§ 21

advertisement
Utdrag ur Landstingsstyrelsens protokoll den 30 januari 2013
§ 21
Investeringar 2013
Dnr 16-13
Ärendebeskrivning
I Landstingsplan 2013 har fullmäktige angett den totala nivån för investering-ar i inventarier och
fastigheter, inklusive investeringar för externa hyresgäster, till 380 000 tkr samt bemyndigat
landstingsstyrelsen att besluta om investe- ringar upp till denna nivå. Vidare finns ett ackumulerade
investeringsbeslut från 2010 om 24 642 tkr som ej verkställts i samband med ombyggnationerna vid
Sunderby sjukhus. Totalt ackumulerade investeringsbeslut uppgår till 404 642 tkr.
Styrelsen har tidigare beslutat och fördelat investeringar för 135 000 tkr för år 2013. Vid beslut om
nedanstående förslag har styrelsen beslutat om inve-steringar för 168 091 tkr, varav Sunderby sjukhus
avser 26 591 tkr.
Följande fastighetsinvesteringar föreslås:
Ombyggnad för Hjärtutredningsverksamhet,Sunderby sjukhus
Nuvarande avd 49, kvinnoklinik, samt delar av röntgens lokaler skall ändras för Coronar Angio och
avd 47 C. I Coronar Angiolab utförs hjärtkärlsröntgen samt inläggning av pacemakers i två
renluftssalar. Avdelning 47 C är en ut-redningsavdelning för kardiologisk slutenvård med 9 platser.
Den tekniska utrustningen i lab 1 är upphandlad och finansierad enligt tidi-gare beslut från 2009.
Den totala investeringskostnaden är 25 900 tkr. Fördelningen på fastighetsin-vestering och investering
i verksamhetsinventarier och utrustning redovisas i nedanstående tabell. Upparbetade kostnader för
flytt av nuvarande kvinnokli-nik, avd 49 samt utrednings- och projekteringskostnader ingår i den totala
investeringskostnaden.
Fastighetsinvesteringen föreslås finansieras via ökad hyra av division medicin med 1 680 tkr.
Investering för teknisk utrustning och anpassning för lab 2 lyfts för beslut vid ett senare tillfälle.
Brandskyddsåtgärder för särskilt boende, Överkalix vårdcentral
På grund av ändrade brandskyddskrav för särskilda boenden måste åtgärder vidtas vid Överkalix
vårdcentral. För att uppfylla det krav som myndigheterna ställer måste anläggningen förses med
sprinkleranläggning, heltäckande brandlarm, samt att varje bostad utförs som egen brandcell.
Ombyggnadsåt-gärderna utförs endast om avtal för de ökade hyreskostnaderna kan tecknas med
Överkalix kommun.
Ombyggnadskostnaden är 6 500 tkr.
Markförvärv Sunderby sjukhus
Norrbottens läns landsting har fått erbjudande om förvärv av ett markområde om 8,3 ha beläget i
direkt anslutning till Sunderby sjukhus, se bilaga A. Det avser skifte nr 1 och 3 av fastigheten
Sunderbyn 10:6, Sunderbyn 67:3 och Sunderbyn 67:592 samt andelar av samfälligheterna S:26 och
S:43. Köpeskil-lingen är 691 300 SEK.
De sjukhusnära markytorna kommer troligen att behövas vid en framtida ut-veckling av Sunderby
sjukhus. För att säkerställa att mark finns tillgänglig för exempelvis materialupplag, parkeringsytor,
servicebyggnader mm föreslås ett markförvärv.
LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 30 JANUARI 2013
Objekt
Fastigh
invest
Totalt
Verksamhetsinve
ntarier och
utrustning
Disponeras i byggent-reprenaden
Ombyggnad
25 900
för Coronar
Angiolab nr 1,
Sunderby
sjukhus.
Brandskyddsåtgärder för
särskilt boende, Överkalix
vårdcentral.
Markförvärv, Sunderby
20 700
Varav
Drift
Stats-bidrag
Disponeras av verk-samheten
1 200
4 000
6 500
6 500
691
691
sjukhus
SA
33 091
27 891
1 200
4 000
Download