Hagnerud
Ordförande
Mötesdagar 2014:
Måndag 24 februari Heldagsmöte kl. 9.30-15
Onsdag 26 mars Videomöte kl. 15.30-16.30
Onsdag 21 maj Heldagsmöte kl. 9.30-15
‫ב‬
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards