Mångfaldens Helsingborg
I Helsingborg lever många personer som har sina rötter i andra länder. Det är
personer som kom från Baltikum och Finland efter kriget. Det är personer som kom
från Balkan när vår industri skrek efter arbetskraft på 1960-talet, eller från samma
del av Europa när oroligheterna ökade där under 1990-talet. Det är också personer
som flytt från krig och förtryck från Irak, Iran eller Somalia.
Dessa personer har sökt en fristad i vårt land och vår kommun. Vi har ett ansvar för
att ta emot dem och ge dem förutsättningar att leva ett gott liv bland oss andra.
Samtidigt är det viktigt att de som kommit hit tar ett eget ansvar för att integreras i
det svenska samhället.
Flyktingpolitiken är i grunden ett statligt ansvar, men den kommer inte att fungera
om inte kommuner också tar sitt ansvar. Staten måste därför genom ekonomiskt stöd
ge kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar. Alla kommuner måste därför försöka att
ta sin del av ansvaret. Därför bör vår kommun åter teckna avtal med Migrationsverket när det gäller mottagandet av personer som fått uppehållstillstånd. Därför bör
Helsingborg teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För att de
personer som flytt från andra länder ska kunna integreras i samhället bör de få
möjlighet att så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket, lära sig hur Sverige
fungerar och få kontakt med arbetslivet.
1
Personer som under årens lopp kommit till vårt land har på ett mycket märkbart sätt
bidragit till uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. De personer som
kommer idag kan också med rätt politik att komma att vara med om att utveckla vår
välfärd.
Mångfalden i sig berikar. Den ger oss alla fler intryck och en bredare erfarenhet. Det
kan gälla allt ifrån kultur till mat. Men det är också så att i vårt land och i vår
kommun så växer den del av befolkningen som lämnar det aktiva förvärvslivet
medan den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Det behövs fler
personer som arbetar både på arbetsmarknaden i stort, men också i den kommunala
verksamheten. Vi kan försöka föra en aktiv familjepolitik som ger föräldrar bättre
förutsättningar att förena arbetsliv med föräldraskap. Men det kommer inte att räcka.
Vi behöver också att människor från andra delar av världen kommer till oss.
Att komma till ett nytt land innebär att man måste lära sig och förstå en ny kultur och
nya levnadsmönster. I många länder är mans- och kvinnorollerna mycket mer
cementerade än i vårt land. För att bryta denna cementering och för att förstå det
svenska samhället har mans- och kvinnogrupper bildats.
Socialdemokraterna i Helsingborg vill:

att Helsingborg ska ta sitt ansvar för flyktingar och asylsökande genom att
teckna avtal med Migrationsverket och genom avtal att ta emot
ensamkommande flyktingbarn

arbeta för att de som kommer till vår kommun från andra delar av världen
snabbare integreras i samhället bland annat genom tidiga kontakter med
arbetslivet

genom kurser bryta ner könsrollmönster som cementerar mans- och
kvinnorollen

kontaktfamiljer ska erbjudas redan vid ankomst
2