Remiss
REGERINGSKANSLIET
2015-04-01
U2013/1724/UH
Utbildningsdepartementet
Remiss av betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOL)
2013:15)
Remissinstanser:
1. Riksdagens ombudsmän
2. Riksrevisionen
3. Justitiekanslern
5. Kommerskollegium
6. Kammarkollegiet
7. Universitetskanslersämbetet
8. Universitets- och högskolerådet
9. Överklagandenämnden för högskolan
10. Högskolans avskiljandenämnd
11. Centrala studiestödsnämnden
12. Överklagandenämnden för studiestöd
13. Socialstyrelsen
14. Statens beredning för medicinsk utvärdering
15. Vetenskapsrådet
16. Regelrådet
17. Uppsala universitet
18. Lunds universitet
19. Göteborgs universitet
20. Umeå universitet
21. Linköpings universitet
22. Karolinska institutet
23. Örebro universitet
24. Stockholms läns landsting
25. Landstinget i Uppsala län
26. Södermanlands län landsting
27. Landstinget i Östergötland
28. Region Gotland
29. Landstinget i Jönköpings län
30. Landstinget Kronoberg
Postadress
Telefonväxel
1 0 3 3 3 Stockholm
0 8 - 4 0 5 10 0 0
Besöksadress
Telefax
Drottninggatan 16
0 8 - 2 1 6 8 13
E-post: u.registrator@regeringskansliet,se
31. Landstinget i Kalmar län
32. Landstinget Blekinge
33. Skåne läns landsting
34. Region Halland
35. Västra Götalandsregionen
36. Landstinget i Värmland
37. Ö r e b r o läns landsting
38. Landstinget Västmanland
39. Landstinget Dalarna
40. Landstinget Gävleborg
41. Landstinget Västernorrland
42. Jämtlands läns landsting
43. Västerbottens läns landsting
44. Norrbottens läns landsting
45. Alvesta kommun
46. Bodens kommun
47. Borås kommun
48. Göteborgs kommun
49. Eskilstuna kommun
50. Falu kommun
51. Helsingborgs kommun
52. Huddinge kommun
53. Jönköpings kommun
54. Karlstads kommun
55. Kiruna kommun
56. Kungsbacka kommun
57. Köpings kommun
58. Linköpings kommun
59. Lunds kommun
60. Malmö kommun
61. Motala kommun
62. Norrköpings kommun
63. Oskarshamns kommun
64. Skövde kommun
65. Stockholms kommun
66. Sundsvalls kommun
67. Södertälje kommun
68. Umeå kommun
69. Uppsala kommun
70. Västerås kommun
71. Åmåls kommun
72. Ö r e b r o kommun
73. Örnsköldsviks kommun
74. Östersunds kommun
75. Handikappförbunden
76. Akademikerförbundet SSR
77. Medicine Studerandes Förbund
78. Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige
3
79. Saco Studentråd
80. Svenska läkaresällskapet
81. Svensk sjuksköterskeförening
82. Sveriges akademikers centralorganisation
83. Sveriges förenade studentkårer
84. Sveriges Kommuner och Landsting
85. Sveriges läkarförbund
86. Sveriges universitets- och högskoleförbund
87. Sveriges Yngre Läkares Förening
88. Tjänstemännens Centralorganisation
89. Vårdförbundet
Remissvaren (6 ex. varav ett original) ska ha kommit in till
Utbildningsdepartementet senast den 2 juli 2015. Svaren bör lämnas både
på papper och per e-post till [email protected].
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i
betänkandet.
De ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag beskrivs
framför allt i termer av ett övergripande långsiktigt perspektiv i
betänkandet. Remissinstanserna ombeds att yttra sig över dessa, samt
tänkbara ekonomiska konsekvenser i närtid.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. O m myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss — hur och varför (SB P M 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Expeditions- och rättschef
4
Kopia till
Riksdagens utredningstjänst
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm