Är du 50+ och funderar över vad du vill göra resten av ditt liv?

Omvärldsanalys. Det handlar inte om svar utan om frågor.
Omvärldsanalys är jakten på det oväntade, men för att veta vad som är
oväntat, måste man veta först vad som är väntat. Grunden till en
lyckad omvärldsbevakning ligger i att vara öppen för information och
förstå vilken information som är värdefull.
Nulägesanalys gör det lättare att sätta mål, planera och se möjligheter.
Syftet med en nulägesanalys är att förbättra inför framtiden. Detta anses
vara svårt om man inte har en klar bild av läget just nu. Hur ska man då
veta vad som bör förändras eller förbättras?
Mentorer/mentorskap handledning och stöd som en kunnig, erfaren
och ansedd person (expert) i seniorposition ger åt en yngre
utvecklingsvillig. Målsättningen är att stödja den mindre erfarna
adepten i dennes utveckling som person. Mentorn stödjer sin adept i
att hitta svar på frågor och i att göra val som leder vidare i
karriärutvecklingen och livet. En mentor delar också med sig av sina
egna erfarenheter, kunskaper och upplevelser.
Varmt välkomna önskar
I samarbete med...
För mer information och anmälan...
Projektledare
Nina Ivaska
Sunderby Folkhögskola
072-219 00 08
[email protected]
Vidga Horisonten
Är du 50+ och
funderar över
vad du vill göra
resten av ditt
liv?
VIDGA
HORISONTEN
MED OSS
,
UR KURSINNEHÅLLET...
I Norrbotten sker och väntas stora pensionsavgångar i och med 40talisternas utträde från arbetsmarknaden. Dessa representerar en
välutbildad och erfaren generation med en bättre hälsa och ökad livslängd.
Med andra ord en stor förlust för arbetsmarknaden. Sunderby Folkhögskola
har under en längre tid arbetat med kurser för pensionärer. Nu växlar
folkhögskolan upp och gör i samarbete med Priorum och med stöd av
Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Nordiska
Ministerrådet en ny storsatsning på 50-plussare.
Din livside. Under denna del arbetar deltagarna med exempelvis följande
frågeställningar; Vilka livsmål har du? Hur ser din omvärld ut? Din vision av
framtiden. Kan jag se ur ett annat perspektiv? Vad är viktigt för mig för att komma
vidare, för att må bra.
VIDGA HORISONTEN
Vi ger ett 15 veckor långt program med en träff a' 3 timmar i veckan.
Möjlighet till fler träffar finns efter intresse och behov.
Vill Du gå på dag- eller kvällstid väljer Du själv!
Start i februari 2013.
Idéverkstad. Vi arbetar med olika kreativa arbetsmetoder som bygger på
deltagarnas eget arbete utifrån ett förbestämt temaMetoden kan skapa en ny
arena där gamla ingrodda mönster för kommunikation inte längre gäller. Den
konstruktiva dialogen uppmuntras där var och ens röst är lika viktig att lyssna till.
Metoden bygger på att man har ett övergripande tema, ett ämne eller ett tillstånd
man vill förändra, utveckla eller uppnå. Detta tema bearbetas sedan på olika sätt i
olika faser som går från problemorientering till handlingsplaner.
Programmets arbetsmetod är grupp- och processinriktad och bygger på ett
dialogpedagogiskt arbetssätt, där man utgår ifrån varje individs resurser,
behov och förutsättningar. Att arbeta i grupp är ett verksamt och effektivt sätt att
ge människor möjlighet se sin egen inneboende kraft och tillsammans med andra
skapa egna möjligheter till förändring och utveckling.
Kreativt tänkande. Kreativitet är en förmåga att växla synsätt. Att kunna betrakta
en företeelse ur olika synvinklar. Att kunna gå utanför de givna kunskapsramarna.
För att vara kreativ behöver vi aktivt tänka fel. Många tror att kreativitet är en
”gudagåva” som bara vissa utvalda har fått. Kreativitet är en övningsfråga där vi
alla kan lära oss att tänka och agera kreativt.
Handlingsplan. För att få struktur och för att planera för sitt kommande arbete
under kursen. Handlingsplanen ska ge svar på följande punkter. Vad ska jag/vi göra?
Vad vill jag/vi med min/vår ide/verksamhet? Vem vänder jag/vi oss till?
Hur ska jag/vi genomföra det?