Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar

advertisement
Kommunövergripande mål och ekonomiska
ramar 2015-2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagna kommunövergripande mål, uppdrag, samt ägardirektiv för de
kommunala nämnderna och bolagsstyrelserna för åren 2015-2018.
att fastställa föreslagna ekonomiska driftsramar för nämnderna avseende budgetår 2015 och
utblick 2016-2018.
att fastställa föreslagna investerings- samt exploateringsprojekt avseende budgetår 2015 och
utblick 2016-2018 enligt bilaga 1 och bilaga 2.
att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2014 av investerings- och exploateringsprojekt
enligt bilaga 3 med totalt -2 690 tkr avseende anläggningstillgångar, med -68 013 tkr
avseende nettoexploateringsutgift, med – 37 169 tkr avseende exploateringsresultat och med
+1 000 tkr avseende investeringar hos Gavlefastigheter riktade mot kommunens
skattefinansierade verksamhet.
att fastställa föreslagna resultatkrav (avkastningskrav), utdelningskrav samt
investeringsnivåer för de kommunala bolagen avseende budgetår 2015 och utblick 2016-2018.
att Gävle Hamn AB inte har egen rådighet av fastställt investeringsutrymme om 510 mnkr för
ny containerterminal och höglagermagasin utöver 5 mnkr för förstudie och projektering.
att för utfall från centrala lönemedel utöka kommunbidragen år 2014 med 726 tkr för
Kommunstyrelsen, med 337 tkr för Tekniska nämnden, med 274 tkr för Byggnads och
miljönämnden, med 661 tkr för Kultur och fritidsnämnden, med 17 754 tkr för
Utbildningsnämnden, med 775 tkr för Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden, med 1 079
tkr för Socialnämnden och med 3 144 tkr för Omvårdnadsnämnden enligt de i ramförslaget
inarbetade beloppen.
Carina Blank
Kommunstyrelsens ordförande
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards