Reservation IoF ensamkommande - Sverigedemokraterna Landskrona

Landskrona 141212
Reservation| Sverigedemokraterna Landskrona
IoF § 104 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn
Landskrona stad har i en överenskommelse för 2014 med Migrationsverket förbundit sig att
tillhandahålla 4 boendeplatser för ensamkommande, samt 6 boendeplatser för
ensamkommande med PUT-beslut. Observera att detta är ett avtal/överenskommelse som
slutits av två parter. Tyvärr får man konstatera att Migrationsverket på ett mycket flagrant
sätt ej följt detta avtal. Verkligheten är att Landskrona stad till dags datum tagit emot 20 st.
ensamkommande under 2014.
Vi kan konstatera att det inte finns några sanktionsregler som drabbar den part som inte
följer ingånget avtal. Med andra ord så kan Migrationsverket fullständigt strunta i de
överenskommelserna/avtal man ingår och skicka så många ensamkommande man vill utan
att man på något sätt kan ställas till svars för att ha brutit det ingångna avtalet. Detta menar
Sverigedemokraterna är ett allvarligt övergrepp på den kommunala
självbestämmanderätten.
Individ- och familjeförvaltningen föreslår att öka antalet platser till 12+12. Förvaltningen gör
själv bedömningen att Landskrona stad inte harkapacitet att omgående kunna hantera så
många ensamkommande.
Anvisningarna om nya ensamkommande sker helt oplanerat med endast 48 timmars varsel
och under denna korta tid ska verksamheten hinna ordna ett organiserat mottagande med
utredningsinsatser, tolkar och inskrivning, boende och omvårdnad, skolgång och god man.
En insats där man inte får ersättning för den faktiska kostnaden för gode män m.m.
Migrationsverket och länsstyrelsens hantering av ärendena gentemot kommunerna tyder på
att både stat och Migrationsverket har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken,
vilket kommer att få förödande konsekvenser för kommunerna, både socialt och
ekonomiskt.
Med hänvisning till ovanstående reserverar Sverigedemokraterna
sig mot Individ och familjenämndens beslut 2014-12-11 att teckna avtal med
migrationsverket.
______________________________________
Stefan Olsson (SD)
Gruppledare