Stockholm den 7 april 2016 R-2016/0128 Till Justitiedepartementet

advertisement
Stockholm den 7 april 2016
R-2016/0128
Till Justitiedepartementet
Ju2015/09589/L5
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 januari 2016 beretts tillfälle att avge
yttrande över betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.
(SOU 2015:103).
I betänkandet föreslås – utan att medföra någon förändring av tillämpliga bestämmelsers
tillämpningsområde – att begreppet ”ras” i svensk lag ersätts med uttrycket ”föreställning
om ras”, liksom att termen och definitionen av ”könsöverskridande identitet och uttryck” i
bland annat diskrimineringslagen ersätts av termen ”könsidentitet eller könsuttryck” för
att undvika det s.k. avvikarperspektivet samt för att undvika onödig gränsdragningsproblematik och missuppfattningar kring skyddets omfattning. Slutligen innehåller
betänkandet förslag för att öka det straffrättsliga skyddet för transpersoner, eftersom det
i dag inte är straffbelagt att uttrycka hot mot eller missaktning för transpersoner som
grupp.
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen om ändring av de i betänkandet
behandlade begreppen och termerna samt ställer sig på de av utredningen anförda skälen
bakom förslagen om att kriminalisera hets mot transpersoner som grupp, liksom den
föreslagna utvidgningen av bestämmelsen om olaga diskriminering och åtalsregeln
avseende förolämpning.
SVERIGES ADVOKATSAMFUND
Anne Ramberg
Download