Oktober/November 2011
Här finns information om det aktuella, pågående och planerade arbetet på Länsstyrelsens i Skånes enhet
för social hållbarhet. Enheten arbetar med uppdrag som rör skyddet mot diskriminering, barnets
rättigheter, integration, folkhälsa, jämställdhet, våld i nära relationer och alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete.
Informationen kan vara till nytta för dig som har yrkesmässigt intresse av att hålla dig uppdaterad inom
området eller allmänt intresse för frågor som rör social hållbarhet.
____________________________________
Kartläggning och utvecklingsmedel som rör skyddat boende för
hedersvåldsutsatta
Kartläggning
Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har genomfört en kartläggning av
skyddade boenden. Resultatet överlämnades till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på
Utbildningsdepartementet i förra veckan (28/10).
Kartläggningen visar bland annat att de som söker skydd från hedersvåld allt oftare är vuxna kvinnor
med barn i olika åldrar. Den visar också att mycket ansvar läggs över på kvinnojourer och andra ideella
verksamheter, samtidigt har dessa verksamheter en kortsiktig och mycket osäker finansiering vilket
försvårar deras möjlighet till stabilitet och kvalitetsutveckling. Socialtjänsten behöver bättre
förutsättningar för att fullt ut kunna axla sitt ansvar att säkerställa att hedersvåldsutsatta får det skydd
de behöver.
Här kan du ta del av kartläggningen
Utvecklingsmedel
Länsstyrelserna i storstadslänen har också fattat beslut om fördelning av utvecklingsmedel till stöd
och utveckling av skyddat boende för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I Skåne får
fyra boenden utvecklingsmedel, totalt handlar det om ca 1,2 miljoner kronor.
Läs beslutet här
____________________________________
Social riskanalys Skåne län
Länsstyrelsen ansvarar sedan årsskiftet och tre år framåt för ett projekt som sätter fokus på sociala
risker.
Social risk har uppmärksammats som ett nytt område inom ramen för säkerhets- och beredskapsarbetet.
Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som också finansierar projektet, har fått upp
ögonen för att sociala risker är något som man ur ett beredskapsperspektiv måste bli bättre på att
hantera.
Sociala risker är ett relativt obekant begrepp och Länsstyrelsen i Skåne vill med projektet i nära
samverkan med kommuner, ideell sektor och andra berörda aktörer utveckla en samsyn och gemensam
förståelse för vad social risk är, dess bakgrundsfaktorer och hur man kan arbeta för att förebygga sociala
risker och främja social hållbarhet. Länsstyrelsen har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och projektet
genomförs gemensamt mellan enheten för social hållbarhet och enheten för samhällsskydd och
beredskap. På den lokala nivån vill Länsstyrelsen på motsvarande sätt engagera och uppmuntra
samverkan från både säkerhet och beredskap såväl som från den sociala sidan.
Under 2011 har Länsstyrelsen fokuserat på kartläggning och kunskapsinventering. I höst genomförs en
seminarieserie som omfattar både kunskapsförmedling och workshops för att få mer kunskap om hur
sociala risker hanteras lokalt.
Nästa seminarium genomförs den 16/11 och fokuserar på normbrytande beteende och sociala risker ur
ett individperspektiv. För mer information och anmälan, se Länsstyrelsens hemsida, under seminarier
och kurser. Sökord: sociala risker.
För mer information om projektet Sociala risker kontakta gärna folkhälsostrateg Mattias Larsson, e-post
[email protected]
____________________________________
Träff den 6 oktober i nätverket Barn i introduktionen
Länsstyrelsen i Skåne län har bjudit in nätverket barn i introduktionen till en andra nätverksträff 2011. I
samband med träffen ges kommunerna möjlighet att utbyta erfarenheter om barn i introduktionen samt
om ensamkommande flyktingbarn. Träffens teman är baserat på de förslag som kommunerna har skickat
in till Länsstyrelsen. Deltagarna är chefer och handläggare inom kommunernas flyktingmottagande som
arbetar med barn och ensamkommande flyktingbarn.
Vid träffen den 6 oktober ägnades särskild uppmärksamhet åt frågan om familjeåterförening. Ett 50-tal
personer deltog.
Träffen inleddes med att Björn Carlsson, Länsstyrelsen, gav en lägesbeskrivning av arbetet med
kommunala överenskommelser angående platser för ensamkommande barn och unga. Därefter
berättade Marita Gustavsson, Migrationsverket, om deras arbete när det gäller anknytningsärenden till
ensamkommande barn/unga samt regelverket kring anknytning. Susanna Ekberg Wennerström och
Henric Manninge, utslussningsverksamheten Pilen/Bågen i Ängelholm, berättade om den metod de
utvecklat för att kontinuerligt följa behov hos den ensamkommande ungdomen.
Nästa träff äger rum den 8 mars 2012. Program läggs ut på Länsstyrelsens hemsida, under seminarier
och kurser.
För mer information om nätverket kontakta gärna utvecklingsstrateg Martina Holmgren på Enheten för
social hållbarhet, e-post [email protected]
____________________________________