tisdag 11 dec. kl. 09.30 – 16.30

advertisement
Protokoll
Läkemedelskommitté
tisdag 11 dec. kl. 09.30 – 16.30
Plats: Läkemedelskommitténs kansli
Deltagare
Johan Alsén
Markus Beland
Mira Granberg
Jan P Hanning
Torbjörn Sandlund
Peter Skeppar
Robert Svartholm
Stig Andersson
Anders Bergström
§1
Val av justerare
Peter och Anders
§2
Föregående mötes protokoll
Godkändes
§3
Nytt från kansliet
- Sven Hagnerud, ST-läkare i Piteå samt Birgitta Löthgren,
överläkare Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus deltar vid
Läkemedelsverkets informationsmöte “Farmakologisk behandling av
neuropatisk smärta“ den 16 januari 2008 .
- Som ett led i det av Sveriges läkemedelskommittéers ordföranden
(LOK) och Sveriges kommuners och landstings (SKL) påtalade
behov av en nationell samsyn vid introduktion av nya, dyra
läkemedel samlar LOK i januari 2008 landets experter inom
gastroenterologi och företrädare för berörda myndigheter i syfte att
skapa en modell för prioritering och behandlingsuppföljning av
patienter aktuella för behandling med TNF-alfa-hämmare.
Vårt landsting representeras av överläkare Håkan Blom,
gastroenterologin, Sunderby sjukhus.
§4
Rekommendationslistan 2008
Slutlig genomgång av terapiavsnitten.
Kansliet skickar utkast till ny lista till respektive
terapiavsnittsansvarig för slutlig koll.
§5
Gemensam satsning på läkemedelsutbildning
Anders informerade om kriterier och ansökningsrutiner med
anledning av vårt landstings satsning på producentobunden
fortbildning inom läkemedelsområdet.
Ansökningarna bedöms, tillstyrkes eller avslås av ledamöterna i
Läkemedelskommittén (LK), vid 4 tillfällen/år.
För närmare information“klicka“ på UTBILDNING på LK:s hemsida
samt se nr 7/2007 av Behandlingsbladet.
§6
Godkännande för sjukhusapoteken att byta ut läkemedel
Sjukhusapoteken i Norrbotten medges rätt att, utan ordinatörs
föregående godkännande, byta ut läkemedel som beställts till
vårdavdelning via rekvisition.
Detta får dock ske endast utifrån nedanstående förutsättningar:

att aktuellt läkemedel finns upptaget på
Läkemedelsverkets utbyteslista över generiskt utbytbara
läkemedel.

att levererat ersättningsläkemedel i möjligaste mån
utgörs av ett läkemedel som finns med på förteckningen
över upphandlade läkemedel i norra regionen.

att, om det utbytta läkemedlet och ersättningsläkemedlet
har olika handelsnamn, sjukhusapoteket skriftligen
noterar på levererad förpackning att byte skett.
Ovanstående förfarande kräver godkännade av berörda
länschefer/chefsläkare.
§7
Byte från Fragmin till Innohep i Norrbotten
Anders skall träffa sektionschefer på Sunderby sjukhus tisdag 18
december för att diskutera ett beslut i frågan.
§8
Reviderat kostnadsansvar för läkemedel
Divisionerna har nu gemensamt kommit fram till flytt av
kostnadsansvar samt medföljande budget.
Anders presenterade huvuddragen.
Dokumentet bifogas protokollet.
§9
Datalagrets statistik över förskrivares ordinationer
I datalagret finns ett universum som kallas LM.
På begäran kan åtkomst skapas till vårdenheters
läkemedelsordinationer i läkemedelslistan i VAS. Även åtkomst till
vårdgivarkod och personnummer är möjligt.
Peter deltar vid möte om regelverket kring detta.
§ 10
Förslag till policy över beställning och debitering av
läkemedel
Lokala skillnader geografiskt och mellan olika verksamheter gör
att det finns behov av enhetlig hantering av förfaringssättet.
Utkast bifogas protokollet för synpunkter.
§ 11
Lägesrapport samverkansgruppen
Anders berättade om utvecklingsverksamheten kring bl.a
läkemedelsservice från apoteken gentemot länets sjukhusavdelningar.
§ 12
Övrig fråga
Hur skall Apodoskostnaden fördelas mellan landsting och kommun i
framtiden?
Anders tar med frågan till Gunnar Persson och Bo Westerlund.
Sammanträdesplan för 2008
2008 - 02 - 21, heldagsmöte kl. 9.30 – 16.30
2008 - 03 - 18, telefonmöte kl. 15 – 16.30
2008 - 04 - 24, heldagsmöte kl. 9.30 – 16.30
2008 - 05 - 28, telefonmöte kl. 15 – 16.30
071217
Stig Andersson
Sekreterare
Justerad 071220
Peter Skeppar
Ledamot
Justerad 071217
Anders Bergström
Ordförande
Download