Tjänsteutlåtande

advertisement
HSU 2004-12-07 p 8
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställarkontor Vård
2004-11-29
Handläggare:
Eva Germundsson
Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer för 2005
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsutskottet beviljar årligen bidrag till ideella
organisationer. Syftet med bidragen ska vara att stödja och stimulera ideella
organisationer som i organiserade former bedriver frivilligt arbete som
anknyter till hälso- och sjukvårdens mål och verksamhet. Förutsättningar
och villkor för bidrag är att verksamheten bedrivs på länsnivå och är ett
komplement till eller en förstärkning av hälso- och sjukvårdens egna
insatser.
Samråd har ägt rum med Socialtjänstförvaltningen i Stockholm kring de
organisationer och föreningar som båda huvudmännen ger bidrag till. Även
med Länshandikapprådet (LHR) och medicinska experter har samråd skett.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att
fördela 2005 år anslag ”Bidrag till ideella organisationer” enligt
förslag i bilaga 1 med sammanlagt 12 950 000 kronor under
förutsättning att medel beviljas i 2005 års budget
att
avsätta 958 000 kronor för uppföljning, översyn av verksamheterna,
extern revision och projektmedel under förutsättning att medel
beviljas i 2005 års budget samt
att
omedelbart justera beslutet.
Bilagor: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gällande riktlinjer
Delrapport år 2005 – sammanställning
Förslag till kommentarer Missbruk
Förslag till kommentarer Psykisk ohälsa
Förslag till kommentarer Våld mot kvinnor och barn
Förslag till kommentarer Långvariga funktionshinder
Förslag till kommentarer Kroniska sjukdomar
Förslag till kommentarer Övriga inkl Sexuellt överförbara
sjukdomar
Begränsad utsändning av bilagorna 3-8.
1 (3)
2 (3)
Beställarkontorets synpunkter
Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till ideella
organisationer som HSU antog 2004-04-27 tillämpats.
Förslagen utgår från att anslaget för bidrag till frivilligorganisationer för år
2005 är 13 908 tkr, d v s samma som för år 2004.
I de gällande riktlinjerna ska särskild vikt läggas vid verksamhet som riktar
sig till barn och ungdom.
Följande grupper har prioriterats:
Missbruk
Psykisk ohälsa
Våld mot kvinnor och barn
Långvariga funktionshinder
Kroniska sjukdomstillstånd
En organisations verksamhet kan gå in under mer än en grupp, men finns
endast på ett ställe i listan. Några föreningars verksamhetsinriktning går inte
in under någon av de fem grupperna varför en grupp Övrig har skapats.
Ansökan har inkommit från 75 föreningar och avser totalt 24 412 563 kr.
Tio föreningar har handlagts som nytillkomna. Av dessa sökte tre anslag
även förra året men fick avslag med motivering att bidrag inte skulle ges till
några förstagångsökande för 2004.
Flertalet av årets nykomlingar har inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet.
Efter genomgång och bedömning föreslår Beställarkontor Vård att totalt
12 950 tkr fördelas till 72 föreningar. Av dessa medel bör 550 tkr reserveras
i avvaktan på att verksamheten i Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsoch drogberoende Stockholm (RFHL) kommer igång efter en
förändringsperiod samt att invänta Socialkontorets utredning av
Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest (Rsci).
Avslag föreslås för fyra ansökningar. Av anslaget föreslås 958 tkr avsättas
för uppföljningsinsatser och projektmedel under året.
Nio föreningar har inte återkommit med ansökan för år 2005. Alla fick
avslag för 2004 på sina ansökningar utom en som under året tecknat
bassängavtal med landstinget och därför inte inkommit med ny ansökan.
3 (3)
Förslag till fördelning
Beställarkontor Vårds förslag till fördelning av 2005 års organisationsbidrag
med kommentarer redovisas i bilagorna 2-8. Förslagen baseras på att föreningen uppfyller fastställda kriterier för bidragsgivning samt på
verksamhets- och kostnadsredovisning.
Sammanfattningsvis innebär förslaget följande fördelning:
Missbruk (13 org)
Psykisk ohälsa (20 org)
Våld mot kvinnor och barn (5)
Långvariga funktionshinder (20)
Kroniska sjukdomstillstånd (13)
Övrigt inkl Sexuellt överförbara sjukdomar (5+3)
Summa
2 230 tkr
2 280 ”
835 ”
4 270 ”
1 075 ”
2 260 ”
12 950 tkr
Kostnader för uppföljning,
översyn samt för projektmedel
958 tkr
TOTALT
13 908 tkr
Vivi-Anne Gustavsson
Eva Fellenius
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards