Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

advertisement
Generaldirektören
2016-04-11
Dnr 1.4.1-2016-11707
Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.
(SOU 2015:103)
(Ert dnr Ju2015/09589/L5)
Med hänsyn till att transpersoner utsätts för diskriminering, våld, hot och
annan kränkande behandling i mycket högre grad än den övriga befolkningen välkomnar Migrationsverket att det i utredningen föreslås ett
utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner, särskilt med tanke på
flyktingar som tidigare har behandlas felaktigt på denna grund.
Eftersom ordet ”ras” inte kan motiveras vetenskapligt föreslås i utredningen
att begreppet utmönstras ur svensk lagstiftning och att ”föreställningar om
ras” används istället. Förändringen medför att ordalydelsen i 4 kap. 1 §
utlänningslagen ändras men eftersom detta inte är avsett att medföra någon
förändring av tillämpningsområdet, välkomnar Migrationsverket även detta
förslag, särskilt med tanke på att ändringen medför att denna grund
förtydligas genom bytet av begrepp.
Verket rekommenderar också att ”könsöverskridande identitet eller uttryck”
ersätts med de mer neutrala termerna ”könsidentitet eller könsuttryck”.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad ställföreträdande generaldirektör efter föredragning av verksjuristen Eva Stenborre. I den slutliga
handläggningen har biträdande rättschefen Carl Bexelius deltagit.
Bfd16 140128
Mikael Ribbenvik
Migrationsverket
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping
Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post [email protected]
Download