Sida 1 (1)
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Meningit, hörselutredning barn
Berörda enheter
Önh-mottagningar NLL, barnavd Sunderby och Gällivare sjukhus samt hörcentraler NLL.
Syfte
Rutinen upprättas för att finna tidiga tecken på hörselskada/dövhet efter genomgången meningit. Detta för att snabbt kunna behandla barnet med
cochleaimplantat vilket möjliggör för barnet att återfå ett hörande.
Bakgrund
Hjärnhinneinflammation, meningit kan orsakas av bakterier eller virus. Den
bakteriella meningiten kan orsakas av bland annat bakterierna meningokocker, pneumokocker och haemophilus influenzae. En av komplikationerna till
infektionen kan vara dövhet, skada i cochlean. Påverkan av hörseln ses oftast
i det akuta skedet av infektionen. Påverkad hörsel kräver ett snabbt omhändertagande då hörselsnäckan riskerar att förbenas och då omöjliggör behandling med cochleaimplantat.
Rutin för Barnmedicinsk avdelning
Då barn med konstaterad bakteriell meningit vårdas på Barnmedicinsk avdelning på Sunderby Sjukhus eller på Gällivare Sjukhus skall kontakt med
ÖNH-bakjour på Sunderby Sjukhus tas och remiss skrivas till ÖNHmottagningen, Sunderbyn. För barn som vårdas i Gällivare tas kontakt med
ÖNH-bakjour på Sunderby Sjukhus
Rutin för Önh-mott och hörcentral
Remiss skall bedömas som M1 och barnet sätts upp för besök på Hörcentralen med efterföljande besök på ÖNH-mottagningen.
Så snart barnet är stabilt och kan flyttas så skall någon form av hörseltest
genomföras av barnaudionom. Alla barn skall undersökas på hörcentralen i
Sunderbyn.
Om första hörseltestet är bra gäller följande:
o
o
o
Barn under 1 år ska kontrolleras varannan månad med ny hörseltest
Barn över 1 år ska kontrolleras med ny hörseltest fyra veckor efter
avslutad intravenös antibiotikabehandling.
Efter ytterligare sex månader görs ett avslutande hörselprov.
Om hörselnedsättning finns vid fyra-veckorskontrollen görs skyndsamt förnyat hörselprov och då följer man sedan rutinerna nedan.
Förfarande om första hörseltest ej är bra:
o
o
ABR ska utföras oavsett ålder
Om ABR trösklar är dåliga eller inte finns så ska sektionen för
cochleaimplantat vid Karolinska universitetssjukhuset kontaktas.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
BARNMEDICIN OCH HABILITERING SUNDERBY SJUKHUS;
HÖRSELVÅRD; ÖRON- NÄS- OCH HALSSJUKVÅRD
LÄNSKLINIK
DOKUMENT-ID
LSHORSEL-3-105
GODKÄNT DATUM
2017-06-08
ANSVARIG
ANETTE SÖRLIN
VERSION
4.0