Kommunstyrelsen 2016-06-22 Reservation Avrop Sociala

advertisement
Reservation
Kommunstyrelsen 2016-06-22
Ärende 29: STK-2016-442
Avrop från Sociala resursnämnden av medel för ensamkommande barn
Med anledning av det underskott relaterat till verksamheten ensamkommande barn
som nämnden prognostiserar i utfallsprognos 1 2016 föreslås avropa de medel som
finns hos kommunstyrelsens anslag till förfogande. Verksamheten ensamkommande
barn prognostiserar ett under-skott om 35 000 tkr. Då medel till förfogande för avrop
om 10 100 tkr finns avsatt hos kom-munstyrelsen för denna verksamhet, räknas detta
belopp in i den samlade prognosen. Efter avrop blir prognosen för helåret ett
underskott om 24 900 tkr. En del av underskottet utgörs av beredskapsplatser och
myndighetskostnader då förvaltningen endast får återsökta kostnader som avser vård
av barn.
Vi Sverigedemokrater har under flera års tid varnat för massinvandringens följder.
Ingen lyssnade, och S och Mp i Malmö kommer troligen aldrig att förstå utan bara
köra vidare som om det växer pengar i träden. Vi tänker inte ta ansvar för en politik
som innebär att vi tar resurser från andra verksamheter för att täcka upp för S och
Mp-s politik.
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
med instämmande av:
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman-Persson (SD
Download